Aanwijzingsbesluit en nadere regels ankerverbod artikel 2:47 APV Teylingen

Geldend van 02-05-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit en nadere regels ankerverbod artikel 2:47 APV Teylingen

Burgemeester en wethouders van Teylingen;

overwegende,

dat het gelet op artikel 2:47 derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen (APV) verboden is op of aan openbaar water een vaartuig voor anker te laten liggen dan wel daarin te overnachten of daartoe gelegenheid te bieden;

dat het college gebieden, tijdstippen kan aanwijzen waarop het verbod, bedoeld in derde lid, niet van toe passing is en kan voor het verblijven in die gebieden nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente. Het college kan ook beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen, de maximale verblijfsduur en tijden;

dat het college langdurig verblijf door voor anker te gaan wil voorkomen in verband met de toenemende ernstige overlast en openbare orde problematiek de afgelopen jaren;

dat het college wel wil toestaan dat het mogelijk is om overdag voor anker te kunnen gaan, dat dit in de afgelopen jaren niet heeft geleid tot overlast en/of openbare orde problematiek;

dat het college wel wil toestaan dat het mogelijk is om aaneengesloten dagen kortdurend voor anker te kunnen gaan, dat dit in de afgelopen jaren niet heeft geleid tot overlast en/of openbare orde problematiek;

dat het college wel wil toestaan dat tijdens watersportevenementen het mogelijk is om aaneengesloten dagen voor anker te kunnen gaan, dat dit de afgelopen jaren niet heeft geleid tot overlast en/of open bare orde problematiek;

dat het college locaties wenst aan te wijzen waar respectievelijk drie dan wel zeven achtereenvolgende dagen en nachten voor anker mag worden gegaan;

dat het college de mogelijkheid om drie dan wel zeven achtereenvolgende dagen voor anker te gaan wil verdelen in twee gebieden. Een gebied waar een drie dagen regeling geldt van vrijdag 09:00 uur tot maandag 12:00 (rood gearceerd op de kaart van het hierbij behorend Aanwijzingsbesluit, ’t Joppe) en het overige gebied op de Kagerplas sen (groen gearceerd op de kaart van het hierbij behorend Aanwijzingsbesluit) waarvoor een zeven dagen regeling geldt, welk niet gebonden is aan een vaste periode;

dat hiervoor gekozen is omdat het apv artikel het niet toe laat om het ankerverbod volledig buiten werking te stellen. Dat wanneer het college dit wel zou doen zij hiermee buiten haar bevoegdheid gaat;

dat de verwachting is dat een drie en zeven dagen regeling goed uitvoerbaar is en niet tot openbare orde problemen of overlast zal leiden;

dat het daarom noodzakelijk is om het volgende aanwijzingsbesluit te nemen en nadere regels vast te stellen:

AANWIJZINGSBESLUIT (ANKERVERBOD)

Het volgende openbare water aan te wijzen waar het is toegestaan om overdag tussen 09:00-22:00 uur voor anker te gaan met een vaartuig:

 • -

  Kagerplassen, zoals rood dan wel groen gearceerd op de kaart d.d. 16-04-2019, behorend bij dit besluit.

Het volgende openbare water aan te wijzen waar het is toegestaan om tijdens watersportevenementen, georganiseerd door (watersport)verenigingen, voor anker te gaan. Dat wanneer het evenement meerdere dagen is, een dag voor aanvang van het evenement, tijdens het evenement en een dag na het evenement voor anker te gaan met een vaartuig:

 • -

  Kagerplassen, zoals rood dan wel groen gearceerd op de kaart d.d. 16-04-2019, behorend bij dit besluit.

De volgende openbare wateren aan te wijzen waar het is toegestaan om drie aaneengesloten dagen en nachten, van vrijdag 09:00 tot maandag 12:00 te ankeren met een vaartuig:

 • -

  ’t Joppe, zoals rood gearceerd op de kaart d.d. 16-04-2019, behorend bij dit besluit;

Het volgende openbare water aan te wijzen waar het is toegestaan om zeven aaneengesloten dagen en nachten te ankeren met een vaartuig:

 • -

  Kagerplassen, zoals groen gearceerd op de kaart d.d. 16-04-2019, behorend bij dit besluit;

Voor de duidelijkheid, buiten de gekleurde gebieden mag sowieso niet worden geankerd volgens artikel 2:47 van de APV.

NADERE REGELS (ANKEREN)

Ankeren

 • 1.

  Er mag uitsluitend geankerd worden met een vaartuig. Onder vaartuig wordt verstaan, “ieder voor sport- en vrijetijdsdoeleinden bedoeld vaartuig ongeacht het type of de wijze van voortstuwing."

 • 1.

  Onder ankeren wordt verstaan: op openbaar water, met behulp van bijvoorbeeld een anker, stutpalen of een blok beton, met vaartuig een ligplaats innemen. Ook een vaartuig laten vastlopen op ondiep water met de bedoeling daar ligplaats in te nemen valt onder dit begrip.

 • 2.

