Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling slibverwerking 2009 (derde wijziging)

Geldend van 17-06-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling slibverwerking 2009 (derde wijziging)

De dagelijks besturen van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Hollandse Delta, Rivierenland en Zuiderzeeland, en de hoogheemraadschappen van Delfland, Hollands Noorderkwartier,Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard;

Gezien de toestemming van de algemeen besturen;

Overwegende dat:

 • I.

  de Waterschappen zijn belast met de zorg voor de zuivering van afvalwater, bij welk proces zuiveringsslib ontstaat dat moet worden afgevoerd en verwerkt;

 • II.

  de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland en de hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard in 2010 de gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam Slibverwerking 2009, verder te noemen: de GR Slibverwerking, hebben getroffen met als doel de behartiging en coördinatie van de belangen van de Waterschappen met betrekking tot de afvoer en verwerking van zuiveringsslib en de ontwikkelingen in de afvalwaterketen;

 • III.

  de GR Slibverwerking aandeelhouder B is in HVC en gehouden is het zuiveringsslib dat door de Waterschappen aan haar wordt aangeboden, op haar beurt aan te bieden en te laten verwerken door HVC;

 • IV.

  de deelname in de GR Slibverwerking van de dagelijkse besturen van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het waterschap Zuiderzeeland, thans noopt tot aanpassing van de Regeling;

 • V.

  door deelname van de nieuwe Deelnemers de verhouding in de eventuele bijdragen aan ingeroepen garantstellingen wijzigt;

 • VI.

  de Regeling tevens actualisatie behoeft en van deze aanpassing ook gebruik wordt gemaakt om enige redactionele verbeteringen aan te brengen zonder dat daarmee inhoudelijke uitgangspunten wijzigen;

Gelet op de Waterschapswet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Waterwet en de reglementen voor de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Hollandse Delta, Rivierenland en Zuiderzeeland, en de hoogheemraadschappen van Delfland, Hollands Noorderkwartier, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard;

Besluiten:

de Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 als volgt te wijzigen:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In de Regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  GR Slibverwerking: de gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam Slibverwerking 2009, tevens aandeelhouder B in HVC;

 • b.

  de Regeling: het voorliggende document houdende de bepalingen volgens welke de GR Slibverwerking is ingesteld.

 • c.

  Waterschappen: de waterschappen Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Hollandse Delta, waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het waterschap Zuiderzeeland, waarvan de dagelijkse besturen de Regeling hebben getroffen;

 • d.

  Deelnemers: de dagelijkse besturen van de onder c. genoemde Waterschappen;

 • e.

  Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de GR Slibverwerking;

 • f.

  Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de GR Slibverwerking;

 • g.

  Voorzitter: de voorzitter van de GR Slibverwerking;

 • h.

  Wgr: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • i.

  Ballotageovereenkomst B: Ballotageovereenkomst B van de Aandeelhouders B van HVC;

 • j.

  HVC: de naamloze vennootschap N.V. HVC, een overheids-NV gevestigd te Alkmaar, die onder meer het zuiveringsslib van de Waterschappen verwerkt.

De in het eerste lid gebruikte termen kunnen zonder verlies van betekenis zowel in het enkelvoud als het meervoud worden gebruikt.

Waar in de Regeling artikelen van enige andere wet of wettelijke regeling dan de Wgr van overeenkomstige toepassing worden verklaard, moet in die artikelen in de plaats van het waterschap, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur onderscheidenlijk worden gelezen de GR Slibverwerking, het Dagelijks bestuur of het Algemeen bestuur.

Artikel 2 Openbaar lichaam Slibverwerking

 • 1. Er is een openbaar lichaam genaamd: "Openbaar lichaam Slibverwerking".

 • 2. Het openbaar lichaam is een rechtspersoon en gevestigd te Rotterdam.

Paragraaf 2 Belangen, taken en bevoegdheden

Artikel 3 Belangen

De GR Slibverwerking behartigt de belangen van de Waterschappen op het terrein van:

 • 1.

  het afzetten of doen afzetten van zuiveringsslib en/of restproducten als gevolg van de verwerking daarvan voor nuttig gebruik;

 • 2.

  het produceren van duurzame energie en de interne afzet daarvan.

 • 3.

  het transporteren of doen transporteren van zuiveringsslib naar verwerkingsinstallaties, stortplaatsen of andere eindbestemmingen;

 • 4.

  het gecontroleerd storten of verwerken of doen storten of doen verwerken van zuiveringsslib in verbrandingsinstallaties of op andere wijze;

 • 5.

  het afvoeren en storten of doen afvoeren en doen storten van asresten of andere restproducten van de verwerking van zuiveringsslib, voor zover geen nuttig gebruik daarvan mogelijk is.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

Ten behoeve van de behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen, is de GR Slibverwerking belast met en bevoegd tot:

 • 1.

  het verwerven, houden, beheren en vervreemden van aandelen B in het kapitaal van HVC;

 • 2.

  het toetreden tot de Ballotageovereenkomst B met HVC;

 • 3.

  het garant staan voor de verplichtingen van HVC krachtens door HVC gesloten overeenkomsten van geldlening, conform het bepaalde in artikel 7 van de Ballotageovereenkomst B;

 • 4.

  het actief invulling geven aan het aandeelhouderschap in HVC door ketenontwikkelingen die in brede zin verband houden met slibverwerking en duurzaamheid, met de Waterschappen en met HVC te bespreken;

 • 5.

  het actief uitoefenen van het stemrecht verbonden aan de aandelen B in HVC;

 • 6.

  het (doen) ophalen bij de Waterschappen en laten verwerken bij HVC van het door de waterschappen geproduceerde zuiveringsslib;

 • 7.

  het jaarlijks, op basis van hoeveelheden tonnages door de GR Slibverwerking afgenomen zuiveringsslib, factureren van de kosten voor verwerking daarvan, aan de Waterschappen;

 • 8.

  het jaarlijks, op basis van de in artikel 24 genoemde verdeelsleutel, verdelen van de provisie gerelateerd aan de garantstelling;

 • 9.

  het goed uitvoering en inhoud geven aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid met betrekking tot de verwerking van zuiveringsslib;

 • 10.

  het bewaken en proactief invullen van de afspraken en normen op het gebied van corporate governance, zoals onder meer vastgelegd in de Nederlandse corporate governance code.

Artikel 5 Bestuursorganen

De GR Slibverwerking kent de volgende bestuursorganen:

 • 1.

  het Algemeen bestuur,

 • 2.

  het Dagelijks bestuur en

 • 3.

  de Voorzitter.

Artikel 6 Verplichtingen van de Deelnemers

De Deelnemers zijn ieder verplicht om het Dagelijks bestuur, het Algemeen bestuur en de Voorzitter op het eerste verzoek daartoe alle relevante informatie te verschaffen met betrekking tot hoeveelheden te verwerken zuiveringsslib.

Paragraaf 3 Het Algemeen bestuur

Artikel 7 Samenstelling

Het Algemeen bestuur bestaat uit evenveel leden als er Deelnemers zijn.

Iedere Deelnemer vaardigt uit zijn midden een vertegenwoordiger af naar het Algemeen bestuur en benoemt een plaatsvervanger voor die vertegenwoordiger.

Het lidmaatschap van het Algemeen bestuur eindigt zodra een lid ophoudt lid te zijn van een Deelnemer.

Artikel 8 Taken en bevoegdheden

Naast de elders in de Regeling genoemde taken en bevoegdheden, is het Algemeen bestuur belast met en bevoegd tot het verlenen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet, aan HVC met betrekking tot de verwerking van zuiveringsslib.

Artikel 9 Werkwijze

 • 1. Het Algemeen bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar en voorts zo dikwijls als de Voorzitter of het Dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel indien ten minste twee leden dit de Voorzitter schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken.

 • In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen veertien dagen na een zodanig verzoek.

 • 2. Het Algemeen bestuur stelt voor de uitvoering van zijn taken een reglement van orde op.

 • 3. Het reglement van orde dat door het Algemeen bestuur wordt vastgesteld, alsmede de daarin aangebrachte wijzigingen, wordt ter kennisname aan de Waterschappen gezonden.

 • 4. De vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn openbaar, tenzij met in achtneming van artikel 50a Wgr, jo. 22 Wgr de deuren gesloten blijven.

