Opdracht, mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsovereenkomst Samen voor Jeugd

Geldend van 21-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2022

Intitulé

Opdracht, mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsovereenkomst Samen voor Jeugd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, maakt bekend, dat het college en de burgemeester van Cranendonck ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden, gelet op de het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Jeugdwet en de Samenwerkingsovereenkomst Samen voor Jeugd, hebben vastgesteld het Mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsovereenkomst Samen voor Jeugd.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck.

 • c.

  SOK SvJ: Samenwerkingsovereenkomst Samen voor Jeugd.

 • d.

  Jeugdhulp: Jeugdhulp Specialistisch, Jeugdhulp Hoog Specialistisch, Jeugdhulp Verblijf, Jeugdhulp Crisis, Jeugdhulp voortkomend uit het transformatieplan en Multi (Casegesprek, Zorgcoördinatie en Arrangementen Jeugd en Gezin), als bedoeld in de SOK SvJ.

Artikel 2. Reikwijdte van het mandaat

 • 1. Het college en de burgemeester, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden, geeft opdracht, verleent mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden om namens de gemeente Cranendonck:

  • a.

   te beslissen tot het aangaan of beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners betreffende Jeugdhulp;

  • b.

   te beslissen tot het wijzigen van de overeenkomsten betreffende Jeugdhulp, die per overeenkomst een financiële impact heeft van minder dan 3,5% van de totale opdrachtwaarde per kalenderjaar voor alle aan de SOK SvJ deelnemende gemeenten.

 • 2. Volmacht te geven aan de burgemeester van Eindhoven met het recht van assumptie en substitutie 1 door een lid van het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven of door een door hem aangewezen medewerker van de gemeente Eindhoven genoemde overeenkomsten te ondertekenen, welke overeenkomsten ook bindend zijn voor de gemeente Cranendonck.

Artikel 3. Ondermandaat

Het college en de burgemeester, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden, verleent toestemming als bedoeld in artikel 10:9 Awb om, voor zover het de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit mandaatbesluit, ondermandaat te verlenen aan onder hem werkzame personen.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 juni 2022 onder intrekking van het “Mandaatbesluit DVO SvJ”, gemeentebladnummer 2022-117113.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit SOK SvJ”.

Ondertekening

Gemeente Cranendonck,

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck,

F.A.P. van Kessel ,burgemeester

E.W.B.M. Jacobs ,secretaris

Mij bekend,

De gemeentesecretaris van Cranendonck


Noot
1

Het recht van assumptie wil zeggen dat de gevolmachtigde (hier de burgemeester van Eindhoven) op grond van deze volmacht kleine foutjes in de te ondertekenen stukken eventueel kan herstellen; Het recht van substitutie wil zeggen dat de gevolmachtigde op zijn beurt ook weer iemand anders volmacht kan geven.