Aanwijsbesluit externe toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening

Geldend van 23-06-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit externe toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening

De burgemeester van de gemeente Oldambt;

overwegende de wens om externe toezichthouders aan te wijzen en zodanig te belasten met het toezicht op de naleving van de bepalingen in hoofdstuk 3 (reguliere prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt;

gelet op artikel 5:11 Awb en hoofdstuk 3 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt;

B E S L U I T:

Artikel 1

Aan te wijzen als toezichthouders en zodanig te belasten met het toezicht op de naleving van de bepalingen in hoofdstuk 3 (reguliere prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt:

Dhr. A.P.F. van den Berg

Mevr. H. Wolda

Artikel 2

Aan de toezichthouders wordt ten behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in artikel I genoemde verordening, tezamen met een afschrift van dit besluit, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Awb en de daarop gebaseerde ‘Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb .

Artikel 3

  • 1.

    De aanwijzing van toezichthouders geschiedt door beëindiging van de overeenkomst van opdracht met de externe toezichthouder.

  • 2.

    Indien de aanwijzing is beëindigd, levert de toezichthouder het onder artikel II genoemde legitimatiebewijs in.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus besloten,

Winschoten, 22 juni 2022

Namens de burgemeester van de gemeente Oldambt

Brecht Rink

Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving