Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2022

Geldend van 17-06-2022 t/m heden

Intitulé

Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2022

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 februari 2022;

gezien het advies van de commissie Bestuur & middelen van 19 mei 2022;

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet

b e s l u i t:

vast te stellen de Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • d.

  winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

Artikel 2 Vrijstelling

Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen. Aan de vrijstelling zijn de volgende beperkingen verbonden:

 • a.

  het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben voor 11.00 uur en na 20.00 uur. Deze beperking geldt niet voor winkels waarin zich een bakkerij of lunchroom bevindt.

 • b.

  het is verboden op zon- en feestdagen ten behoeve van de bevoorrading van de winkel te laden en te lossen.

Artikel 3 Ontheffing

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van:

  • a.

   de in artikel 2, onder a en b van deze verordening bedoelde beperkingen;

  • b.

   de in artikel 2, aanhef en onder c van de wet bedoelde openingstijden.

 • 2. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om ontheffing binnen vier weken nadat participatie met omwonenden en winkeliers heeft plaatsgevonden.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 5 Te late indiening aanvraag

Indien een aanvraag voor een ontheffing wordt ingediend, minder dan vier weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien het van mening is dat voor een verantwoorde beoordeling van de aanvraag onvoldoende tijd aanwezig is.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn, of bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder van de ontheffing dit verzoekt.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8 Intrekken oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2015 wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2015 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Het college van burgemeester en wethouders kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2015 maar waarop nog niet is beschikt bij het inwerking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze is gepubliceerd.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Bloemendaal 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 2 juni 2022.

voorzitter,

griffier,