Mandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne leefgeld en overige kosten

Geldend van 18-06-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne leefgeld en overige kosten

Het college van de gemeente Moerdijk, in de vergadering van 31 mei 2022;

gelet op artikel 160 Gemeentewet, afdeling 4.2.1 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

Tot het nemen van het volgende mandaatbesluit

Het college verleent mandaat aan de medewerkers van het Werkplein Hart van West-Brabant in het kader van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 1 april 2022, nummer 3936963) tot het uitbetalen van leefgeld en overige kosten aan Oekraiënse vluchtelingen die daarvoor worden aangemeld door de gemeente Moerdijk.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking;

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 31 mei 2022; Het college van burgemeester en wethouders De secretaris, De burgemeester