Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Westerkwartier 2022

Geldend van 18-06-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Westerkwartier 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

Gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T:

De Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Westerkwartier 2022 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • adviescommissie: de adviescommissie die het initiatief/de activiteit beoordeelt. De adviescommissie kan een plaatselijk-dorpsbelang zijn, maar kan ook bestaan uit een onafhankelijke groep inwoners; dit is verschillend per dorp. Ook is het mogelijk om de desbetreffende leefbaarheidsadviseur te betrekken in de adviescommissie;

 • inwonersinitiatieven: initiatieven van één of meerdere inwoners die onverplicht worden opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving;

 • leefbaarheid: de mate waarin een buurt, wijk of dorp aantrekkelijk is om in te wonen of werken;

 • sociale leefbaarheid: de interactie tussen bewoners in een dorp, buurt of wijk gericht op sociale en maatschappelijke participatie.

 • fysieke leefbaarheid: alles wat je ziet, voelt en ruikt in een dorp, buurt of wijk;

 • veilige leefbaarheid: activiteiten/voorzieningen waar gevaarlijke situaties voorkomen;

 • college: het college van burgemeester en wethouders;

 • leefbaarheidsadviseur: een van de leefbaarheidsadviseurs in dienst bij de gemeente Westerkwartier en elk gekoppeld aan een bepaald gebied met daarin een aantal dorpen;

 • dorpsvereniging: plaatselijk belang, dorpsbelang, vereniging, stichting of wijkvereniging opgericht ten behoeve van de behartiging van het algemeen belang of de vertegenwoordiging van een wijk of dorp in de gemeente Westerkwartier;

 • initiatief: een niet-commercieel initiatief of niet-commercieel evenement georganiseerd en/of uitgevoerd door een groep inwoners en dat ten goede komt aan de leefbaarheid en/of sociale samenhang;

 • initiatiefnemers: één of meer personen woonachtig in gemeente Westerkwartier met een initiatief ter bevordering van de leefbaarheid en/of sociale samenhang in een dorp of wijk.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor het in artikel 3 genoemde doel.

Artikel 3 Doel subsidieregeling

Het doel van deze subsidie is om leefbaarheidsinitiatieven in de dorpen meer ruimte te geven en de regie voor leefbaarheid bij dorpen zelf neer te leggen. Subsidie wordt verleend aan dorpsverenigingen, die met de verkregen subsidie inwonersinitiatieven financieel kunnen ondersteunen. Bij de beoordeling van inwonersinitiatieven kunnen zij zich laten bijstaan door een adviescommissie.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verleend aan de hierna genoemde dorpsverenigingen:

Naam dorpsvereniging

Dorp

Algemene vereniging voor dorpsbelangen Aduard

Aduard

Dorpsbelangen Boerakker/Lucaswolde

Boerakker/Lucaswolde

Belangen- en buurtvereniging Briltil

Briltil

Plaatselijk Belang De Vooruitgang De Wilp

De Wilp

Plaatselijk Nut Den Ham-Fransum

Den Ham

De vereniging van Dorpsbelangen Den Horn

Den Horn

Vereniging Ons Dorpsbelang Doezum

Doezum

Dorpsbelangen Enumatil

Enumatil

Vereniging dorpsbelangen Ezinge

Ezinge

Stichting dorpsbelang Feerwerd/Aduarderzijl

Feerwerd

Dorpsvereniging Garnwerd e.o.

Garnwerd

Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk

Grijpskerk

Dorpsbelangen Grootegast

Grootegast

Vereniging voor dorpsbelangen Eendracht maakt Macht

Jonkersvaart

Aktie '68 vereniging dorpsbelangen Kommerzijl

Kommerzijl

Vereniging Plaatselijk Belang Kornhorn

Kornhorn

Vereniging Dorpsbelangen Lauwerzijl

Lauwerzijl

Wijkvereniging Bravo Oostindie

Leek

Vereniging dorpsbelangen Lettelbert

Lettelbert

Vereniging Dorpsbelangen Lutjegast

Lutjegast

Stichting Marumer Belang

Marum

Dorpsvereniging Midwolde

Midwolde

Vereniging Dorpsbelangen Niehove

Niehove

Stichting Dorpsbelangen Niekerk Oldekerk Faan

Niekerk/Oldekerk

Vereniging Dorpsbelangen Niezijl

Niezijl

Vereniging van Dorpsbelangen Noordhorn

Noordhorn

Vereniging plaatselijk belang Noordwijk/Lucaswolde

Noordwijk/Lucaswolde

Plaatselijk Belang Nuis-Niebert

Nuis/Niebert

Vereniging Dorpsbelangen Oldehove

Oldehove

Vereniging Dorpsbelangen Oostwold

Oostwold

Vereniging Plaatselijk Belang Opende

Opende

Plaatselijk Belang Pieterzijl

Pieterzijl

Vereniging voor Dorpsbelangen Saaksum

Saaksum

Vereniging voor Dorpsbelangen Sebaldeburen

Sebaldeburen

Oldebert vereniging van dorpsbelangen Tolbert

Tolbert

Plaatselijk Belang Visvliet

Visvliet

Dorpsbelangen DES (Door Eendracht Sterk)

Zevenhuizen

Artikel 5 Berekening van het subsidiebedrag

 • 1. Bij berekening van het subsidiebedrag geldt een basisbedrag aangevuld met een €1-, euro per inwoner, gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar;

 • 2. Het basisbedrag wordt gebaseerd op het aantal inwoners per dorp of wijk, gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar. In de tabel hieronder wordt het basisbedrag per grootte van het dorp of de wijk weergegeven:

  Tot 500 inwoners

  €2.000

  500 tot 5.000 inwoners

  €2.500

  5.000 inwoners en meer

  €1.000

  Bedrag per inwoner

  €1

Artikel 6 Verstrekking en verantwoording

 • 1. De subsidie (dorps-/wijkbudget) wordt overgemaakt op de bankrekening van de dorpsvereniging. Als er (nog) geen sprake is van een stichting of vereniging zal het budget in beheer blijven van de gemeente.