 • 5. In een besloten vergadering kan niet worden besloten over:

  • a.

   de toelating van nieuwe leden;

  • b.

   de benoeming en het ontslag van leden van het Dagelijks bestuur;

  • c.

   de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 10 De Besluitvorming

Elk lid van het Algemeen bestuur heeft in de vergadering één stem. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de stem van de Voorzitter.

Paragraaf 4 Het Dagelijks bestuur

Artikel 11 Samenstelling

 • 1. Het Dagelijks bestuur bestaat uit drie (3) leden, waaronder de Voorzitter en de plaatsvervangend Voorzitter.

 • 2. Het Dagelijks bestuur wordt gekozen door en uit het midden van het Algemeen bestuur.

 • 3. Elk lid is afkomstig uit het midden van een andere Deelnemer.

 • 4. Het lidmaatschap van het Dagelijks bestuur eindigt zodra een lid ophoudt lid te zijn van het Algemeen Bestuur.

Artikel 12 Taken en Bevoegdheden

Naast de taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Wgr of de Regeling aan het Dagelijks bestuur zijn opgedragen, heeft het Dagelijks bestuur de volgende taken en bevoegdheden:

 • 1.

  voortdurend toezicht op al wat de GR Slibverwerking aangaat;

 • 2.

  het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;

 • 3.

  het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen bestuur;

 • 4.

  het voorstaan van de belangen van de GR Slibverwerking bij andere overheden,instellingen of personen, waarmee contact voor de GR Slibverwerking van belang is;

 • 5.

  het beheer van het vermogen van de GR Slibverwerking;

 • 6.

  de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het beheer van het vermogen en de boekhouding;

 • 7.

  het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

 • 8.

  de zorg voor en het houden van toezicht op de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden;

 • 9.

  het benoemen en ontslaan van personeel van de GR Slibverwerking.

Artikel 13 Werkwijze en Vergaderorde

 • 1. Het Dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de Voorzitter het nodig oordeelt of twee leden het nodig oordelen.

 • 2. De vergaderingen van het Dagelijks bestuur zijn niet openbaar, tenzij het Dagelijks bestuur anders bepaalt.

 • 3. Het Dagelijks bestuur stelt voor de uitvoering van zijn taken een reglement van orde op.

Artikel 14 - De Besluitvorming

 • 1. Elk lid van het Dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.

 • 2. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de stem van de Voorzitter.

Paragraaf 5 De Voorzitter en plaatsvervangend Voorzitter

Artikel 15 Aanwijzing en Vervanging

 • 1. Het Algemeen bestuur wijst uit zijn midden een Voorzitter en een plaatsvervangend Voorzitter aan.

 • 2. De Voorzitter is de Voorzitter van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur.

 • 3. Bij verhindering of ontstentenis van de Voorzitter wordt deze vervangen door de plaatsvervangend Voorzitter.

 • 4. De plaatsvervangend Voorzitter heeft in het geval van vervanging als bedoeld in het derde lid, dezelfde taken en bevoegdheden als de Voorzitter.

Artikel 16 Taken en Bevoegdheden

 • 1. De Voorzitter bevordert een goede behartiging van de taken van de GR Slibverwerking.

 • 2. De Voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur en draagt er zorg voor dat de besluiten van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur naar behoren worden uitgevoerd.

 • 3. De Voorzitter vertegenwoordigt de GR Slibverwerking in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging na instemming van het Dagelijks bestuur, aan een door hem schriftelijk gemachtigde opdragen.

 • 4. De Voorzitter ondertekent alle stukken die van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur uitgaan.

Paragraaf 6 De ambtelijk secretaris en het secretariaat

Artikel 17 Aanwijzing en vervanging

 • 1. Het Algemeen bestuur benoemt een ambtenaar van een Waterschap tot ambtelijk secretaris van het Algemeen en Dagelijks bestuur.

 • 2. Het Dagelijks bestuur wijst een plaatsvervanger aan van de ambtelijk secretaris.

 • 3. De kosten voor het secretariaat worden op de begroting gebracht.

 • 4. Het secretariaat van de Gr Slibverwerking wordt gevoerd door het Waterschap waarvan de ambtelijk secretaris afkomstig is.

