Subsidieverordening groene daken gemeente Goes

Geldend van 21-06-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening groene daken gemeente Goes

De raad van de gemeente Goes;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het college in het kader van duurzaamheid het aanleggen van groene daken in de gemeente wil stimuleren door daarvoor subsidie beschikbaar te stellen;

besluit:

tot het vaststellen van de Subsidieverordening groene daken gemeente Goes.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Aanvrager: een natuurlijk persoon, ook eigenaar en permanent bewoner van een woning in de gemeente Goes.

 • 2. Aanvraagformulier: een schriftelijk verzoek bij het college tot het verlenen en vaststellen van een subsidie groene daken. Deze moet binnen 6 weken zijn ingediend nadat het groene dak is aangelegd.

 • 3. Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van een subsidie op grond van deze verordening.

 • 4. Groen dak: een begroeid dak van een woning of bijgebouw met een hellingshoek van maximaal 35 graden, minstens bestaand uit een waterdichte laag (wellicht volstaat hiervoor de al aanwezige dakbedekking zoals bijvoorbeeld EPDM), een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat en een vegetatielaag bestaande uit mossen, vetplanten (sedum), kruiden of wilde bloemen. Ook een groen dak systeem met cassettes, met daaronder een wortelwerende laag voldoet hieraan. Het waterbergend vermogen moet minimaal 20 liter per m2 bedragen.

 • 5. Het college: burgemeester en wethouders van de gemeente Goes.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. De subsidiabele activiteit omvat de aanleg van het groene dak als bedoeld in artikel 1 met een oppervlakte van tenminste 5 m2 en maximaal 100 m2.

 • 2. Voor de bepaling van het oppervlak van het groene dak telt alleen de oppervlakte aangelegd groen dak. Dus grindranden e.d. tellen niet mee.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

Hoofdstuk 2 De subsidieaanvraag en vaststelling

Artikel 4 Indienen van de aanvraag en bescheiden

 • 1. Aanvrager moet binnen 6 weken na uitvoering van de werkzaamheden bij het college een aanvraag indienen om verstrekking van een subsidie groene daken.

 • 2. Voor het aanvragen van de subsidie groene daken stelt het college een aanvraagformulier vast dat op de website van gemeente Goes wordt geplaatst.

 • 3. Met het aanvraagformulier moeten meegestuurd worden:

  • a.

   Een factuur van de leverancier op naam en adres van de aanvrager, waaruit blijkt dat het aangelegde groene dak voldoet aan de voorwaarden (waterbergend vermogen, 4 lagen) als bedoeld in artikel 1 onder 4, de oppervlakte van het aangelegde groene dak en wat de totale kosten bedragen.

  • b.

   Een betalingsbewijs.

  • c.

   Een foto van het (lege) dak voor de aanleg.

  • d.

   Een foto van het dak na aanleg waarop het aangelegde groene dak goed zichtbaar is.

Artikel 5 De volgende van behandeling

Subsidieaanvragen worden in volgorde van datum van ontvangst in behandeling genomen en als aan alle vereisten wordt voldaan, direct vastgesteld.

Hoofdstuk 3 De hoogte van de subsidie

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt € 25,- per m² groen dak, dit met een minimum van 5 m², te weten € 125.

 • 2.

  Per aanvraag wordt subsidie voor maximaal 100 m² groen dak toegekend, te weten € 2.500,-.

 • 3.

  Voor de bepaling van de oppervlakte geldt alleen de netto oppervlakte van het groene dak, dus grind, olivijnranden en uitsparingen tellen niet mee.

Artikel 7 Afwijzingsgronden

Het college wijst, naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen, de aanvraag tot subsidieverlening af als:

 • 1.

  Aanvrager niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 4 van deze verordening.

 • 2.

  Het subsidieplafond als omschreven in artikel 3 bereikt is.

 • 3.

  Een aanvraag om subsidie is ingediend en toegekend door de provincie Zeeland.

Artikel 8 Overige voorwaarden

 • 1. Aanvrager verstrekt inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het beoordelen of de regeling juist is toegepast en of de voorschriften bij de subsidieregeling zijn nageleefd.

 • 2. Het groen dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd als dit niet is gebeurd.

 • 3. Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en voldoende draagkracht van de constructie en de dakbedekking waarop het groene dak wordt aangelegd.

 • 4. Aanvrager is ook zelf verantwoordelijk voor de goede aanleg van het groene dak en het onderhoud (voorzien van water, schoonhouden afvoer, bemesting e.d.).

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als:

“Subsidieverordening groene daken gemeente Goes”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de

gemeente Goes in de openbare

vergadering van 9 juni 2022

de griffier

drs. B.C. van Doornum

de voorzitter

drs. M. Mulder MSc.