BELEIDSREGEL CULTUUR WEST MAAS EN WAAL 2022

Geldend van 18-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 17-11-2020

Intitulé

BELEIDSREGEL CULTUUR WEST MAAS EN WAAL 2022

Het college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

Gelet op artikel 2, lid 1.f., van de Algemene Subsidie Verordening gemeente West Maas en Waal 2017

b e s l u i t vast te stellen de “Beleidsregel Cultuur West Maas en Waal 2022”

Deze beleidsregel bestaat uit de onderstaande 7 onderdelen;

A. Culturele evenementen: Organisaties die (podium) (kunst)activiteiten organiseren en programmeren: o.a. Oranjecomités, Kunstbakens;

B. Culturele amateurkunstverenigingen: muziekverenigingen: (harmonieën, fanfares), koorzang,

toneel en poëzie;

C. Cultuureducatie: Cursussen, Coördinatiepunt Cultureel schoolprogramma, Projecten

Basisonderwijs (Cultuureducatie+);

D. Cultureel erfgoed: Stichting Historisch Museum Tweestromenland, Stichting Baet en Borgh, Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid, Heemkunde/Oudheidkundige verenigingen, organisatie open monumentendag;

E. Lokale Omroep: Extra FM

F. Agora theater

Algemene doelstelling

Cultuur verrijkt de samenleving door een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de ontplooiing van individuele burgers, de leefbaarheid te bevorderen en de gemeente aantrekkelijk te maken toeristen: daartoe willen we:

A. Het huidige culturele aanbod binnen de gemeente als het minimale niveau aan voorzieningen

behouden en zo mogelijk uitbreiden.

B. Stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners in aanraking komen met cultuur en gestimuleerd worden tot actieve en/of passieve deelname aan culturele activiteiten.

C. Verbindingen binnen en met het culturele veld faciliteren en stimuleren. Bijvoorbeeld netwerkovereenkomsten en gezamenlijke voorstellingen / kruisbestuivingsprojecten.

D. Stimuleren dat cultuur een belangrijke rol speelt in de vrijetijdseconomie voor inwoners en toeristen.

Hoofdstuk 1. Culturele evenementen

Artikel 1.1 Algemene doelstelling

Het organiseren van culturele evenementen die openbaar toegankelijk zijn en gericht op vermaak, educatie en de ontmoeting tussen deelnemers en bezoekers en eventueel ter promotie van de gemeente West Maas en Waal.

Carnaval, braderieën en (streek)markten worden niet als culturele evenementen beschouwd, wel de activiteiten op Koningsdag georganiseerd door de Oranjecomités. Bevrijdingsfestivals en oogstdagen worden alleen als cultureel evenement beschouwd, wanneer cultuurhistorie actief tijdens de activiteit wordt uitgedragen.

Artikel 1.2 Prestaties en activiteiten

Het organiseren van een openbaar toegankelijk (meerdaags) evenement met een cultureel en eventueel promotioneel karakter, waarvan bezoekers kunnen leren en genieten.

Artikel 1.3 Berekening van de subsidie

1. Maximale subsidie per jaar voor het organiseren van activiteiten i.v.m. Koningsdag.

2. Maximale subsidie per jaar voor het organiseren van evenementen die voldoen aan bovengenoemde doelstelling.

Artikel 1.4 Voorwaarden en verplichtingen

- Het evenement draagt bij aan het culturele aanbod van de gemeente.

- Het evenement heeft eventueel promotionele waarde voor de gemeente West Maas en Waal.

- Het evenement is openbaar toegankelijk (het heffen van entree wordt niet beschouwd als een beperking).

- Het culturele evenement legt verbindingen tussen burgers, disciplines en/of organisaties.

- Het culturele evenement is de kerntaak van de organiserende partij.

- Het evenement vindt plaats in de gemeente West Maas en Waal.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

- Een evenement wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

- Evenementen met een kleiner bereik dan 25 bezoekers worden niet gesubsidieerd.

Artikel 1.6 Doelgroep

Organisatoren van niet-commerciële evenementen kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling.

Onder niet-commerciële activiteiten/evenementen verstaan wij de evenementen die:

geen individueel, persoonlijk of groepswinstoogmerk hebben, of niet bedrijfsmatig van aard zijn. De activiteiten/evenementen worden ook niet door commerciële bedrijven (mede) ontplooid.