Artikel 18 Taken en bevoegdheden

 • 1. De ambtelijk secretaris staat het Algemeen bestuur, het Dagelijks bestuur en de Voorzitter terzijde bij de uitoefening van hun taak.

 • 2. De ambtelijk secretaris is aanwezig in de vergaderingen van het Algemeen en het Dagelijks bestuur en draagt zorg voor de verslaglegging.

 • 3. De ambtelijk secretaris ondertekent mede de stukken die van het Algemeen en het Dagelijks bestuur uitgaan.

Paragraaf 7 Inlichtingen en Verantwoording

Artikel 19 Het Dagelijks bestuur ten opzichte van het Algemeen bestuur

 • 1. De leden van het Dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen bestuur verantwoording verschuldigd over het door hen gevoerde bestuur.

 • 2. Zij geven ongevraagd het Algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling Van het door het Dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.

 • 3. Zij geven op verzoek van het Algemeen bestuur, tezamen dan wel afzonderlijk, dit bestuur of een of meer leden daarvan, alle gevraagde inlichtingen.

Artikel 20 Het Algemeen bestuur ten opzichte van de algemene en dagelijkse besturen van de Waterschappen

Een lid van het Algemeen bestuur is de dagelijkse en algemene besturen van de Waterschappen verantwoording verschuldigd over de uitoefening van zijn vertegenwoordiging. Een lid van het Algemeen bestuur geeft mondeling of schriftelijk de door de dagelijkse en algemene besturen van de Waterschappen gevraagde inlichtingen.

Paragraaf 8 Financiële bepalingen

Artikel 21 Administratie en Controle

Het Algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het financiële beheer van de geldmiddelen met inachtneming van de artikelen 108 tot en met 109c van de Waterschapswet.

Artikel 21a Kadernota

 • 1. Het Dagelijks bestuur stelt een ontwerp op voor de kadernota als bedoeld in artikel 50fa van de Wgr.

 • 2. Het Dagelijks bestuur zendt de ontwerpkadernota voor 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de kadernota betrekking heeft, toe aan de algemene besturen van de Waterschappen.

 • 3. Het Algemeen bestuur stelt de kadernota vast, met inachtneming van de ingekomen zienswijzen.

Artikel 22 Begrotingsprocedure

 • 1. Het Dagelijks bestuur stuurt de ontwerpbegroting van de GR Slibverwerking acht (8) weken voordat zij aan het Algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de algemene besturen van de Waterschappen.

 • 2. Deze ontwerpbegroting wordt door de zorg van de Waterschappen voor eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving.

 • 3. De algemene besturen van de Waterschappen kunnen binnen twee maanden na toezending bij het Dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de al of niet aangepaste ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 4. Het Algemeen bestuur stelt jaarlijks de begroting van de GR Slibverwerking vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft.

 • 5. Het Dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 1 augustus de vastgestelde begroting van de GR Slibverwerking voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een toelichting, toe aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland.

 • 6. Terstond na de vaststelling stuurt het Algemeen bestuur de begroting aan de algemene besturen van de Waterschappen, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

 • 7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 23 Bijdragen aan de GR Slibverwerking

 • 1. In de begroting wordt aangegeven welk deel van de kosten voor de GR Slibverwerking wordt toegerekend aan welk Waterschap voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft.

 • 2. De Waterschappen dragen er zorg voor dat de GR Slibverwerking te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 24 Garantstelling voor overeenkomsten van geldlening HVC

 • 1. De GR Slibverwerking staat, conform het bepaalde in artikel 7 van de Ballotageovereenkomst B, garant voor verplichtingen krachtens door HVC aangegane overeenkomsten van geldlening.

 • 2. Ingeval van beroep op de garantstellingovereenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt, zo nodig, het door de GR Slibverwerking te betalen bedrag als volgt over de Waterschappen verdeeld:

  • 1.

   Hoogheemraadschap van Delfland: 13,91%

  • 2.

   Hoogheemraadschap van Rijnland: 18,01%

  • 3.

   Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: 5,86%

  • 4.

   Waterschap Hollandse Delta: 16,25%

  • 5.

   Waterschap Rivierenland: 4,10%

  • 6.

   Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: 17,57%

  • 7.

   Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: 16,70%, en

  • 8.

   Waterschap Zuiderzeeland; 7,61 %.