  Nadat er maximaal drie dagen en nachten aaneengesloten verblijf is geweest van vrijdag 09:00 tot maandag 12:00 uur geldt dat daarna vier dagen in dit gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart met rood en groen gearceerd d.d. 16-04-2019 geen gebruik gemaakt mag worden van het opnieuw aaneengesloten dagen en nachten voor anker gaan. Ook mag er geen gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke ligplaatsen of andere ligplaatsen in dit gebied voor aaneengesloten verblijf. Uitgezonderd zijn de commerciële- en verenigingshavens, de ligplaats en bij Balgerij en scouting en de Hylke Tromp in de Groote Sloot.

 • 3.

  Nadat er maximaal zeven dagen en nachten aaneengesloten verblijf is geweest geldt dat daarna vier dagen in het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart d.d. 16-04-2019 met rood en groen gearceerd geen gebruik gemaakt mag worden van het opnieuw aaneengesloten dagen en nachten voor an ker gaan. Ook mag er geen gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke ligplaatsen of andere ligplaats en in dit gebied voor aaneengesloten verblijf. Uitgezonderd zijn de commerciële- en verenigingshavens, ligplaatsen bij Balgerij en scouting en de Hylke Tromp in de Groote Sloot.

 • 4.

  Wanneer minder dagen en nachten aaneengesloten verblijf is geweest dan het maximaal toegestane genoemd onder 3 en 4, geldt onverminderd de vier dagen termijn, waarbij het niet is toegestaan om opnieuw aaneengesloten dagen en nachten te verblijven. Dit geldt zowel voor de drie als voor de zeven dagen regeling.

 • 5.

  Ankeren mag niet Iangs of dicht Iangs de kant en mag niet op plekken waar dit gevaar oplevert (dus bijvoorbeeld niet op plekken waar veel scheepsvaartverkeer is).

NADERE REGELS OVER DE GEMEENTELIJKE LIGPLAATSEN EN PARK GROOT LEERUST OP GROND VAN ARTIKEL 5:25 ALGEMEEN PLAATSELIJKE VERORDENING TEYLINGEN

Burgemeester en wethouders van Teylingen;

overwegende,

dat het gelet op artikel 5:25 eerste lid van de APV Teylingen het verboden is zonder vergunning met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op buiten de door het college aangewezen gedeelten van openbaar water. Dat het college aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met, dan wel voor een vaartuig, op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water nadere regels kan stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente. En het college kan beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

dat het college de veiligheid, het aanzien van Koudenhoorn, de Kagerplassen en de daarin liggende gemeentelijke ligplaatsen wil verbeteren;

dat het college langdurig aaneengesloten verblijf aan de gemeentelijke ligplaatsen wil voorkomen in verband met de toenemende overlast en openbare orde problematiek de afgelopen jaren;

dat het college wel wil toestaan dat het mogelijk is om kortdurend, maximaal drie aaneengesloten dagen, een ligplaats te kunnen innemen, dat dit in de afgelopen jaren niet heeft geleid tot overlast en/of openbare orde problematiek;

dat het daarom noodzakelijk is om de volgende nadere regels vast te stellen:

Gemeenteli]ke ligplaatsen

Park Groot Leerust

 • 1.

  Een vaartuig mag maximaal 10 meter lang zijn.

 • 2.

  Tussen 22:00 uur en 09:00 uur mag niet worden aangemeerd/ligpIaats worden ingenomen.

 • 3.

  Uitgezonderd hiervan is de Stichting Zeilvaart Warmond en de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond wanneer zij evenementen organiseren als de Westlander Zeildagen, de Gouden Gaffelwedstrijden, de Turfrace en de Strontrace.

 • 4.

  De aanwijzingen van de havenmeesters en boa’s moeten worden opgevolgd.

 • 5.

  De gedragsregels op de borden bij deze voorziening moeten worden nageleefd.

Passantenplekken: Koudenhoorn, Zwanburqerpolder en de Tengnaqel

 • 6.

  Een vaartuig mag maximaal 15 meter lang zijn.

 • 7.

  Er mag maximaal drie dagen en nachten aaneengesloten ligplaats worden ingenomen aan de gemeentelijke ligplaatsen (passantenplekken). Daarna mag er vier dagen geen aaneengesloten dagen en nachten gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke ligplaatsen. Ook mag er geen gebruik gemaakt mag worden van het opnieuw aaneengesloten dagen en nachten voor anker gaan in de wateren van Teylingen. Dit uitgezonderd de commerciële- en verenigingshavens, ligplaatsen bij Balgerij en scouting en de Hylke Tromp in de Groote Sloot.

 • 8.

  Wanneer minder dagen en nachten aaneengesloten verblijf is geweest dan het maximaal toegestane genoemd onder 5, geldt onverminderd de vier dagen termijn, waarbij het niet is toegestaan om opnieuw aaneengesloten dagen en nachten te verblijven (uitleg zie hierboven artikel 5).

 • 9.

  Wanneer na 17.00 uur gebruik wordt gemaakt van deze voorziening moet havengeld worden voldaan.

 • 10.

  De aanwijzingen van de havenmeesters/boa’s moeten worden opgevolgd.

 • 11.

  De gedragsregels op de borden bij deze voorziening moeten worden nageleefd.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Teylingen, 23 april 2019

Burgemeester en wethouders van Teylingen

J.J.C. Covers

secretaris

C.G.J. Breuer

burgemeester

afbeelding binnen de regeling