De activiteiten/evenementen hebben een beoogde doelstelling van culturele, sociale, en/of educatieve aard.

Artikel 1.7 Subsidieplafond

- Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan wordt een procentuele bijdrage per aanvraag berekend en toegekend.

- Het subsidieplafond voor de organisaties genoemd onder A. is gescheiden en opgenomen in het subsidiejaarprogramma.

Hoofdstuk 2 Culturele amateurkunstverenigingen

Artikel 2.1 Algemene doelstelling

Inwoners kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan diverse disciplines van amateurkunst, waardoor inwoners zich ontplooien en ontwikkelen en tevens elkaar ontmoeten.

Artikel 2.2 Prestaties en activiteiten

- Inwoners stimuleren om hen kennis te laten maken met en/of deel te laten nemen aan diverse disciplines van amateurkunst.

- Openbare optredens en uitvoeringen organiseren, waar deelnemers en bezoekers van kunnen leren en genieten.

- Het ontwikkelen, in stand houden en uitvoeren van samenwerkingsverbanden en projecten met instellingen binnen de culturele sector en/of buiten de culturele sector (zoals onderwijs, sport, zorg en/of welzijn).

- Het bieden van een opleidingsmogelijkheid binnen uw vereniging tot het leren bespelen van een instrument.

Artikel 2.3 Berekening van de subsidie

Toneelvereniging:

- Subsidie per jaar: openbare uitvoering met minimaal 50 bezoekers is verplicht. Er geldt een uitzondering voor verenigingen die een multidisciplinaire voorstelling voor meer dan 300 bezoekers organiseren. Voor hen is een openbare uitvoering eens per twee jaar verplicht.

- Vast bedrag per jaar.

Poëzievereniging:

- Subsidie per openbaar optreden (minimaal 25 bezoekers) met een maximum van 2 optredens per jaar.

- Vast bedrag per jaar.

Zangvereniging:

- Subsidie per openbaar optreden (minimaal 25 bezoekers) met een minimum van 2 en een maximum van 5 optredens per jaar.

Vast bedrag per jaar.

Harmonieën, fanfares en muziekvereniging:

- Subsidie voor muzikale opluistering van een evenement (herdenkingsplechtigheden, Sinterklaasintocht, Koningsdag, DijkenSport etc.) in de gemeente West Maas en Waal met een minimum van 2 en een maximum van 6 per jaar - (minimaal 25 bezoekers).

- Subsidie voor de door de muziekvereniging in de gemeente West Maas en Waal georganiseerde concerten die openbaar toegankelijk zijn (minimaal 50 bezoekers) met een maximum van 2 concerten.

- Per harmonie, fanfare en muziekvereniging een vaste subsidie voor een vereniging met meer dan 50 leden.

- Een subsidie per actief lid van een harmonie, fanfare en muziekvereniging voor leden woonachtig binnen de gemeente West Maas en Waal.

Artikel 2.4 Voorwaarden en verplichtingen

- De activiteit draagt bij aan het culturele aanbod van de gemeente.

- De activiteit heeft eventueel promotionele waarde voor de gemeente West Maas en Waal.

- De activiteit is openbaar toegankelijk (het heffen van entree wordt niet beschouwd als een beperking).

- De activiteit legt verbindingen tussen burgers, disciplines en/of organisaties.

- De activiteit is de kerntaak van de organiserende partij.

- De activiteit moet worden gehouden in de gemeente West Maas en Waal.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

De activiteit wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

Muzikale evenementen met een kleiner bereik dan 25 bezoekers worden niet gesubsidieerd.

Concerten met een kleiner bereik dan 50 bezoekers worden niet gesubsidieerd.

Artikel 2.6 Doelgroep

Alleen de onder onderdeel B genoemde organisaties kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 2.7 Subsidieplafond

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan wordt een procentuele bijdrage per aanvraag berekend en toegekend.

Hoofdstuk 3 Cultuureducatie

Paragraaf 3.1 Cursussen

Artikel 3.1.1 Algemene doelstelling

Het stimuleren van cultuureducatie d.m.v. het subsidiëren van cursussen voor leerlingen van 4 tot 18 jaar woonachtig in de gemeente West Maas en Waal.

Artikel 3.1.2 Prestaties en activiteiten

Het stimuleren van cultuureducatie d.m.v. het subsidiëren van cursussen. De cursus heeft

als doel om de vaardigheid in de gekozen discipline te verbeteren. Wanneer de

leerling lid is van een muziekvereniging of koor, dan is de cursus een aanvulling op de reguliere repetities en uitvoeringen. Cursussen op het gebied van dans zijn gericht op dans als kunstvorm, zoals bijvoorbeeld ballet en moderne dans. Bewegen op muziek als sport (waaronder Jazzballet) valt niet onder deze beleidsregel.

Artikel 3.1.3 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de cursus met een maximum per schooljaar.

Artikel 3.1.4 Voorwaarden en verplichtingen

De subsidie kan worden aangevraagd door de ouders / verzorgers van kinderen en jongeren

van 4 tot 18 jaar woonachtig in de gemeente West Maas en Waal.

Maximaal twee cursussen per leerling per schooljaar worden gesubsidieerd, mits het verschillende cursussen betreft (bv: geen twee cursussen contrabas en geen combinatie cursus en ensemble contrabas);

- De lessen worden gegeven door een muziekschool en/of vakbekwame en gekwalificeerde docent. Onder gekwalificeerd wordt verstaan: een vakopleiding op Bachelor of Master niveau of een gecertificeerde kaderopleiding.

- De subsidie kan d.m.v. een speciaal formulier worden aangevraagd maximaal 8 weken voordat de cursus start of gedurende het schooljaar dat de cursus wordt gegeven.

Artikel 3.1.5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een aanvrager, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

Artikel 3.1.6 Doelgroep

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

Artikel 3.1.7 Subsidieplafond

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan bepaald de volgorde van binnenkomst de toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond.

Paragraaf 3.2 Coördinatiepunt Cultureel schoolprogramma

Artikel 3.2.1 Algemene doelstelling

Een optimale kennismaking met cultuur realiseren binnen het basisonderwijs door deelname te stimuleren aan een coördinatiepunt cultuur.

Artikel 3.2.2 Prestaties en activiteiten

Een coördinatiepunt cultuur adviseert en/of ondersteunt de scholen bij het samenstellen van een evenwichtig en kwalitatief hoogwaardig programma. De subsidie kan worden aangevraagd door de werkgroep cultureel schoolprogramma van de gezamenlijke basisscholen binnen West Maas en Waal.

Artikel 3.2.3 Berekening van de subsidie

Een subsidie als bijdrage in de kosten van de aansluiting bij een coördinatiepunt cultuur. 

Artikel 3.2.4 Voorwaarden en verplichtingen

Stimuleren van deelname aan een coördinatiepunt cultuur.

Artikel 3.2.5 Weigeringsgronden

1. De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgrond zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

2. Een activiteit wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

Artikel 3.2.6 Doelgroep

De doelgroep betreft de kinderen op de basisschool.

Artikel 3.2.7 Subsidieplafond

In het totaaloverzicht van het subsidiebudget is een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld voor dit onderdeel.

Paragraaf 3.3 Cultuureducatie+, meer muziek in de klas

Artikel 3.3.1 Algemene doelstelling

Kinderen krijgen op school Algemene Muzikale Vorming en worden gestimuleerd om door te stromen naar buitenschools muziekonderwijs.

Artikel 3.3.2 Berekening van de subsidie

Een maximale bijdrage in de kosten van het programma “meer muziek in de klas”.

Artikel 3.3.3 Prestaties en activiteiten

- De lessen worden gegeven door een vakbekwame en gekwalificeerde docent.

- De leerlingen leggen een muzikale basis. Leerlingen van groep 3 t/m 6 krijgen minimaal 6 lessen van 45 minuten in Algemene Muzikale Vorming. De resterende subsidie kan worden aangewend voor lessen voor groep 7 en 8.

- Deelname staat open voor alle basisscholen in onze gemeente.

- Door middel van promotie wordt deelname aan buitenschoolse muziekeducatie bevordert.

Artikel 3.3.4 Voorwaarden en verplichtingen

De subsidie kan worden aangevraagd vόόr 1 september voorafgaand aan ieder kalenderjaar en wordt verstrekt voor het schooljaar dat start in augustus van dat jaar.

Artikel 3.3.5 Weigeringsgronden

- De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

- Een activiteit wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

Artikel 3.3.6 Doelgroep

De doelgroep betreft de kinderen op de basisscholen in de gemeente West Maas en Waal.

Artikel 3.3.7 Subsidieplafond

In het totaaloverzicht van het subsidiebudget is een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld voor dit onderdeel.

Hoofdstuk 4 Cultureel erfgoed

Artikel 4.1 Algemene doelstelling

Het cultureel erfgoed, materiaal en immaterieel (zijnde uniek materiaal als film, foto en geluidsfragmenten voor de gemeente) van de gemeente West Maas en Waal achterhalen, behouden, openstellen en uitdragen.

Artikel 4.2 Prestaties en activiteiten

Stichtingen/verenigingen richten zich op cultuurhistorisch erfgoed van gemeente West Maas en

Waal.

Artikel 4.3 Berekening van subsidie

Vast bedrag voor het uitvoeren van benoemde activiteiten.

Artikel 4.4 Voorwaarden en verplichtingen

a. Stichting Historisch Museum Tweestromenland:

1. De Stichting Historisch Museum Tweestromenland ontvangt subsidie:i

- indien de stichting is ingeschreven in het Nederlands museumregister,

- indien het museum Tweestromenland wekelijks geopend is en toegankelijk voor publiek,

- in het museum jaarlijks een activiteit wordt georganiseerd waarbij kinderen uit onze gemeente kennis kunnen maken met het cultuurhistorisch erfgoed en/of het museum heeft een educatief schoolprogramma.

2. De Stichting Historisch Museum Tweestromenland ontvangt subsidie voor het verzamelen en ontsluiten van cultuur historisch materiaal gericht op de Gemeente West Maas en Waal in samenwerking met o.a. Historische Vereniging Tweestromenland.

b. Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid:

De Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid ontvangt subsidie :

- indien de stichting het gecreëerde en bestaande historische filmmateriaal conserveert.

- indien de stichting het cultureel historisch erfgoed vast legt op film.

- indien de stichting minimaal twee openbare filmvoorstellingen verzorgt in de gemeente West Maas en Waal per jaar, afwisselend in de verschillende kernen van de gemeente West Maas en Waal.

c. Stichting Baet en Borgh:

De Stichting Baet en Borgh ontvangt subsidie:

- indien de stichting zorgt voor behoud van stoomgemaal de Tuut.

- indien de stichting het stoomgemaal wekelijks openstelt voor publiek tijdens het seizoen van 1 april t/m 31 oktober.

- indien de stichting 8 stoomdagen per jaar organiseert.

- indien de stichting jaarlijks een activiteit organiseert waarbij kinderen uit onze gemeente kennis kunnen maken met het cultuurhistorisch erfgoed en/of heeft een educatief schoolprogramma.

d. Heemkunde/Oudheidkunde verenigingen:

De vereniging ontvangt subsidie:

- indien de vereniging het culturele erfgoed uit de kernen van de gemeente behoudt en vastlegt voor latere generaties.

- indien de vereniging regelmatig het historisch materiaal openstelt voor publiek.

- per jaar wordt per kern slechts aan 1 vereniging subsidie verstrekt.

e. Organisatie open monumenten dag:

Jaarlijks ontvangt maximaal één vereniging subsidie voor de organisatie van de jaarlijkse open monumentendag in de gemeente West Maas en Waal. Bij meerdere aanvragers wordt het activiteitenplan beoordeeld op het bieden van een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan monumenten en op publieksbereik.

f. Stichting Beeld van Oranje Linten

De tweede wereld oorlog en de bevrijding maken onderdeel uit van ons Cultureel Erfgoed. Deze periode is bepalend geweest in ons verleden en heeft een grote stempel gedrukt op ons bestaan nu. Het herdenken van en educatie over deze periode is van culturele en maatschappelijke waarde. De stichting ontvangt subsidie voor de lokale invulling van de organisatie van het regionale bevrijdingsfestival “Tour de Waal” voor de volgende onderdelen:

- Verbindingen voor fietsers maken met locaties in andere gemeenten middels pondjes.

- De organisatie van een broodjesdropping met een historisch vliegtuig;

- Educatieve activiteiten rondom bevrijdingsdag, zoals een defilé, een app met lokale informatie en een pop-up museum. Hierbij wordt samengewerkt met lokale organisaties, zoals de historische verenigingen en het museum.

- Een lokaal cultureel programma dat een aanvulling is op de uitvoering van het regionale programma binnen de gemeente. De stichting besteedt hieraan minimaal € 750,- per jaar van de gemeentelijke subsidie. De stichting betrekt actief minimaal één organisatie uit de gemeente bij de uitvoering van dit programma en bij de besteding van deze middelen.

