Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede gemeente Winterswijk

Geldend van 17-06-2022 t/m 29-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede gemeente Winterswijk

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk.

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

 • 2.

  Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

 • b.

  Aanvrager: een natuurlijke persoon die Eigenaar-bewoner is van een Woning;

 • c.

  Woning: een bewoonbare, voor permanente bewoning toegewezen woning in Winterswijk die is opgeleverd vóór de Aanvraag in het kader van deze subsidieregeling;

 • d.

  Energielabel: het energielabel van de Woning zoals geregistreerd op https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/.

 • e.

  Bouwjaar: het bouwjaar van de Woning zoals vastgelegd in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);

 • f.

  WOZ-waarde: WOZ-waarde van de Woning op het moment dat de subsidie wordt aangevraagd;

 • g.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens Eigenaar is van de Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Woning;

 • h.

  Energiebesparende maatregelen: maatregelen aan de energetische schil van de Woning, zoals isolatie en HR++-glas;

 • i.

  Maatregelenlijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen inclusief criteria waaraan deze maatregelen moeten voldoen;

 • j.

  Betaalbewijs: een bewijs van betaling van de uitgevoerde maatregel(en). Dit kan een kopie van een bankafschrift zijn, of een schermafdruk van internetbankieren;

 • k.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling;

 • l.

  Het college: de burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk.

Artikel 2. Doel van de regeling

Doel van deze subsidieregeling is het toekomstbestendig(er) maken van Woningen in Winterswijk via het treffen van Energiebesparende maatregelen door Eigenaar-bewoners. De subsidieregeling richt zich op Woningen waarbij op basis van het Energielabel, Bouwjaar en WOZ-waarde de verwachting is dat Eigenaar-bewoners een relatief groot deel van hun inkomen aan energiekosten besteden en waarbij de verwachting is dat via het treffen van Energiebesparende maatregelen een grote energiebesparing te realiseren is.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het treffen van Energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst aan of op of in een Woning in de gemeente Winterswijk.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door Eigenaar-bewoners waarbij voor de Woning geldt dat:

 • 1.

  De Woning geen Energielabel A of B heeft; en

 • 2.

  De Woning een Bouwjaar heeft van voor 2010.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1. De Subsidieregeling geldt voor het nemen van Energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in de door het College vastgestelde Maatregelenlijst.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient voldaan te worden aan de bij de betreffende Energiebesparende maatregel(en) gestelde criteria zoals opgenomen in de Maatregelenlijst.

 • 3. De Energiebesparende maatregel(en) moet of moeten worden uitgevoerd of toegepast in, aan of op de Woning van de Aanvrager.

 • 4. Een subsidieaanvraag kan meerdere Energiebesparende maatregelen bevatten;

 • 5. Er kan maximaal éénmaal per kalenderjaar subsidie worden aangevraagd per Woning.

 • 6. De betreffende maatregel(en) mag of mogen pas worden uitgevoerd nádat de subsidie is aangevraagd.

 • 7. De Aanvrager draagt zorgt voor de uitvoering van de maatregel(en) binnen zes maanden na subsidieverlening en uiterlijk voor afloop van de subsidiabele periode.

 • 8. Alle Energiebesparende maatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.

 • 9. Energiebesparende maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 10. Wanneer er andere (subsidie)regelingen mogelijk zijn voor de Energiebesparende maatregelen, dan kan er alleen subsidie worden verkregen voor het deel van de kosten dat niet vergoed wordt door andere (subsidie)regelingen.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   100% van de kosten van de Energiebesparende maatregel(en) indien:

   • i.

    De Eigenaar-bewoner in aanmerking komt voor de energietoeslag 2022; of

   • ii.

    De Eigenaar-bewoner beschikt over een geldige Mini Manna Pas.

  • b.

   30% van de kosten van de Energiebesparende maatregel(en) indien:

   • i.

    De Woning een maximale WOZ-waarde heeft van €250.000,-.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal €2500,- inclusief BTW per Woning.

 • 3. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per Woning is €250,- inclusief BTW.

Art. 7. Aanvragen subsidie

 • 1. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier en uitbetalingsformulier.

 • 2. In de Aanvraag moet zijn aangegeven:

  • a.

   de Energiebesparende maatregel(en);

  • b.

   de materialen die hiervoor worden gebruikt;

  • c.

   de te bereiken Rd isolatiewaarde van de constructie of U waarde in geval van isolatieglas;

  • d.

   de hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2) per maatregel;

  • e.

   de kosten van de maatregel(en) via een offerte of prijsopgaaf;

  • f.

   de planning voor de uitvoering van de maatregel(en);

  • g.

   indien gebruik wordt gemaakt van artikel 6.1.a.: de beschikking van Fijnder dat de Aanvrager in aanmerking komt voor de energietoeslag 2022 of een kopie van een geldige Mini Manna Pas.