 • 3. Ingeval de verdeelsleutel niet in overeenstemming is met het slibaanbod ten tijde van het beroep op de garantstelling, passen de Deelnemers de verdeelsleutel aan overeenkomstig het slibaanbod van het volle jaar voorafgaande aan het beroep op de garantstelling.

Artikel 25 Jaarrekening

 • 1. Het Algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli van het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2. Het Dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening binnen twee weken, doch in ieder geval vóór 15 juli, met alle bijbehorende stukken aan gedeputeerde staten van Zuid- Holland.

 • 3. Vaststelling van de jaarrekening strekt het Dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

Paragraaf 9 Het archief

Artikel 26 Het Archief

 • 1. Het Dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats van de GR Slibverwerking en haar organen, overeenkomstig een door het Algemeen bestuur vast te stellen regeling. Deze regeling wordt aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland medegedeeld.

 • 2. De ambtelijk secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden wijst het Dagelijks bestuur een archiefbewaarplaats aan.

 • 4. De beheerder van de in het vorige lid aan te wijzen archiefbewaarplaats oefent overeenkomstig de regeling als bedoeld in het eerste lid toezicht uit op het beheer van de archiefbescheiden van de GR Slibverwerking en haar organen, voor zover deze archiefbescheiden zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

 • 5. Overeenkomstig een door provinciale staten van Zuid-Holland vast te stellen verordening, oefenen gedeputeerde staten van Zuid-Holland toezicht uit op de aan het Dagelijks bestuur opgedragen zorg voor de archiefbescheiden.

Paragraaf 10 Toetreding, Uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 27 Toe- en Uittreding

 • 1. De Deelnemers bevorderen de toetreding van -andere- waterschappen tot deze Regeling en werken daaraan constructief mee.

 • 2. Het dagelijks bestuur van een waterschap dat wenst toe treden tot deze Regeling, stuurt daartoe een verzoek aan het bestuur van de GR Slibverwerking.

 • 3. Een Deelnemer die uit GR Slibverwerking wenst te treden, doet dit door aan de overige Deelnemers en de GR Slibverwerking een gemotiveerde schriftelijke mededeling met het besluit tot uittreding te zenden.

 • 4. Voor uittreding geldt een opzegtermijn van tenminste één jaar na het kenbaar maken van het besluit tot uittreden.

 • 5. Een uittredende Deelnemer is gehouden tot betaling van een afkoopsom.

 • Deze afkoopsom wordt berekend op basis van de aan de wegvallende hoeveelheden zuiveringsslib toe te rekenen vaste kosten (kapitaallasten, contractuele verplichtingen, e.d.) gedurende de resterende levensduur van gedane investeringen, waaronder begrepen herinvesteringen en uitbreidingen die door de algemene vergadering van aandeelhouders van HVC zijn goedgekeurd, resp. looptijd van de contractuele verplichtingen e.d. De wegvallende hoeveelheden zuiveringsslib worden ontleend aan het bepaalde in artikel 9 van de Ballotageovereenkomst B; bepalend is het jaar waarin het relatieve aandeel van de uittredende Deelnemer het grootst is. Van de aldus berekende bedragen wordt de contante waarde berekend op het moment van uittreding tegen de op dat moment geldende rente langlopende geldleningen bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. De opgestelde berekening van de afkoopsom wordt voorzien van een verklaring van de registeraccountant die met de Controle van de jaarrekening van HVC is belast.

 • 6. Na uittreding is de uittredende Deelnemer niet langer gehouden tot aanbieding van zijn zuiveringsslib aan de GR Slibverwerking.

 • 7. Het Algemeen bestuur kan nadere regels stellen over de afwikkeling van de gevolgen van de uittreding van een Deelnemer.

 • 8. Verplichtingen aangegaan nadat een Deelnemer het besluit tot uittreding heeft kenbaar gemaakt aan de overige Deelnemers, worden naar redelijkheid en billijkheid betrokken in de afkoopsom.

Artikel 28 Wijziging van de Regeling

 • 1. De Regeling kan slechts worden gewijzigd doordat ieder van de Deelnemers de gewijzigde Regeling heeft vastgesteld.

 • 2. Het Algemeen bestuur kan aan de Deelnemers een voorstel tot wijziging van de Regeling toezenden.

