Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden

Geldend van 21-06-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

Gelet op artikel 15, lid 1 onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de archivaris Regionaal Centrum Eindhoven d.d. 19-05-2022

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van de gedigitaliseerde bouwvergunningen 1970 – 1985 en 1986 – 1999.

Artikel 1

Met het oog op Archiefwet 1995 Art 15 lid 1 onder a zijn de gedigitaliseerde bouwvergunningen van de jaren genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar genoemd in de laatste kolom vanwege de aanwezigheid van persoonsgegevens in de vergunningen.

Batch

Collectienummer

Inventarisnummer

Beperkt openbaar tot

1970

10921

861

2045

1971-1973

10921

862

2048

1974-1977

10921

863

2052

1978-1980

10921

864

2055

1981-1985

10921

865

2060

1986-1989

13026

1300

2064

1990-1991

13026

1301

2066

1992-1993

13026

1302

2068

1994-1995

13026

1303

2070

1996-1997

13026

1304

2072

1998-1999

13026

1305

2074

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is tot de datum van volledige openbaarheid, voor personen die niet werkzaam zijn voor of in opdracht van de gemeente Asten uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de archivaris van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, die aan eventuele toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is tot de datum van volledige openbaarheid, voor personen die niet werkzaam zijn voor of in opdracht van de gemeente Asten uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de archivaris van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, die aan eventuele toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de Verklaring van Overbrenging van de gedigitaliseerde bouwvergunningen 1970 t/m 1999.

Ondertekening

Asten, 31 mei 2022

het college van burgemeester en wethouders van gemeente Asten,

gemeentesecretaris van Asten,

Mr. W.M.A. Verberkt

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij de desbetreffende bezwaarinstantie.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het besluit is geplaatst.