Beleidsregel ontheffing blauwe zone Sassenheim

Geldend van 19-05-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel ontheffing blauwe zone Sassenheim

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen;

gelet op

 • -

  artikel 25 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens;

 • -

  artikel 4:81 e.v. Algemene wet bestuursrecht.

Besluit vast te stellen:

Beleidsregel ontheffing blauwe zone Sassenheim

Deze beleidsregel is opgesteld voor het behandelen van aanvragen om ontheffing van de parkeerschijfzone (blauwe zone) in de kern Sassenheim. De blauwe zone is als zodanig door het college van burgemeester en wethouders aangewezen. Binnen de blauwe zone geldt, op de plaatsen voorzien van een blauwe streep, op maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur en donderdag van 10.00 tot 21.00 uur (koopavond) een maximum parkeerduur van 2 uur.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a)

  Bewoner: aanvrager van de ontheffing die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) op een adres in Sassenheim;

 • b)

  Blauwe zone: de parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);

 • c)

  Eigen parkeergelegenheid: een parkeerplaats in een garage of op een terrein, waarover de aanvrager beschikt of de beschikking kan krijgen zoals een parkeerplaats in een garage onder een appartementencomplex;

 • d)

  Eigenaar van een motorvoertuig: degene op wiens naam het kenteken van het motorvoertuig is geregistreerd;

 • e)

  Inrit: een verbinding tussen de openbare weg en een particulier terrein die geschikt is voor motorvoertuigen. Hierdoor kunnen motorvoertuigen van de openbare weg naar particulier terrein rijden, zonder daarbij het trottoir of de berm te beschadigen. Meestal wordt hiervoor door de gemeente een uitritconstructie aangelegd, het trottoir aangepast en eventueel straatmeubilair verplaatst. De aanvrager zorgt zelf voor de voor de inrit vereiste aanpassingen op het erf van de aanvrager, zoals het ter plaatse verwijderen van de erfafscheiding en het aanbrengen van verharding op eigen erf;

 • f)

  Motorvoertuig: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen (inclusief snorfietsen), fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;

 • g)

  Ontheffing: een door of namens burgemeester en wethouders te verstrekken ontheffing op grond van artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) waarmee, met uitzondering van in parkeergarages, zonder parkeerschijf en tijdsduurbeperking in de blauwe zone geparkeerd mag worden;

 • h)

  Ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

 • i)

  Parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Algemene regels bij verlening van ontheffing

Artikel 2 Algemene voorwaarden ontheffing

 • 1. Een ontheffing wordt uitsluitend op aanvraag verleend aan een bewoner van een gebied binnen een aangewezen blauwe zone:

  • a.

   De bewoner is 18 jaar of ouder;

  • b.

   De bewoner is eigenaar/houder van het voertuig waarvoor ontheffing wordt aangevraagd;

  • c.

   De bewoner beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid.

 • 2. Een ontheffing geldt alleen voor een straat of parkeerterrein in de directe omgeving van het woonadres.

 • 3. Voor het parkeren van voertuigen met een grotere lengte dan 6 meter en/of grotere hoogte dan 2,4 meter wordt geen ontheffing verleend.

Artikel 3 Geldigheid ontheffing

 • 1. Een ontheffing geldt afhankelijk van of het gebied is gelegen binnen het centrumgebied van maandag tot en met vrijdag óf van maandag tot en met zaterdag; hierop is de zoneringskaart behorende bij deze beleidsregels en bijgevoegd als bijlage 1 van toepassing.

 • 2. Een ontheffing wordt verleend voor onbepaalde tijd.

 • 3. De ontheffing is niet meer geldig nadat de ontheffinghouder is verhuisd; deze moet in dat geval bij de gemeente worden ingeleverd.

 • 4. Ontheffingen zijn kentekengebonden en worden alleen verleend voor motorvoertuigen.

 • 5. In geval van wijziging van kenteken, verlies of diefstal moet, onder inlevering van de oude ontheffing -behoudens bij diefstal- een nieuwe ontheffing op grond van de dan geldende regelgeving worden aangevraagd.

 • 6. De ontheffing moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het motorvoertuig (op het dashboard) worden neergelegd.

 • 7. Een verleende ontheffing biedt geen garantie op een vrije parkeerplaats.

Artikel 4 Gegevens ontheffing

De ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • Het gebied of de straat waarvoor de ontheffing geldt;

 • Het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing wordt verleend.

