BELEIDSREGEL JEUGD (TOT 18 JAAR) EN OUDEREN (65 JAAR EN OUDER) WEST MAAS EN WAAL 2022

Geldend van 18-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-05-2018

Intitulé

BELEIDSREGEL JEUGD (TOT 18 JAAR) EN OUDEREN (65 JAAR EN OUDER) WEST MAAS EN WAAL 2022

gelet op artikel 2, lid 1.f. en k. van de Algemene Subsidie Verordening gemeente West Maas en Waal 2014

b e s l u i t vast te stellen de ‘beleidsregel Jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) West Maas en Waal 2022’

Hoofdstuk 1.Binnensportverenigingen

Artikel 1:1 Algemene doelstelling

Sport en bewegen in verenigingsverband is vanuit het oogpunt van gezondheid, welzijn en sociale samenhang belangrijk. Dit onder deskundige en gekwalificeerde begeleiding.

Artikel 1:2 Prestaties en activiteiten

Binnensport

Prestaties en activiteiten die bijdragen aan bovengenoemde doelstelling kunnen in aanmerking komen voor de volgende subsidiemogelijkheden:

Per binnensportvereniging een vaste subsidie per jaar voor de reguliere activiteiten. (trainingen, toernooien,

wedstrijden e.d. naar rato van het aantal jeugd- en /of oudere leden).

Een subsidie per lid van een binnensportvereniging voor leden binnen de leeftijdscategorie en woonachtig in de gemeente West Maas en Waal.

Een vaste subsidie voor een binnensportvereniging (balsporten) waarvan de hoofdactiviteit alleen in teamverband (team bestaat uit minimaal 6 personen) kan worden bedreven.

Sportverenigingen voor mensen met een beperking

Prestaties en activiteiten die bijdragen aan bovengenoemde doelstelling kunnen in aanmerking komen voor de volgende subsidiemogelijkheden:

 • a.

  Per vereniging een vaste subsidie per jaar voor de reguliere activiteiten.

 • b.

  Een subsidie per lid van een vereniging voor leden woonachtig in de gemeente West Maas en Waal. De leeftijdscategorie is niet van toepassing. De ondergrens van minimaal 15 leden is niet van toepassing.

Artikel 1:3 Berekening van de subsidie

Binnensport

 • a.

  Per binnensportvereniging een vaste subsidie per jaar voor de reguliere activiteiten.

 • b.

  Een subsidie per actief (sportend) lid van een binnensportvereniging voor leden binnen de voor deze beleidsregel geldende leeftijdscategorie en woonachtig in de gemeente West Maas en Waal.

 • c.

  Een vast bedrag voor verenigingen met teamsport.

Sportverenigingen voor mensen met een beperking

 • a.

  Per vereniging een vaste subsidie per jaar voor de reguliere activiteiten.

 • b.

  Een subsidie voor leden van sportverenigingen voor mensen met een beperking. De leeftijdscategorie is niet van toepassing, leden moeten wel uit gemeente West Maas en Waal afkomstig zijn.

Artikel 1:4 Voorwaarden en verplichtingen

- De vereniging dient in de Gemeente West Maas en Waal gevestigd te zijn.

- Per jaar dient minimaal 1 kennismakingsactiviteit door de vereniging te worden georganiseerd.

- De reguliere kernactiviteiten (trainingen en kennismakingsactiviteiten) van de sportvereniging vinden plaats in de gemeente West Maas en Waal.

- De sportvereniging biedt gedurende het sportseizoen minimaal een maal per week activiteiten aan voor haar leden.

- De sportvereniging biedt, indien de doelgroep jeugd aanwezig is binnen de sportvereniging, medewerking aan de activiteiten van de combinatiefunctionarissen en legt actief verbindingen met het onderwijs en/of cultuur.

- Een activiteit wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

Artikel 1:5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast wordt aan een sportvereniging, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie geweigerd.

Artikel 1:6 Doelgroep

Alleen sportverenigingen uit de gemeente West Maas en Waal kunnen in aanmerking komen voor subsidie binnen deze beleidsregel. Activiteiten die niet primair op deze categorieën zijn gericht komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 1:7 Subsidieplafond

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan wordt een procentuele bijdrage per aanvraag berekend en toegekend.

Hoofdstuk 2. Verenigingen

Artikel 2:1 Algemene doelstelling

Het organiseren van activiteiten specifiek gericht op gezondheid (het bevorderen van bewustwording en een gezonde leefstijl) en activiteiten gericht op voorlichting en ontmoeting voor alle inwoners.

Het organiseren van activiteiten gericht op participatie van kwetsbare inwoners

(bevorderen actieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving), of zelfredzaamheid.