 • 3. Het Dagelijks bestuur draagt zorg voor opneming van de actuele Regeling in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 29 Opheffing

De GR Slibverwerking kan worden opgeheven bij beëindiging van de Regeling.

Ingeval van opheffing, besluit het Algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Alsdan kan van de bepalingen van de Regeling worden afgeweken.

Het liquidatieplan wordt door het Algemeen bestuur, de Waterschappen gehoord, vastgesteld.

Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen van de beëindiging voor het personeel.

Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de Waterschappen, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van de GR Slibverwerking .

Het liquidatieplan geeft regels voor de verdeling van het batig saldo over de Waterschappen.

Het Dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.

Voor zover dit tot vereffening van het vermogen nodig is, blijven de GR Slibverwerking en zijn organen na de ontbinding voortbestaan.

Paragraaf 10 Slotbepalingen

Artikel 30 Duur van de Regeling

De Regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

Artikel 31 Inwerkingtreding

 • 1. De Regeling wordt bekend gemaakt door het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

 • 2. Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zendt de Regeling binnen vier weken na de vaststelling aan gedeputeerde staten van Zuid- Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Flevoland.

 • 3. De Regeling treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt.

Artikel 32 Citeertitel

De Regeling wordt aangehaald als 'GR Slibverwerking 2009'.

Ondertekening

Toelichting bij de gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam Slibverwerking 2009 (derde wijziging)

Algemeen:

De GR Slibverwerking heeft aandelen in het kapitaal van N.V. HVC zodat zij, en door haar de deelnemende waterschappen, voor dat aandeel zeggenschap heeft in de

aandeelhoudervergadering van HVC over onder meer de verwerking van zuiveringsslib. De

deelnemende waterschappen bieden het zuiveringsslib aan, aan de GR, dat het vervolgens door

HVC laat verwerken.

HVC factureert de GR Slibverwerking voor de verwerking van het zuiveringsslib.

Vervolgens factureert de GR Slibverwerking de waterschappen naar rato voor de

verwerking van het zuiveringsslib.

Artikelsgewijs:

 • A.

  Artikel 1. bevat de definities van de in de regeling gebruikte termen. Deze gedefinieerde termen worden in de regeling met een hoofdletter geschreven.

 • B.

  Artikel 2 voorziet in de oprichting, door de dagelijkse besturen van waterschappen, van een openbaar lichaam, geheten: 'Openbaar Lichaam Slibverwerking'. Artikel 50 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voorziet in de mogelijkheid van oprichting van zo'n openbaar lichaam.

 • C.

  Het Openbaar Lichaam Slibverwerking, verder te noemen de GR Slibverwerking, heeft tot doel de belangen van de deelnemende waterschappen te behartigen bij de verwerking van slib dat vrijkomt bij de zuivering van afvalwater, bij voorkeur met een nuttig gebruik.

 • D.

  Artikel 4 bevat een omschrijving van de taken en bevoegdheden waarmee de GR Slibverwerking is belast. Hieronder valt onder meer het verwerven van aandelen in het kapitaal van HVC:

 • HVC kent aandelen A en aandelen B. Aandelen A betreft het verwerken van huisvuil, geen taak van de waterschappen, en daarom de verdeling in aandelen A en B. Aandelen B zijn aandelen in het kapitaal van HVC ten behoeve van slibverwerking. Aandelen B zijn gekoppeld aan de plicht tot het leveren van slib aan HVC en de garantstelling voor de huidige en toekomstige verplichtingen die HVC met geldleningen ten behoeve van slibverwerking is aangegaan. Dat is geregeld in de Ballotageovereenkomst B, artikel 2:

 • “Bij stemming in de algemene vergadering van aandeelhouders HVC betreffende de vervreemding of uitgifte van Aandelen B zullen de Aandeelhouders B iedere voorgenomen vervreemding of uitgifte van Aandelen B afwijzen, tenzij de verkrijger van die Aandelen B zich tevoren onvoorwaardelijk overeenkomstig het onder Artikel 11.2 bepaalde (tekenen van toetredingsverklaring) heeft verbonden aan de bepalingen van deze Ballotage-Overeenkomst B.“

 • Over het vervreemden van aandelen B door de GR Slibverwerking kan het volgende worden vermeld. Vervreemden en/of overdragen van aandelen B door de GR Slibverwerking kan alleen aan HVC. Aangezien aandelen B staan voor hoeveelheden te verwerken slib (en een garantstelling), die bij vervreemding van aandelen B wegvallen, zal HVC een afkoopsom aan de GR Slibverwerking berekenen op basis van aan wegvallende hoeveelheden zuiveringsslib toe te rekenen kosten.