Artikel 5 De aanvraag van een ontheffing

 • 1. De gemeente Teylingen neemt enkel complete aanvragen in behandeling; een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier of een volledig ingevuld en ondertekend papieren aanvraagformulier voor een blauwe zone binnen het centrumgebied óf voor een blauwe zone buiten het centrumgebied.

 • 2. Bij het afhalen van de toegekende ontheffing dient een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Als eerder een ontheffing is verleend, moet deze worden ingeleverd.

 • 3. De te betalen vergoeding voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een (nieuwe) ontheffing is geregeld in de Legesverordening.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van een ontheffing

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

  • Op verzoek van de ontheffinghouder;

  • Wanneer de ontheffinghouder niet (meer) voldoet aan de gestelde criteria;

  • Wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

  • Wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

  • Wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

  • Wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • Om redenen van openbaar belang.

 • 2. De ontheffinghouder wordt van het intrekken of wijzigen van de ontheffing schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld.

 • 3. De ontheffinghouder is verplicht wijzigingen in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing binnen één maand na bekend worden van deze wijziging(en), te melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Specifieke regels bij verlening van ontheffing

Artikel 7 Ontheffing binnen het centrumgebied

 • 1. De ontheffingen worden verleend voor de parkeerplaatsen, aanwezig op de J.P. Gouverneurlaan, Keerweerlaan, locatie Kerkplein en het parkeerterrein achter de ABN AMRO bank, de parkeergelegenheid aan de Teijlingerlaan, het Voorhavenkwartier (alleen bewoners seniorenwoningen aan het Voorhavenkwartier) of het Hortusplein op een zodanige wijze dat hierdoor een evenwichtige verdeling van de bezetting binnen de blauwe zone wordt gehandhaafd.

 • 2. Een ontheffing voor de blauwe zones binnen het centrumgebied is van toepassing van maandag tot en met vrijdag, met dien verstande dat voor de bewoners, 75 jaar of ouder of 55 jaar of ouder met een zorgindicatie, van 10 seniorenappartementen aan het Voorhavenkwartier, de ontheffing ook van toepassing is op zaterdag.

 • 3. In aanmerking voor een ontheffing binnen het centrumgebied komen de bewoners van de Hoofdstraat (tussen de Teijlingerlaan en de Wilhelminalaan), de Passage, Boschplein, Kerklaan 1 a/b/c, de 32 sociale huurappartementen aan het Voorhavenkwartier en de huurwoningen aan de Oude Haven:

  • a.

   Per woning wordt maximaal één ontheffing verleend;

  • b.

   Voor de seniorenwoningen aan het Voorhavenkwartier kunnen maximaal 10 ontheffingen worden verleend aan bewoners, 75 jaar of ouder of 55 jaar of ouder met een zorgindicatie, om gebruik te maken van de parkeerplaatsen op het Voorhavenkwartier.

 • 4. De adressen Hoofdstraat 248 A t/m D, 250 A t/m D, 252 A t/m D, Havenpoort 1 t/m 19 oneven en Oude Haven 4, 5, 6, 7, 8 en 9 komen niet in aanmerking voor ontheffing. Voor deze adressen is voorzien in eigen parkeergelegenheid.

 • 5. De bewoners van nieuwe woningen in het centrum aan wie een parkeerplaats is of volgens afspraak zal worden aangeboden, komen niet in aanmerking voor ontheffing.

 • 6. Er kunnen geen claims worden gelegd op parkeerplaatsen in de blauwe zone die in verband met de weekmarkt of evenementen worden bezet door bijvoorbeeld marktkramen.

Artikel 8 Ontheffing buiten het centrumgebied

 • 1. De ontheffingen worden verleend voor de parkeerplaatsen, aanwezig op de Charbonlaan, Jacoba van Beierenlaan, J.P. Gouverneurlaan, Keerweerlaan of Koningspark op een zodanige wijze dat hierdoor een evenwichtige verdeling van de bezetting binnen de blauwe zone wordt gehandhaafd.

 • 2. Een ontheffing voor de blauwe zones buiten het centrumgebied is van toepassing van maandag tot en met zaterdag.

 • 3. In aanmerking voor een ontheffing buiten het centrumgebied komen de bewoners van de Charbonlaan, Jacoba van Beierenlaan, J.P. Gouverneurlaan, Keerweerlaan en Koningspark; per woning worden maximaal twee ontheffingen verleend.

Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking van de beleidsregel door publicatie. Hiermee vervalt de eerdere beleidsregel.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel ontheffing blauwe zone Sassenheim”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 mei 2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen,

de secretaris,

Juul J.G. Covers

de burgemeester,

Carla G.J. Breuer