Beleidskader Gemeentelijke Monumenten 2013

Geldend van 01-06-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidskader Gemeentelijke Monumenten 2013

Artikel 1. Inleiding

Dit beleidskader is opgesteld om op basis van objectieve afweging:

 • -

  een waardevol object in Teylingen te waarderen en al dan niet op basis van vastgestelde criteria aan te wijzen als gemeentelijk monument;

 • -

  een bestaand gemeentelijk monumenten in Teylingen te waarderen en op basis van vastgestelde criteria de aanwijzing als gemeentelijk monument in stand te houden of in te trekken.

In de Monumentenverordening Teylingen, die de gemeenteraad van Teylingen op 12 juli 2007 heeft vastgesteld, is de procedure om tot aanwijzing en intrekking van de aanwijzing van een object als gemeentelijk monument geregeld.

Dit beleidskader dient tevens als toetsingskader voor de gemeenteraad, zoals bedoeld in de toelichting van artikel 3 lid 4 van de Monumentenverordening Teylingen, bij besluiten van burgemeester en wethouders over gemeentelijke monumenten.

Artikel 2. Waarderingsmethodiek van waardevol object

Burgemeester en wethouders zijn verplicht om bij de waardebepaling van een waardevol object gebruik te maken van de waarderingsmethodiek en bijbehorende waarderingsmatrix uit bijlage 1 van dit beleidskader en vraagt hiervoor advies bij de Monumentencommissie Teylingen.

De waardebepaling van de objecten op de ‘Conceptlijst waardevolle objecten in Teylingen’ uit januari 2010 heeft DSL uitgevoerd aan de hand van deze waarderingsmethodiek en tevens in nauw overleg met de monumentencommissie Teylingen. Om die reden is hiervoor geen aanvullend advies meer noodzakelijk van de ‘Monumentencommissie Teylingen’.

Artikel 3. Waarderingsmethodiek van bestaand gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders zijn verplicht om bij de waardebepaling van een bestaand gemeentelijk monument gebruik te maken van de waarderingsmethodiek en bijbehorende waarderingsmatrix uit bijlage 1 van dit beleidskader en vraagt hiervoor advies bij de Monumentencommissie Teylingen.

De waardering van de huidige lijst met 39 gemeentelijke monumenten heeft DSL uitgevoerd aan de hand van deze waarderingsmethodiek en tevens in nauw overleg met de monumentencommissie Teylingen. Om die reden is hiervoor geen aanvullend advies meer noodzakelijk van de ‘Monumentencommissie Teylingen’.

Artikel 4. Criteria voor aanwijzing of behouden aanwijzing of intrekken aanwijzing als gemeentelijk monument

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke criteria burgemeester en wethouders hanteren om op basis van waarderingsmethodiek uit artikel 2 en 3 van dit beleidskader te besluiten tot:

 • -

  aanwijzing als gemeentelijk monument van een waardevol object

 • -

  behouden of intrekking van de aanwijzing als gemeentelijk monument

zoals bedoeld in respectievelijk artikel 5 en 9 van de Monumentenverordening Teylingen.

Waardevol object

Indien de totaalscore van een waardevol object, zoals bepaald in artikel 2 van dit beleidskader:

 • -

  minder dan 17 punten bedraagt, zal dit object niet worden aangewezen als gemeentelijk monument. De eigenaar heeft hierbij niet de keuze het object alsnog te laten aanwijzen als gemeentelijk monument.

 • -

  17 punten bedraagt, zal dit object niet direct worden aangewezen als gemeentelijk monument. De eigenaar heeft hierbij wel de keuze het object alsnog te laten aanwijzen als gemeentelijk monument.

 • -

  meer dan 17 punten bedraagt, wordt dit object aangewezen als gemeentelijk monument. De eigenaar heeft hierin geen keuze.

Gemeentelijk monument

Indien de totaalscore van een gemeentelijk monument, zoals bepaald in artikel 3 van dit beleidskader:

 • -

  minder dan 17 punten bedraagt, zal de aanwijzing als gemeentelijk monument hiervan worden ingetrokken. De eigenaar heeft hierbij niet de keuze om de aanwijzing als gemeentelijk monument van het object te laten behouden.

 • -

  17 punten bedraagt, zal de aanwijzing als gemeentelijk monument hiervan niet direct worden ingetrokken. De eigenaar heeft hierbij wel de keuze de aanwijzing van het object als gemeentelijk monument te laten behouden of te laten intrekken.