 • E.

  Voorts is de GR Slibverwerking belast met het toetreden tot de Ballotageovereenkomst B.

 • Daarnaast staat de GR Slibverwerking garant voor de verplichtingen, ook de toekomstige, van HVC krachtens door HVC gesloten overeenkomsten van geldlening zoals bepaald in de ballotageovereenkomst B. Ook moet de GR Slibverwerking actief invulling geven aan het aandeelhouderschap in HVC. Daarbij staat de ontwikkeling van slibverwerking en duurzaamheid voorop. Tevens is de GR Slibverwerking belast met de facturering aan de waterschappen op basis van hoeveelheden tonnages door HVC verwerkt zuiveringsslib, met het actief uitoefenen van stemrechten verbonden aan de aandelen die de GR Slibverwerking in HVC heeft, het goed uitvoering en inhoud geven aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en het bewaken en proactief invulling geven van de afspraken en normen op het gebied van corporate governance. De corporate governance is in de eerste plaats vastgelegd in de Corporate Governance Code (2008) van de Commissie Tabaksblat en geactualiseerd door de Commissie Frijns (te vinden op www.commissiecorporategovernancecode.nl). Ook zal echter rekening moeten worden gehouden met andere ontwikkelingen, zoals onder meer voortvloeiend uit relevante jurisprudentie.

 • F.

  Artikel 5 bepaalt dat de GR Slibverwerking drie organen kent: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Dit vloeit voort uit artikel 12 van de Wgr.

 • G.

  Artikel 6 bevat een algemene informatieverplichting voor de deelnemende waterschappen aan de organen van de GR Slibverwerking. Deze bepaling voorziet erin dat de GR Slibverwerking haar taken op basis van de noodzakelijke relevante informatie kan uitoefenen.

 • H.

  De artikelen 7 t/m 10 bevatten bepalingen over de samenstelling, de taken en bevoegdheden, de werkwijze en de besluitvorming van het algemeen bestuur. Elk deelnemend waterschap wijst een lid van zijn dagelijks bestuur aan als lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit evenveel leden als er deelnemers zijn.

 • Artikel 8 bepaalt dat het algemeen bestuur van de GR slibverwerking bevoegd en belast is om aan HVC een uitsluitend recht te verlenen als bedoeld in artikel 1.1. van de Aanbestedingswet, hetgeen op grond van die wet ook noodzakelijk is. Deze bevoegdheidstoedeling is gebaseerd op artikel 10, lid 2 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en de verordening van de algemene besturen van de waterschappen die aan de dagelijkse besturen van de waterschappen de bevoegdheid verleend om een uitsluitend recht te verlenen. Voor de verlening van het uitsluitend recht aan HVC heeft het algemeen bestuur van de GR Slibverwerking een apart besluit genomen.

 • De artikelen 9 en 10 spreken voor zich.

 • I.

  De artikelen 11 t/m 14 betreffen de samenstelling, taken en bevoegdheden, werkwijze en besluitvorming door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat op grond van artikel 11 uit drie leden, gekozen uit het midden van het algemeen bestuur. Bij toe- of uittreding van waterschappen zal deze bepaling mogelijkerwijs aanpassing behoeven.

 • De artikelen 12, 13 en 14 behoeven geen nadere toelichting.

 • J.

  De artikelen 15 en 16 betreffen aanwijzing en taken en bevoegdheden van de voorzitter.

 • De voorzitter vertegenwoordigt de GR Slibverwerking in en buiten rechte. De artikelen spreken verder voor zich.

 • K.

  De artikelen 17 en 18 betreffen bepalingen over de ambtelijk secretaris en het secretariaat. Uit het midden van de waterschappen wordt een secretaris benoemd.

 • L.

