Subsidieregeling Dorpsplatforms gemeente Leudal 2022

Geldend van 01-07-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 13-06-2022

Intitulé

Subsidieregeling Dorpsplatforms gemeente Leudal 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

Gezien de aanbevelingen uit het Doelmatigheidsonderzoek subsidies 213a.

Overwegende dat:

initiatieven van de samenleving die expliciet bijdragen aan de doelen van de gemeente Leudal worden ondersteund. Leudal werkt steeds meer en intensiever samen met de gemeenschappen in de gemeente: de maatschappelijke opgaven staan centraal, we laten los waar het kan, werken samen en nemen regie waar het moet. Afhankelijk van de opgave op het gebied van burgerparticipatie betrekken we de juiste belanghebbende. Dit kan variëren tussen maatschappelijke partners, verenigingen, individuele inwoners, ondernemers en dorpsplatforms. Soms is het één partij, vaak zijn het er meerdere. Het vraagstuk is leidend in wie betrokken wordt en op welke manier dit gebeurt. Ten aanzien van dorpsplatforms geeft het college invulling aan de rolduiding en taken middels deze subsidieregeling.

Gelet op:

 • -

  Artikel 4:23 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  De Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016;

 • -

  Het Subsidiebeleid 2021-2024: Het goede leven in Leudal;

 • -

  Het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020 – 2023.

BESLUIT

vast te stellen de Subsidieregeling Dorpsplatforms gemeente Leudal 2022

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Dorpsplatform: een organisatie die zich actief inzet voor de leefbaarheid binnen een van de kernen in Leudal. Het dorpsplatform komt hierbij voort uit de gemeenschap en is er voor de gemeenschap. Het dorpsplatform is verbinder, aanjager en facilitator van activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid;

 • -

  Algemene organisatiekosten: kosten voor bestuur, secretariaat, huur accommodatie voor reguliere vergaderingen, werkgroepen, representatie, contributies en verzekeringen van een dorpsplatform;

 • -

  Leefbaarheidsinitiatieven: initiatieven en activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid (beleving en waardering van de leef- en woonomgeving) in de kern.

Artikel 2 Doelgroep

Coöperatie, vereniging of stichting die als initiatief vanuit de gemeenschap de rol van een dorpsplatform op zich neemt en in dit kader werkzaamheden verricht en leefbaarheidsinitiatieven ondersteunt.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

De subsidie wordt verleend voor de volgende activiteiten:

 • 1.

  De activiteiten die tot algemene organisatiekosten van een dorpsplatform leiden;

 • 2.

  Activiteiten die worden uitgevoerd ten gunste van de gemeenschap en de leefbaarheid in de kern vergroten.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Subsidie wordt enkel toegekend wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.

 • 1.

  Het dorpsplatform is een coöperatie, vereniging of stichting met een bestuur;

 • 2.

  Het dorpsplatform communiceert over activiteiten en initiatieven op een voor de gehele kern toegankelijke manier;

 • 3.

  Het dorpsplatform heeft een actuele website en/of social media pagina, waarop het organogram van het dorpsplatform zichtbaar is;

 • 4.

  Het dorpsplatform heeft een jaarlijkse begroting en biedt financiële transparantie (onafhankelijke kascontrole en opstellen jaarrekening);

 • 5.

  Het dorpsplatform organiseert jaarlijks een openbare jaarvergadering waarvoor alle inwoners uitgenodigd worden. Van deze jaarvergadering wordt een agenda opgesteld en notulen (inclusief presentielijst) gemaakt.

Artikel 5 Subsidiemethode

Een subsidie bedraagt:

 • A.

  een vast bedrag per jaar van € 700,- per dorpsplatform; en

 • B.

  een vast bedrag per jaar van € 1.300,- voor een dorpsplatform dat aanvullend op artikel 4 aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • -

   Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen (voorzitter, secretaris, penningmeester);

  • -

   Het dorpsplatform heeft minimaal drie themawerkgroepen die bijdragen aan gemeentelijk beleid. Elke themawerkgroep bestaat uit maximaal één bestuurslid, aangevuld met minimaal twee inwoners uit de betreffende kern;

  • -

   Het bestuur en de werkgroepen leveren een actieve en constructieve deelname aan gemeentelijke themasessies (activerende en verbindende rol);

  • -

   Het dorpsplatform heeft een aantoonbare verbindende functie in de kern (brengt initiatieven en/of organisaties bij elkaar);

Artikel 6 Wijze van toekenning

Per kern wordt aan één dorpsplatform subsidie verleend. Het dorpsplatform zelf is verantwoordelijk voor het organiseren van een breed draagvlak binnen de kern. De subsidieaanvragen die betrekking hebben op subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 3 worden beoordeeld en toegekend wanneer de termijn voor het indienen van aanvragen is verstreken. Het dorpsplatform dat in voorgaande jaren subsidie heeft ontvangen gaat in het eerste jaar, nadat een tweede aanvrager zich heeft gemeld, voor op deze nieuwe aanvrager.

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1. Naast de weigeringsgronden zoals genoemd in art. 7 Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien in de financiering van de beoogde activiteiten kan worden voorzien of is voorzien door andere subsidies, steunmaatregelen of financieringsbronnen vanuit de gemeente.

 • 2. Per kern kan slechts één dorpsplatform in aanmerking komen voor subsidie. Een tweede aanvraag binnen dezelfde kern wordt geweigerd.

Artikel 8 Direct vaststellen

Het college kan de subsidie vaststellen zonder voorafgaande subsidiebeschikking.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van artikelen van deze regeling indien toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding, duur en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 juni 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Dorpsplatforms gemeente Leudal 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 mei 2022.

De secretaris, De burgemeester,

Mr. Drs. J.J.Th.L. Geraedts, D.H. Schmalschläger