 • -

  meer dan 17 punten bedraagt, behoudt het gemeentelijk monument de aanwijzing als gemeentelijk monument. De eigenaar heeft hierin geen keuze.

Artikel 5. Citeertitel

Dit beleidskader kan worden aangehaald als ‘Beleidskader Gemeentelijke Monumenten 2013’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Teylingen op 30 mei 2013

De raad voornoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

M. van Kampen-Nouwen

Bijlage 1 bij Beleidskader Gemeentelijke Monumenten 2013, Waarderingsmatrix

Dit betreft een cijfermatige waarderingsmethodiek, die is opgesteld door de Stichting Dorp Stad en Land uit Rotterdam (DSL). Deze methodiek maakt het mogelijk om op basis van een waarderingsmatrix objectieve afweging te maken per object. Met deze cijfermatige waarderingsmethode is beoogd om enerzijds alle belangrijke aspecten zo objectief mogelijk te benoemen en anderzijds ook een weging mogelijk te maken tussen soms zeer uiteenlopende waardevolle objecten. Aan de hand van deze waarderingsmethodiek komt de totaalscore van de waardering van een waardevol object tot stand.

Een bestaand gemeentelijk monument wordt op dezelfde methodiek beoordeeld als een waardevol object.

De werkwijze van de waarderingsmatrix is gebaseerd op criteria, die aansluiten bij een algemeen aanvaarde waarderingssystematiek.

Hierbij moet worden uitgegaan van de volgende 4 hoofdaspecten en subaspecten:

Hoofdaspecten

Subaspecten

Score

WeegFactor

1.

Cultuurhistorische aspecten

1a

Objectgeschiedenis en lokaal belang

0 t/m 3

1

2.

Architectonische aspecten

2a

Bouwstijl

0 t/m 3

2

2b

Uniciteit

0 t/m 3

2

2c

Verminking

0 t/m 3

-1

3.

Situering

3a

Ligging

0 t/m 3

2

3b

Ensemblewaarde

3 t/m 0

-1

4.

Technische staat

4a

Kwaliteit

0 t/m 3

1

4b

Kostenaspect

0 t/m 3

-3

Toelichting op waarderingsmatrix:

 • 1a.

  Objectgeschiedenis en lokaal belang:

  de mate waarin de stichter of een bewoner en/of het gebruik van het object van historisch belang is en de mate waarin het sociale en lokale aspect een rol speelt.

 • 2a.

  Bouwstijl:

  de mate waarin de architectonische stijl van een object herleidbaar is tot of een goed voorbeeld is van lokaal of regionaal bekende architectuur.

 • 2b.

  Uniciteit:

  de mate waarin het object zeldzaam is binnen deze gemeente.

 • 2c.

  Verminking:

  de mate waarin de authenticiteit is verminkt, of de monumentale waarde is aangetast. Het betreft hier aantastingen door niet-harmonieuze wijzigingen van de onder 2a vermelde architectuur.

 • 3a.

  Ligging:

  de mate van waardering van de stedenbouwkundige of landschappelijke situatie, alsmede van de rol die het betreffende object daarin vervult.

 • 3b.

  Ensemblewaarde:

  de mate waarin de onderdelen van het object elkaar positief beïnvloeden.

 • 4a.

  Kwaliteit technische staat:

  de mate waarin een pand/object in goede technische staat is en, wanneer dat niet het geval is, in welke mate herstel mogelijk is.

 • 4b.

  Kostenaspect:

  het kostenaspect is in deze categorie meegewogen. Dit aspect is zuiver Bouwtechnisch van aard, en is niet gericht op het herstel van eventuele verminkingen.

Score en weegfactoren

Ieder object wordt op de deelaspecten gewaardeerd. Dit is geschied aan de hand van een cijfermatige schaal, variërend tussen 0 en 3 (0, 1, 2, 3).

De behaalde scores per deelaspect zijn vervolgens vermenigvuldigd met een weegfactor. Deze weegfactor geeft het relatieve belang weer dat het deelaspect heeft in de totale waardering. De categorieën 2c (verminking), 3b (verstoring) en 4b (kostenaspect) hebben een negatieve weegfactor, zodat een object, waarvan veel authentieke elementen verdwenen zijn, of (wanneer het object in een negatieve omgeving ligt) een relatief lage eindscore krijgt.

Alle scores worden bij elkaar opgeteld en resulteert in de totaalscore.