 • 3. De Aanvrager ontvangt op basis van de Aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de Aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

 • 4. Wanneer de Aanvrager geen mogelijkheid heeft om de (aan)betaling van de maatregel(en) te financieren, dan kan de Aanvrager een verzoek indien voor voorlopige uitbetaling van de subsidie. Alleen betalingen die niet uitgesteld kunnen worden komen tot na de subsidievaststelling komen voor voorlopige uitbetaling in aanmerking. Om aanspraak te kunnen maken op een voorlopige uitbetaling verstrekt de Aanvrager de offerte of prijsopgaaf van de maatregel(en) die uitgevoerd gaan worden. Nadat de voorlopige uitbetaling heeft plaatsgevonden stuurt de Aanvrager binnen zeven dagen een kopie van het rekeningafschrift toe, waaruit blijkt dat de (aan)betaling van de maatregel(en) heeft plaatsgevonden.

 • 5. De Aanvrager dient het uitbetalingsformulier in binnen vier weken na uitvoering van de maatregel(en).

 • 6. Bij het uitbetalingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en (betaal)bewijzen worden overgelegd waaruit blijkt:

  • a.

   dat de Aanvrager opdracht heeft gegeven en de maatregel(en) is of zijn betaald;

  • b.

   welke Energiebesparende maatregel(en) is of zijn uitgevoerd;

  • c.

   welke materialen zijn gebruikt;

  • d.

   de Rd isolatiewaarde van de constructie of U waarde in geval van isolatieglas;

  • e.

   de hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2) per maatregel;

  • f.

   dat de maatregel(en) is of zijn aangebracht in de Woning (bv. via foto’s).

 • 7. Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en (betaal)bewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen acht weken. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd. De betaling van de gehele subsidie vindt plaats onder aftrek van de eventuele voorlopige uitbetaling. Wanneer het bedrag van de voorlopige uitbetaling hoger is dan de vastgestelde subsidie dan betaalt de Aanvrager het verschil retour. De subsidie kan niet hoger vastgesteld worden dan eerder in het besluit tot subsidieverlening is bepaald. De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de Aanvrager van de Subsidie.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd:

  • a.

   door de Aanvrager die in aanmerking komt voor een subsidie als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub a: vanaf de dag na bekendmaking van deze Subsidieregeling;

  • b.

   door de Aanvrager die in aanmerking komt voor een subsidie als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub b: vanaf 15 september 2022.

 • 2. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 maart 2023 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Aanvragen die na 31 maart 2023 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 4. Het College behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor de toekenning van subsidies geldt een Subsidieplafond van €150.000,-. Als het Subsidieplafond bereikt is worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 2. Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de Aanvrager in de gelegenheid is gesteld de Aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die Aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende Aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die Aanvraag geldt.

 • 3. Het Subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op de Duurzaam Winterswijk website (www.duurzaamwinterswijk.nl).

 • 4. Het College kan het Subsidieplafond verhogen en een nieuw Subsidieplafond instellen.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling;

 • b.

  Het Subsidieplafond is bereikt;

 • c.

  De verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 genoemde verplichtingen gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • a.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is of zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen;

 • b.

  De subsidieontvanger moet op verzoek van een gemeentelijk toezichthouder medewerking verlenen aan controle van de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

Het College behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk en op de juiste manier zijn uitgevoerd.

Artikel 13. Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

De werkzaamheden ten behoeve van het treffen van de maatregelen mogen door de Eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd mits voldaan wordt aan het volgende:

 • 1.

  Bij zelfwerkzaamheid komen de eigen uren niet voor vergoeding in aanmerking;

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid worden de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uitgevoerd;

 • 3.

  Zelfwerkzaamheid is alleen toegestaan bij maatregelen waarvoor op de Maatregelenlijst wordt aangegeven dat ze hiervoor in aanmerking komen.

Artikel 14. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze regeling voor één of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen, kan het College afwijken van deze regeling.

Artikel 15. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede gemeente Winterswijk’.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking van deze regeling.

 • 2. De subsidieregeling is geldig tot en met 31 maart 2023. Na deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor of op 31 maart 2023 zijn ingediend. Aanvragen ingediend na 31 maart 2023 worden niet in behandeling genomen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Winterswijk op 7 juni 2022.

burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk,

Wilfred Goedmakers

Gemeentesecretaris

Joris Bengevoord

Burgemeester

Toelichting

Het TNO rapport “De feiten over energiearmoede in Nederland, Inzicht op nationaal en lokaal niveau” (TNO 2021 P11678 / 21 september 2021) stelt dat energiearmoede kan worden gedefinieerd in termen van gebrek aan het hebben of kunnen krijgen van een woning met een voldoende hoge energiekwaliteit. Als inwoners wonen in minder goed geïsoleerde huizen en daardoor te maken krijgen met een hoge energierekening en/of gezondheidsklachten, dan is de kern van het energiearmoede probleem niet de hoge energierekening maar de lage energiekwaliteit van de woning.

Deze subsidieregeling stelt zich als doel om de energiekwaliteit van de woning van de bovengenoemde doelgroep te verbeteren. Om de doelgroep te definiëren is uitgegaan van de volgende gegevens uit het TNO rapport:

 • Er is sprake van een lage energiekwaliteit bij energielabel C of hoger;

 • Meer dan 98% van de doelgroep woont in een woning met bouwjaar voor 2010.

Het TNO rapport laat zien dat de huizen van energiearme huishoudens niet significant kleiner of groter zijn dan gemiddeld. De waarde van de woningen van energiearme huishoudens liggen daarentegen wel aanzienlijk lager dan gemiddeld, met uitzondering van de energetisch minder goede woningen waarvan de eigenaren onvoldoende financiële capaciteit hebben om zelf te verduurzamen. Dit past bij het beeld dat het hier deels gaat om vrijstaande (deels monumentale) panden die slecht geïsoleerd zijn. De oppervlakte van de woning is voor het afbakenen van deze subsidieregeling hierdoor geen geschikt criterium, de WOZ-waarde is in dit verband wel een geschikt (extra) criterium.

Ervan uitgaande dat verhuurders zoals De Woonplaats en andere (particuliere) verhuurders zelf verantwoordelijk zijn voor de energiekwaliteit van hun woningen geldt deze subsidieregeling alleen voor Eigenaar-bewoners.

Uitgangspunt is dat deze subsidieregeling minder complex van opzet is dan de landelijke ISDE-regeling. De landelijke regeling wordt vooral gebruikt door relatief draagkrachtige Eigenaar-bewoners. Daarom is ervoor gekozen om bij deze subsidieregeling niet het criterium te hanteren dat er minimaal twee energiebesparende maatregelen getroffen moeten worden, ook gelden er geen minimale oppervlaktes die geïsoleerd moeten worden. Daarnaast kan bij de ISDE-regeling alleen achteraf subsidie worden aangevraagd is, wat een extra drempel is voor de doelgroep. Bij deze subsidieregeling kiezen we ervoor om Eigenaar-bewoners vooraf duidelijkheid te geven over de subsidietoekenning. De kwalitatieve criteria van de Energiebesparende maatregelen zoals de minimale isolatiewaarden zijn wel vergelijkbaar met de criteria van de landelijke ISDE-regeling.

De verdeling in Winterswijk qua geregistreerde energielabels van woningen is als volgt:

Geldige energielabels woningen Winterswijk

2021

Percentage

A t/m A +++

1155

19%

B

1115

18%

C

1685

27%

D

815

13%

E

540

9%

F

420

7%

G

485

8%

Totaal

6215

100%

Hoe hoger het energielabel is, hoe meer energie er nodig is voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie van de woning. Een woning met energielabel F verbruikt bijvoorbeeld ruim twee keer zoveel energie (max. 380 kWh/m2) ten opzichte van een woning met energielabel B (max. 190 kWh/m2).

Op basis van het bovenstaande komen voor deze subsidieregeling Eigenaar-bewoners in aanmerking waarbij voor de Woning geldt dat:

 • De Woning geen Energielabel A of B heeft; en

 • De Woning een Bouwjaar heeft van voor 2010.

Voor de bepaling van de hoogte van de subsidie zijn twee groepen gedefinieerd. De eerste groep Eigenaar-bewoners kan 100% van de kosten van de Energiebesparende maatregelen gesubsidieerd krijgen omdat er bij deze groep sprake is van én een woning met een lage energiekwaliteit én een te laag (besteedbaar) inkomen. Deze eerste groep kan gezien de urgentie als eerste aanspraak maken op de subsidieregeling. Op deze manier wordt voorkomen dat inwoners die nu geen energiemaatregelen treffen door gebrek aan financiële middelen, benadeeld worden na publicatie van de subsidieregeling, ten opzichte van Eigenaar-bewoners die wel over voldoende financiële middelen beschikken en al een opdracht hebben verstrekt voor de uitvoering van Energiebesparende maatregelen. Bij de tweede groep Eigenaar-bewoners wordt niet gekeken naar de financiële draagkracht, maar is er wel sprake van een woning met lage energiekwaliteit en een relatief lage WOZ-waarde. Op deze manier zorgen we ervoor dat de subsidie terecht komt bij Eigenaar-bewoners met een laag (besteedbaar) inkomen, een woning met een lage energiekwaliteit en/of een lage woningwaarde.

Op basis van de bovenstaande indeling is de verwachting dat maximaal 5000 Eigenaar-bewoners aanspraak kunnen maken op deze subsidieregeling. Een klein deel hiervan (naar schatting 100-150 woningeigenaren) komt in aanmerking voor 100% subsidie van de Energiebesparende maatregel(en).