  De artikelen 19 en 20 betreffen bepalingen over inlichtingen en verantwoording van de verschillende organen van de waterschappen en van de GR Slibverwerking. De artikelen vormen de weerslag van de artikelen 16 en 17 van de Wgr. Artikel 19 bevat de interne verantwoordings- en informatieverplichtingen van de GR Slibverwerking. Artikel 20 bevat de informatie- en verantwoordingsplicht van het algemeen bestuur van de GR Slibverwerking aan de besturen van de waterschappen

 • M.

  De artikelen 21 t/m 25 bevatten financiële bepalingen. Artikel 21 bepaalt dat het algemeen bestuur regels vaststelt met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en het financiële beheer van de geldmiddelen. Hierbij moeten de artikelen 108 t/m 109C van de Waterschapswet in acht worden genomen.

 • Artikel 21a regelt de Kadernota zoals we die ook bij de waterschappen kennen. Artikel 22 bevat de begrotingsprocedure. Daarbij is aangesloten bij artikel 50f van de Wgr.

 • Artikel 23 bepaalt dat in de begroting moet worden aangegeven welk deel van de kosten van de GR Slibverwerking wordt toegerekend aan welk waterschap. Het artikel bepaalt tevens dat de waterschappen verplicht zijn om te allen tijde over voldoende middelen te beschikken om aan hun verplichtingen voortvloeiend uit deze gemeenschappelijke regeling te voldoen. Artikel 24 bepaalt dat de GR Slibverwerking garant staat voor verplichtingen krachtens de door HVC aangegane overeenkomsten van geldlening, zoals bepaald in de ballotageovereenkomst B. Artikel 25 bevat bepalingen over de jaarrekening. Daarbij is aangesloten bij artikel 50f van de Wgr.

 • N.

  Artikel 26 bevat bepalingen over de archiefbescheiden van de GR Slibverwerking. Deze bepaling vloeit voort uit de verplichtingen van de Archiefwet 1995.

 • O.

  Artikel 27 bevat bepalingen over de toe- en uittreding tot de GR Slibverwerking.

 • P.

  Wanneer andere, nog niet-deelnemende waterschappen hun slib ter verwerking willen aanbieden aan de HVC bevorderen de deelnemers van de GR slibverwerking de toetreding tot de GR Slibverwerking en werken daaraan constructief mee. De GR Slibverwerking verwerft daartoe extra aandelen B in het kapitaal van HVC, naar rato van het slibaanbod van de aspirant deelnemer (waterschap). In artikel 24 is de onderlinge verdeelsleutel van de deelnemers op basis van ingebrachte aandelen benoemd. Deze verdeelsleutel wordt gehanteerd voor verdeling van de garantieprovisie en ten behoeve van een beroep op de garantstellingsovereenkomst. De deelnemers in de GR Slibverwerking zorgen ervoor dat de toetreding wordt geëffectueerd en dat de regeling wordt aangepast aan de nieuwe samenstelling van de deelnemers.

 • Q.

  Artikel 27, lid 2, geeft aan dat een deelnemer die uit de gemeenschappelijke regeling wenst te treden, dit doet door aan de overige deelnemers een gemotiveerde schriftelijke mededeling te zenden met het besluit tot uittreding. Uittreden is conform artikel 27 lid 4 financieel geregeld door betaling van een afkoopsom.

 • R.

  Artikelen 28 en 29 bevatten bepalingen over wijziging en opheffing van de GR Slibverwerking.

 • Deze bepalingen behoeven geen nadere toelichting. De GR kan slechts worden ontbonden door daartoe strekkende besluitvorming van de bevoegde bestuursorganen van de Waterschappen (te weten de dagelijkse besturen).

 • S.

  De artikelen 30, 31 en 32 bevatten de slotbepalingen. Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift, dat moet zijn gericht aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam of info@hhsk.nl. Het bezwaar moet zijn voorzien van naam, adres, datum en van een handtekening. Bezwaarmaker moet duidelijk aangeven tegen welk onderdeel van het besluit hij bezwaar maakt en waarom het besluit moet worden herzien. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die van de bekendmaking. De werking van het besluit wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet opgeschort.

Als een bezwaarschrift is ingediend, kan aan de president van de rechtbank in het betreffende arrondissement worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van dit griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de griffie van de rechtbank.