Regeling vervalt per 31-12-2025

Subsidieregeling groen- en blauwe maatregelen, 2022-2025

Geldend van 24-06-2022 t/m 30-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling groen- en blauwe maatregelen, 2022-2025

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;

gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren

besluit vast te stellen de Subsidieregeling groen- en blauwe maatregelen, De Fryske Marren, 2022

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Gemeente: de gemeente De Fryske Marren;

 • Subsidie: de subsidies in het kader van de in dit document omschreven nadere regels ‘Groen- en blauwe maatregelen’ die bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteit;

 • Aanvrager:

  • de eigenaar van een bestaand gebouw, of

  • de opstaller, of

  • de erfpachter, of

  • de vruchtgebruiker, of

  • de gerechtigde tot een appartementsrecht, of

  • degene aan wie een rechtspersoon deelnemings- of lidmaatschapsrechten heeft verleend die recht geven op het gebruik van een gebouw, of

  • huurder van gebouwen of bijgebouwen met schriftelijk akkoord van de eigenaar;

 • Bestaand gebouw: elk bouwwerk (niet zijnde nieuwbouw), dat een voor mensen toegankelijke overdekte -geheel of met wanden omsloten- ruimte vormt;

 • Perceel: stuk grond (met bebouwing) dat bij het kadaster staat geregistreerd in de gemeente De Fryske Marren;

 • Dakconstructie: samenstelling van balken (beton, hout of staal), regels en bebording;

 • Dakoppervlak: bovenafsluiting van het gebouw waarvoor subsidie is aangevraagd en uitgedrukt in m2;

 • Groen dak: dak waarop levend groen is aangebracht. Het vegetatiepakket is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten begroeiing;

 • Nulmeting: de stand van zaken waar het perceel en de tuin zich in bevindt op het moment van de aanvraag;

 • Gereedmelding: melding dat de realisatie van de aangevraagde subsidie is voltooid, om in aanmerking te komen voor deze subsidie;

 • Subsidieplafond: Het totale subsidiebedrag per jaar en totaal per regeling dat maximaal beschikbaar is voor deze subsidie.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • a.

  Aanleg groene daken;

 • b.

  Afkoppelen van dak verhardingen en/of erfverhardingen op particulier terrein van het bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsel of oppervlaktewater;

 • c.

  Vasthouden van regenwater door aansluiten regenton, regenwater opvang- of infiltratiemodule.

Artikel 4. Subsidievereisten

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie zoals bedoeld in artikel 3 van deze subsidieregeling dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   er is niet eerder een subsidie verstrekt voor de activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 waarvoor nu subsidie wordt gevraagd; en

  • b.

   de aanvrager is eigenaar van het betreffend gebouw of perceel, of heeft een schriftelijke toestemming van de eigenaar om de activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 te mogen aanleggen; en

  • c.

   de activiteiten in het kader van deze regeling zijn aangebracht na openstelling van deze regeling; en

  • d.

   de aanvrager zelf verantwoordelijk is voor de keuze van aannemer of product en aanleg van maatregelen; en

  • e.

   de aanvrager is voornemens de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd minimaal tien jaar in stand te houden.

 • 2.

  Voor activiteiten zoals opgenomen in artikel 3 sub a, aanleg groen dak, geldt in aanvulling op het eerste lid dat:

  • a.

   er minimaal sprake is van 10m2 dakoppervlak; en

  • b.

   de subsidieaanvrager zelf verantwoordelijk is voor de bouwkundige staat van het gebouw en de draagkracht van de groene dakconstructie.

 • 3.

  Voor activiteiten zoals opgenomen in artikel 3 sub b, afkoppelen, geldt in aanvulling op het eerste lid dat:

  • a.

   er minimaal sprake is van afkoppelen van 10m2 dak verharding en/of erfverharding; en

  • b.

   de subsidieaanvrager zelf verantwoordelijk is voor het adequaat verwerken van zijn of haar hemelwater zonder dat er nadelige gevolgen bij omliggende percelen ontstaan.

 • 4.

  Voor activiteiten zoals opgenomen in artikel 3 sub c, vasthouden van regenwater, geldt in aanvulling op het eerste lid dat:

  • a.

   de subsidieaanvrager zelf verantwoordelijk is voor het adequaat verwerken van zijn of haar hemelwater zonder dat er nadelige gevolgen bij omliggende percelen ontstaan.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de aanvrager voor een bestaand gebouw of perceel binnen het grondgebied van de gemeente De Fryske Marren.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die direct verbonden zijn met de in artikel 3 bedoelde activiteiten en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 • 2.

  Een aanvraag kan meerdere maatregelen bevatten, als deze maar te herleiden zijn tot de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte subsidiabele kosten.

 • 2.

  Bij de bepaling van de maximale hoogte van de subsidie wordt onderscheid gemaakt of de subsidie wordt aangevraagd door een particulier of door een stichting, vereniging van eigenaar en bedrijf.

 • 3.

  Hieronder wordt de hoogte vermeld voor de subsidies voor aanleg groen dak, als bedoeld in deze subsidieregeling:

  • a.

   De subsidie voor aanleg groen dak met een waterbergend vermogen van 25 tot 50 liter per m2, bedraagt maximaal € 25 per m2.

  • b.

   De subsidie voor aanleg groen dak met een waterbergend vermogen meer dan 50 liter per m2, bedraagt maximaal € 35 per m2.

  • c.

   De subsidie hoogte voor aanleg groen dak door een particulier bedraagt maximaal € 5.000 en door een stichting, vereniging van eigenaar of bedrijf maximaal € 10.000 per aanvraag.

 • 4.

  Hieronder wordt de hoogte vermeld voor de subsidies voor het afkoppelen, als bedoeld in deze subsidieregeling:

  • a.

   De subsidie voor afkoppelen, door een particulier, bedraagt maximaal € 5 per m2 en maximaal € 500 per aanvraag;

  • b.

   De subsidie voor afkoppelen, door een stichting, vereniging van eigenaar of bedrijf bedraagt maximaal € 5 per m2 en maximaal € 1.000 per aanvraag.

 • 5.

  Hieronder wordt de hoogte vermeld voor de subsidies voor het vasthouden van regenwater, als bedoeld in deze subsidieregeling:

  • a.

   De subsidie voor het vasthouden van regenwater, door een particulier, bedraagt maximaal € 150,- per aanvraag;

  • b.

   De subsidie voor het vasthouden van regenwater, door een stichting, vereniging van eigenaar of bedrijf bedraagt maximaal € 1.000 per aanvraag.

Artikel 8. Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond bedraagt in totaal € 300.000 voor de periode tot en met 2025. Dit wordt als volgt opgesplitst:

 • 2022: €75.000;

 • tot en met 2023: €150.000;

 • tot en met 2024: €225.000;

 • tot en met 2025: €300.000.

Artikel 9. Wijze van verdeling/ verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Een aanvrager komt in de periode 2022-2025 elk jaar, voor elk van de drie activiteiten die onder artikel 3 van deze subsidieregeling worden genoemd, één keer in aanmerking voor de subsidie.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde jaarlijkse subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 4.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 10. Aanvraag

 • 1.

  Aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders. Hiervoor is een digitaal aanvraagformulier opgesteld en op de website van gemeente De Fryske Marren beschikbaar gemaakt.

 • 2.

  Voor de activiteit, aanleg groene daken, zoals opgenomen in artikel 3 sub a geldt de volgende verplichting in aanvulling van artikel 7, tweede lid, van de ASV:

  • a.

   In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:

   • Begroting/offerte van hovenier/aannemer/specialist;

   • Situatietekening op schaal van het gebouw en naaste omgeving met duiding groen dak en herleidbaar oppervlak en kleurenfoto van het dak bij aanvang (nulmeting);

   • Technische specificaties groen dak inclusief waterbuffer en waterbergend vermogen, substraatdikte en aantal en toe te passen soorten vegetatie.

  • b.

   de aanleg waarvoor subsidie wordt aangevraagd begint pas als de subsidieaanvraag is goedgekeurd, hierover verstuurt het college een brief (beschikking);

  • c.

   de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gereed binnen één jaar na de goedkeuring van de subsidieaanvraag.

 • 2.

  Voor de activiteit, afkoppelen, zoals opgenomen in artikel 3 sub b geldt dat bij de aanvraag in ieder geval de volgende punten zijn vermeld/bijgevoegd, in aanvulling van artikel 7, tweede lid, van de ASV:

  • (Kopie) facturen met daarop het bedrag én de aanschafdatum;

  • Situatietekening op schaal van het dak en naaste omgeving. Geef daarbij aan hoe groot het dakoppervlak is, plus kleurenfoto van het dak en de regenpijp (nulmeting)

  • Tekening met het verloop van het nieuwe leidingwerk, aanleghoogtes en materiaalgebruik.

  • Schriftelijke instemming van gemeente of eigenaar waar een eventuele leiding doorheen moet lopen/moet worden aangebracht.

 • 3.

  Voor de activiteit, vasthouden regenwater, zoals opgenomen in artikel 3 sub c geldt dat bij de aanvraag in ieder geval de volgende punten zijn vermeld/bijgevoegd, in aanvulling van artikel 7, tweede lid, van de ASV:

  • (Kopie) factuur met daarop het bedrag én de aanschafdatum;

  • De technische specificaties van de regenton, regenwater opvang- of infiltratiemodule;

  • Foto’s van de bestaande situatie (nulmeting) en nieuwe situatie;

  • Als deze vereist is: een omgevingsvergunning of monumentenvergunning;

  • Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Artikel 11. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de ASV, ingediend uiterlijk 6 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met het uitvoeren van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  De aanvraagtermijn is tot en met 31 december van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 12. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen in afwijking van artikel 9, tweede lid van de ASV uiterlijk binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 13. Aanvullende weigeringsgronden

Aanvullend op artikel 10, derde lid, van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • 1.

  De maatregelen uitgevoerd zijn alvorens inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

Artikel 14. Verantwoording

Voor de activiteit aanleg groene daken, zoals opgenomen in artikel 3 sub a is aanvullend verantwoording verplicht. De aanvrager dient uiterlijk 10 weken nadat de maatregel is verricht een aanvraag tot vaststelling in, hierbij wordt bewijsmateriaal aangeleverd (facturen en foto bij oplevering).

Artikel 15. Subsidievaststelling

Een subsidie wordt, in afwijking van artikel 17, eerste lid, van de ASV vastgesteld binnen 6 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren kan van bepalingen in deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 17. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de datum na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen voor subsidie die betrekking hebben op het subsidiejaar 2022 tot en met 2025.

 • 3.

  De subsidieregeling vervalt per 31 december 2025 met dien verstande dat de voorwaarden die zijn gesteld van kracht blijven voor de verantwoording van de subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling groen en blauwe maatregelen, De Fryske Marren, 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 9 juni 2022,

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier Fred Veenstra