Artikel 2:2 Prestaties en activiteiten

Seniorenverenigingen

Het organiseren van activiteiten specifiek gericht op gezondheid (het bevorderen van bewustwording en een gezonde leefstijl) en activiteiten gericht op voorlichting en ontmoeting voor alle inwoners van 65 jaar en ouder.

1. Activiteit gericht op participatie van kwetsbare inwoners van 65 jaar en ouder uit de gemeente West Maas en Waal (bevorderen actieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving), of zelfredzaamheid.

2. Wekelijks/tweewekelijkse activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van bewustwording en gezond leefgedrag.

3. Overige minimaal maandelijkse ontmoetingsactiviteiten voor alle inwoners van 65 jaar en ouder.

4. Minimaal maandelijks een dagdeel “ vragenloket” en/of voorlichting bieden. Tijdens dit dagdeel kunnen ouderen met vragen omtrent belasting, invullen formulieren, klussen e.d. terecht.

5. Basisbedrag per seniorenvereniging in een dorpskern van de gemeente West Maas en Waal.

6. Bedrag per lid van 65 jaar en ouder woonachtig in de gemeente West Maas en Waal.

Damesverenigingen

Het organiseren van activiteiten gericht op participatie van kwetsbare inwoners (bevorderen actieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving), of zelfredzaamheid.

Het organiseren van activiteiten specifiek gericht op het organiseren van voorlichtings- en ontmoetingsactiviteiten voor alle inwoners van 65 jaar en ouder.

1. Activiteit gericht op participatie van kwetsbare inwoners uit de gemeente West Maas en Waal (bevorderen actieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving), of zelfredzaamheid:

2. Overige ontmoetingsactiviteiten voor alle inwoners van 65 jaar en ouder:

Artikel 2:3 Berekening van de subsidie

Seniorenverenigingen

1. Activiteitensubsidie voor de activiteiten gericht op participatie van kwetsbare inwoners van 65 jaar en ouder.

2. Activiteitensubsidie voor wekelijkse/tweewekelijkse activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van bewustwording en gezond leefgedrag).

3. Activiteitensubsidie voor de overige minimaal maandelijkse ontmoetingsactiviteiten.

4. Activiteitensubsidie voor het minimaal maandelijkse dagdeel “vragenloket” en/of voorlichting.

5. Basisbedrag per seniorenvereniging in een dorpskern van de gemeente West Maas en Waal.

6. Bedrag per lid van 65 jaar en ouder woonachtig in de Gemeente West Maas en Waal.

Damesverenigingen

1. Activiteitensubsidie voor de activiteiten gericht op participatie van kwetsbare inwoners.

2. Activiteitensubsidie voor de overige ontmoetingsactiviteiten van 65 jaar en ouder.

3. Basisbedrag voor het organiseren van activiteiten gericht op participatie.

Artikel 2:4 Voorwaarden en verplichtingen

- De reguliere kernactiviteiten van een senioren/damesvereniging vinden plaats in de gemeente West Maas en Waal.

- Een activiteit wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

- Gestreefd wordt naar een deelname van minimaal 10 deelnemers per activiteit.

Artikel 2:5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast wordt aan een senioren/damesvereniging die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie geweigerd.

Artikel 2:6 Doelgroep

Alleen senioren/damesverenigingen uit de gemeente West Maas en Waal kunnen in aanmerking komen voor subsidie binnen deze beleidsregel. Activiteiten die niet primair op de in de beschreven algemene doelstelling zijn gericht komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 2:7 Subsidieplafond

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan wordt een procentuele bijdrage per aanvraag berekend en toegekend.

Hoofdstuk 3. Jeugd en Jongerenwerk

Het onderdeel Jeugd- en jongerenwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1.

  Kindervakantiewerk Jeugd 4 tot 12 jaar

 • 2.

  Jeugd en Jongeren 4 tot 18 jaar

Paragraaf 3.1 Kindervakantiewerk Jeugd 4 tot 12 jaar

Artikel 3.1.1 Algemene doelstelling

Het subsidiëren van de kindervakantiecomités in de kernen voor het organiseren van meerdaagse activiteiten. De kindervakantiecomités organiseren in het kader van de leefbaarheid verantwoorde activiteiten tijdens de (zomer)vakantie.

Artikel 3.1.2 Prestaties en activiteiten

Meerdaagse activiteit organiseren voor de jeugd van 4 tot 12 jaar tijdens de (zomer)vakantie waarbij ontmoeting, spel, gezond leefgedrag, samenwerking en plezier maken centraal staan.

Artikel 3.1.3 Berekening van de subsidie

Een activiteitensubsidie voor het organiseren van drie of vier aaneengesloten dagen van tenminste 2 dagdelen.

Artikel 3.1.4 Voorwaarden en verplichtingen

- De activiteiten vinden plaats in de gemeente West Maas en Waal.

- De activiteiten moeten van te voren bekend gemaakt worden zodat de jeugd van 4 tot 12 jaar zich kan aanmelden voor deze activiteiten.

Artikel 3.1.5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast wordt aan een kindervakantiecomité, dat niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie geweigerd.

Artikel 3.1.6 Doelgroep

Alleen kindervakantiecomités uit de gemeente West Maas en Waal kunnen in aanmerking komen voor subsidie binnen deze beleidsregel. Activiteiten die niet primair op de in de beschreven algemene doelstelling zijn gericht komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Artikel 3.1.7 Subsidieplafond

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan wordt een procentuele bijdrage per aanvraag berekend en toegekend.

Paragraaf 3.2 Jeugd en Jongeren 4 tot 18 jaar

Artikel 3.2.1 Algemene doelstelling

De jeugd een veilige ontmoetingsmogelijkheid bieden in een gemeentelijke accommodatie.

Het stimuleren van het organiseren van verantwoorde activiteiten en bijeenkomsten voor (en door) de jeugd.

De organisatie voor het organiseren van activiteiten voor deze doelgroep mag wel ouder zijn dan 18 jaar.

Artikel 3.2.2 Prestaties en activiteiten

 • 1.

  Openbare jeugdsoos van 12 tot 18 jaar

 • -

  geopend zijn voor de jeugd uitgezonderd de vakanties.

 • -

  Per maand een thema-activiteit organiseren en deze publiceren.

 • 2.

  Kinderen en jongerenactiviteiten in verenigingsverband 4 tot 18 jaar (o.a. Scouting)

 • -

  Minimaal 1 keer per week een activiteit/bijeenkomst organiseren uitgezonderd de vakanties.

 • -

  Jaarlijks een kennismakingsactiviteit/open dag organiseren.

 • 3.

  Openbare kinderclub van 4 tot 12 jaar

 • -

  Wekelijks op woensdagmiddag geopend zijn voor de jeugd en dit bekend maken uitgezonderd de vakantie.

 • -

  Minimaal 1 keer per jaar een open dag organiseren en deze publiceren.

Artikel 3.2.3 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Openbare jeugdsoos van 12 tot 18 jaar

 • -

  Een vaste subsidie per jaar per jongerenorganisatie voor de reguliere activiteiten.

 • -

  Een activiteitensubsidie voor het organiseren van een maandelijkse thema-activiteit voor jongeren tot 18 jaar per activiteit per vereniging.

 • 2.

  Kinderen en jongerenactiviteiten in verenigingsverband 4 tot 18 jaar (o.a. Scouting)

 • -

  Een subsidie per betalend lid van de scoutingvereniging voor leden binnen de leeftijdscategorie en woonachtig in de gemeente West Maas en Waal.

 • -

  Per scoutingvereniging een vaste subsidie per jaar voor de reguliere activiteiten in een gemeentelijke accommodatie.

 • 3.

  Openbare jeugd- en jongerenclub van 4 tot 12 jaar

 • -

  Een activiteitensubsidie per jaar per jongerenorganisatie voor de reguliere wekelijkse activiteiten.

Artikel 3.2.4 Voorwaarden en verplichtingen

- De activiteiten vinden plaats in de gemeente West Maas en Waal.

- De thema-activiteiten moeten van te voren bekend gemaakt worden zodat de jeugd zich kan aanmelden voor deze activiteiten.

- Op het moment dat de organisatie zich niet houdt aan de gestelde wettelijke verplichtingen voor veilige en verantwoorde activiteiten voor de jongeren, kan dit consequenties voor de subsidiëring hebben.

Artikel 3.2.5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast wordt aan een verenigingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie geweigerd.

Artikel 3.2.6 Doelgroep

Alleen de hierboven genoemde verenigingen uit de gemeente West Maas en Waal kunnen in aanmerking komen voor subsidie binnen deze beleidsregel. Activiteiten die niet primair op de in de beschreven algemene doelstelling zijn gericht komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 3.2.7 Subsidieplafond

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan wordt een procentuele bijdrage per aanvraag berekend en toegekend.

Hoofdstuk 4. Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 4:1 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) West Maas en Waal 2022”

Artikel 4:2 Inwerkingtreding

1. Deze beleidsregel treedt de eerste dag na bekendmaking in werking;

2. Deze beleidsregel heeft terugwerkende kracht tot 22 mei 2018

3. Alle eerder inwerking getreden beleidsregels met als citeertitel ‘Beleidsregel Jeugd (tot 18 jaar) en ouderen (65 en ouder) West Maas en Waal’ komen met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. Arissen V.M. van Neerbos