 • 2. Dorpsverenigingen moeten zes weken na realisering van de activiteit/ het initiatief een fotoverslag naar de desbetreffende leefbaarheidsadviseur sturen en indien mogelijk het in hun dorps- of wijkkrant of op hun internetpagina publiceren om te tonen wat is gerealiseerd met het wijk-/dorpsbudget.

Artikel 7 Inwonersinitiatieven/ wie kan een financiële bijdrage vragen

In het kader van inwonersinitiatieven kunnen inwoners, verenigingen en stichtingen een financiële bijdrage vragen aan de dorpsvereniging in het desbetreffende dorp.

Artikel 8 Criteria en voorwaarden

 • 1. De aanvraag voor een bewonersinitiatief moet tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a.

   het initiatief/evenement en de besteding van het budget zijn niet in strijd met de wet of met het beleid van de gemeente en/of andere regelgeving;

  • b.

   een aanvraag voor subsidie moet uiterlijk 6 weken vóór de geplande (voorbereiding van de) uitvoering ingediend worden;

  • c.

   het initiatief/evenement levert een positieve bijdrage aan een de leefbaarheid; sociaal, fysiek of veiligheid;

  • d.

   het initiatief/evenement heeft geen winstoogmerk;

  • e.

   het initiatief/evenement heeft een openbaar karakter en wordt breed gedragen door een grote groep en is niet gericht op een paar individuele bewoners;

  • f.

   betrokkenen van het project/initiatief moeten bereid zijn zelf een bijdrage te leveren in de vorm van meedenken en handen uit de mouwen te steken;

  • g.

   een initiatief/evenement mag niet strijdig zijn met een gedragen en bestaand initiatief in het desbetreffende dorp of de wijk;

  • h.

   het budget kan dienen als cofinanciering (bijv. bij provinciale subsidie of fondsen);

  • i.

   beschadigingen of vernielingen aan objecten met wijk-/dorpsbudget gerealiseerd worden niet vergoed door de gemeente. Onderhoud en vervanging dienen zo nodig via het budget te worden ondervangen en/of in de aanvraag te worden mee gecalculeerd;

  • j.

   de productie en verspreiding van dorps- en wijkkranten mag gefinancierd worden uit de wijk-/dorpsbudgetten.

Artikel 9 Weigeringsgronden

De aanvraag voor een financiële bijdrage kan geweigerd worden indien:

 • a.

  het initiatief/evenement in strijd zou zijn met de wet of met het beleid van de gemeente en/of andere regelgeving;

 • b.

  de aanvraag binnen de zes weken voor geplande uitvoering van het initiatief/evenement wordt aangevraagd;

 • c.

  het initiatief/evenement onvoldoende bijdraagt aan het bevorderen van de sociale, fysieke of veilige leefbaarheid in het desbetreffende dorp of de wijk;

 • d.

  de kosten voor het initiatief/evenement niet in verhouding staan tot de bijdrage aan de sociale, fysieke of veilige leefbaarheid;

 • e.

  de bijdrage geen openbaar karakter heeft en/of niet breed gedragen wordt door een grote groep maar gericht is op individuele bewoners;

 • f.

  de betrokkenheid onder bewoners ontbreekt;

 • g.

  de aanvraag wordt gedaan met een winstoogmerk of op andere wijze wordt ingegeven door commerciële belangen;

 • h.

  de aanvraag wordt aangevraagd voor eten/drinken van deelnemers/bezoekers van activiteiten;

 • i.

  de aanvraag in strijd is met een initiatief dat al bestaat en breed gedragen is.

 • j.

  Initiatieven waar het doel van is om geld in te zamelen voor een goed doel komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Artikel 10 Aanvraag financiële ondersteuning

Initiatiefnemers moeten de volgende gegevens verstrekken aan de betreffende dorpsvereniging: een ingevuld aanvraagformulier, te downloaden via de website van de gemeente Westerkwartier.

Artikel 11 Dorpen waar geen dorpsvereniging actief is

Voor de dorpen Leek en Zuidhorn - waar geen dorpsvereniging actief is - kunnen initiatiefnemers rechtstreeks bij het college conform artikel 9 financiële ondersteuning voor het inwonersinitiatief aanvragen.

Artikel 12 Leefbaarheidsadviseur

Eventuele vragen met betrekking tot de uitvoering van deze subsidieregeling en over de wenselijkheid dan wel haalbaarheid van inwonersinitiatieven kunnen gesteld worden aan de leefbaarheidsadviseur voor het dorp of de wijk waarvoor een inwonersinitiatief in voorbereiding is.

Artikel 13 Rechtmatigheid

 • 1. Bij het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart de aanvrager dat de aangeleverde gegevens betrouwbaar zijn.

 • 2. De aanvrager kan worden verplicht om mee te werken aan de beoordeling van de betrouwbaarheid en geldigheid van de verstrekte gegevens.

 • 3. Het college kan specifieke controlemaatregelen bij de aanvrager uitvoeren om de aangeleverde gegevens te controleren.

Artikel 13 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college in het belang van het versterken van de leefbaarheid in wijken of dorpen, afwijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Westerkwartier 2022.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 7 juni 2022

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris