BELEIDSREGEL VERBINDING ONDERWIJS EN TECHNIEK WEST MAAS EN WAAL 2022

Geldend van 18-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 09-07-2019

Intitulé

BELEIDSREGEL VERBINDING ONDERWIJS EN TECHNIEK WEST MAAS EN WAAL 2022

Het college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

Gelet op artikel 2, lid 1. k. van de Algemene Subsidie Verordening gemeente West Maas en Waal 2017

b e s l u i t vast te stellen de “Beleidsregel Verbinding onderwijs en techniek West Maas en Waal 2022

Artikel 1:1 Algemene doelstelling

Het subsidiëren van activiteiten die bijdragen aan de volgende doelstellingen:

- Het interesseren van kinderen en jongeren voor werken in de techniek.

- Het verbinden van onderwijs en lokaal bedrijfsleven.

Artikel 1:2 Prestaties en activiteiten

De subsidie is bedoeld voor activiteiten in West Maas en Waal passend binnen de onder de doestelling genoemde onderwerpen. Het gaat daarbij om:

- Versterken samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

- Makelaarsrol tussen scholen en bedrijfsleven

- Educatieve lessen en workshops zowel op scholen als buitenschools

- Talentontwikkeling op het gebied van techniek

- Opzetten en uitbreiden van bedrijvenkringen

- Organisatie lokale techniekdagen en -wedstrijden

- Robotica en Domotica clubs

Artikel 1:3 Berekening van de subsidie

Voor de uitvoering van de activiteiten passend binnen de doelstelling zoals genoemd onder 1.1. ontvangt Stichting Meerwaarde een vaste subsidie per jaar. Daarnaast kunnen incidentele activiteitensubsidies worden verleend.

Artikel 1:4 Voorwaarden en verplichtingen-

- De activiteiten dragen bij aan de genoemde doelstellingen.

- De activiteiten vinden plaats voor inwoners van de gemeente West Maas en Waal.

- De activiteiten moeten achteraf verantwoord worden aan de gemeente. Daarbij worden de volgende zaken minimaal vermeld:

- Aard van de activiteiten

- Resultaat van de activiteiten

- Betrokken bedrijven

- Aantallen deelnemers

Artikel 1:5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast wordt, wanneer Stichting Meerwaarde niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie geweigerd.

Artikel 1:6 Doelgroep

Deze subsidie is specifiek bedoeld voor Tech-Lokaal. Andere organisaties en initiatieven komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Artikel 1:7 Subsidieplafond

In het totaaloverzicht subsidiebudget vermelden we voor Stichting Meerwaarde maximaal aan te vragen bedragen voor de uitvoering van Tech-Lokaal. Dit betreft een plafond voor vaste subsidie en een plafond voor activiteitensubsidies. Indien het totaal van de subsidieaanvragen voor Tech-Lokaal deze subsidieplafonds overschrijdt, dan wordt een procentuele bijdrage per aanvraag berekend en toegekend.

Artikel 1:8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Verbinding Onderwijs en Techniek West Maas en Waal 2022’

Artikel 1:9 Inwerkingtreding

1. Deze beleidsregel treedt de eerste dag na bekendmaking in werking;

2. Deze beleidsregel heeft terugwerkende kracht tot 9 juli 2019;

3. Alle eerder inwerking getreden beleidsregels met als citeertitel “beleidsregel verbinding onderwijs en techniek West Maas en Waal 2022” komen met het inwerkingtreden van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. Arissen V.M. van Neerbos