Artikel 4.5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

Artikel 4.6 Doelgroepen

Verenigingen/stichtingen die zorgdragen voor het behouden van en toegankelijk maken van lokaal en regionaal (cultuur-) en historisch erfgoed.

Artikel 4.7 Subsidieplafond

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan wordt een procentuele bijdrage per aanvraag berekend en toegekend.

Hoofdstuk 5 Lokale omroep

Artikel 5.1 Algemene doelstelling

Lokale omroep in staat stellen verslag te blijven doen van lokale activiteiten.

Artikel 5.2 Prestaties en activiteiten

- Lokale omroep opereert volgens de gestelde criteria van het commissariaat van de media.

- Lokale omroep verzorgt op lokaal niveau een media-aanbod dat is gericht op bevrediging van maatschappelijke behoeften die binnen de gemeente leven. In ieder geval maken lokaal nieuws (dagelijks), sport, cultuur en maatschappelijk - relevante onderwerpen deel uit van de programmering.

- De lokale omroep heeft volgens haar statuten een orgaan dat het beleid voor het media aanbod bepaalt. Dit orgaan zorgt voor een divers aanbod. De lokale omroep streeft naar een samenstelling van dit orgaan, die representatief is voor de gemeente West Maas en Waal.

Artikel 5.3 Berekening van de subsidie

Extra FM ontvangt jaarlijks een subsidie. Deze wordt als volgt berekend: het bedrag voor de lokale omroep dat is opgenomen in de meicirculaire voorafgaand aan het subsidiejaar. Dit bedrag komt tot stand door het aantal huishoudens te vermenigvuldigen met het bedrag van

€ 1,14 per huishouden (vastgesteld door ministerie BZK in 2015),dat jaarlijks wordt geïndexeerd met het accres van het gemeentefonds.

Artikel 5.4 Voorwaarden en verplichtingen

- Lokale omroep opereert volgens de gestelde criteria in de beleidsregels van het commissariaat van de media.

- Lokale omroep wordt gedragen door vrijwilligers.

Artikel 5.5 Weigeringsgronden

- De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

- Een activiteit wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

Artikel 5.6 Doelgroep

Inwoners van de gemeente West Maas en Waal en de regio Maas en Waal.

Artikel 5.7 Subsidieplafond

Er wordt rekening gehouden met een subsidieplafond. Zodra dit bereikt is worden overige aanvragen afgewezen.

Hoofdstuk 6 Agora theater

Artikel 6.1 Algemene doelstelling

Het realiseren van een cultureel aanbod voor regionaal publiek door ondersteuning van het kleinkunst-theater.

Artikel 6.2 Prestaties en activiteiten

Stichting Agora Theater organiseert jaarlijks minimaal 20 openbare theater – of muziekvoorstellingen.

Artikel 6.3 Berekening van de subsidie

Het Agora Theater ontvangt jaarlijks een vaste bijdrage voor de bovengenoemde prestaties en activiteiten.

Artikel 6.4 Voorwaarden en verplichtingen

Alle openbare theater of muziekvoorstellingen zijn toegankelijk voor de inwoners van de gemeente West Maas en Waal.

Artikel 6.5 Weigeringsgronden

- De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

- Een activiteit wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

- De subsidie aan het Agora theater is gekoppeld aan de subsidie die gemeente Druten verstrekt aan Streek historisch Museum Tweestromenland. Als gemeente Druten de subsidie aan het museum verminderd of beëindigd, kan de subsidie aan het Agora Theater ook verminderd of beëindigd worden.

Artikel 6.6 Doelgroep

Onder andere de inwoners van de gemeente West Maas en Waal en de regio Maas en Waal.

Artikel 6.7. Subsidieplafond

Er wordt rekening gehouden met een subsidieplafond.

Hoofdstuk 7. Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 7:1 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel Cultuur West Maas en Waal 2022’.

Artikel 7:2 Inwerkingtreding

1. Deze beleidsregel treedt de eerste dag na bekendmaking in werking;

2. Deze beleidsregel heeft terugwerkende kracht tot 17 november 2020;

3. Alle eerder inwerking getreden beleidsregels met als citeertitel ‘Beleidsregel Cultuur West Maas en Waal’ komen met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. Arissen V.M. van Neerbos