Verordening auditcommissie gemeente Veldhoven 2022

Geldend van 21-06-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening auditcommissie gemeente Veldhoven 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de auditcommissie, zoals bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.

 • b.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie als ingesteld op grond van artikel 81a van de Gemeentewet.

 • c.

  accountant: de accountant, aangesteld conform artikel 213 Gemeentewet.

Artikel 2. Doel auditcommissie

 • 1.

  De commissie heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de controlerende rol van de raad. Zij doet dit door voor de raad de “oren en ogen” te zijn bij het houden van toezicht op het (financiële) bestuur van de gemeente.

 • 2.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

Artikel 3. Taken auditcommissie

 • 1.

  De auditcommissie:

 • a.

  overlegt namens en adviseert aan de raad over de aanbesteding, selectie en aanwijzing van de externe accountant;

 • b.

  stelt een controleprotocol en normenkader voor de accountantscontrole vast;

 • c.

  bepaalt onderzoeksonderwerpen voor de tussentijdse controle van de accountant;

 • d.

  onderhoudt het contact met de accountant, o.a. over de bevindingen van de accountant, de accountantsrapporten en de controleverklaring;

 • e.

  adviseert de raad over de jaarstukken (jaarrekening en –verslag);

 • f.

  bevordert dat onderzoeken van de accountant, het college en de ambtelijke organisatie op het terrein van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid worden afgestemd op onderzoeken van de rekenkamercommissie, om doublures te voorkomen;

 • g.

  adviseert over kwaliteitsverbetering van de planning- en controlcyclus;

 • h.

  adviseert over de verordeningen gebaseerd op de artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit vier leden. Dat kunnen raadsleden en steunfractieleden zijn, met inachtneming van art. 4.4.

 • 2.

  De gemeenteraad benoemt de leden van de commissie.

 • 3.

  De leden kunnen zich niet laten vervangen.

 • 4.

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter; zij dienen raadsleden te zijn.

 • 5.

  De griffier (of diens plaatsvervanger) is secretaris van de commissie.

 • 6.

  Het lidmaatschap van de commissie vangt aan bij het begin van een zittingsperiode van de raad en eindigt aan het einde van de zittingsperiode van de raad. Tussentijds kan het lidmaatschap van een lid van de commissie eindigen door het verlies van de hoedanigheid van raadslid/steunfractielid, door ontslagname van het lid, of door een met redenen omkleed besluit van de raad.

 • 7.

  De commissie heeft de volgende vaste adviseurs: de griffier, de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de concerncontroller.

 • 8.

  De commissie kan besluiten te vergaderen zonder adviseurs.

 • 9.

  De commissie kan andere interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

Artikel 5. Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zo vaak zij dit nodig oordeelt voor een goede uitoefening van haar taak.

 • 2.

  De commissie kan slechts advies uitbrengen wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3.

  Van de vergaderingen van de commissie wordt onder verantwoordelijkheid van de griffier een beknopt verslag gemaakt. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie.

 • 4.

  Indien de commissie niet tot een eensluidend advies komt, wordt ook het minderheidsstandpunt vermeld.

Artikel 6. Openbaarheid vergaderingen en vergaderstukken

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 2.

  De verslagen, waarin de adviezen van de commissie zijn opgenomen, worden ter kennis gebracht aan de raad.

Artikel 7. Citering en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening auditcommissie gemeente Veldhoven 2022’.

 • 2.

  Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare

vergadering van 14 juni 2022.

mr. G.M.W.M. Wasser M.J.A. Delhez

griffier voorzitter

Ondertekening