Beleidsregel standplaatsen Teylingen

Geldend van 01-12-2011 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel standplaatsen Teylingen

AANLEIDING

In december 2007 is het Standplaatsenbeleid Teylingen vastgesteld. In maart 2008 is het beleid aangevuld door een vierde standplaats in Voorhout aan te wijzen.

In 2011 is het beleid geëvalueerd waarbij ook belanghebbenden de mogelijkheid hebben gekregen om suggesties te doen voor nieuw beleid. Uit de evaluatie kwam het volgende naar voren.

 • -

  Er is zowel vanuit de standplaatshouders als vanuit de gemeente behoefte aan het verlenen van vergunningen voor onbepaalde tijd.

 • -

  Per standplaats is precies aangeven waar deze mag staan en hoe groot (lengte x breedte) deze standplaats mag zijn. Dit is vooral in Sassenheim erg star, een standplaatshouder kan geen andere verkoopwagen aanschaffen terwijl op de locatie wel ruimte is voor een grotere standplaats. Ook mag een standplaats niet een paar meter worden verschoven, terwijl er voldoende ruimte is.

 • -

  Er is veel vraag naar vergroting van standplaatsen.

 • -

  Van een aantal locaties of dagen waarop standplaats mag worden ingenomen, wordt geen gebruik gemaakt. Deze kunnen worden opgeheven.

 • -

  In Voorhout is het tot op heden niet gelukt om vier standplaatsen aan te wijzen. Er is behoefte aan duidelijkheid vanwege de wachtlijsten.

 • -

  Er is een wildgroei ontstaan aan vergunningen voor “overige standplaatsen”. Het beleid moest op dit punt duidelijker worden.

 • -

  In het beleid is niets geregeld voor koek en zopies.

 • -

  Omdat in vergunningen de grootte van de standplaats in vierkante meters wordt aangegeven in plaats van lengte maal breedte, kan moeilijk worden gehandhaafd.

 • -

  In het beleid is niet voldoende opgenomen dat bijzaken (tafeltjes, reclameborden enzovoort) binnen de aangewezen locatie moeten staan.

Naar aanleiding van deze evaluatie is het beleid op punten aangepast.

1. BELEIDSKADER

Het beleidskader dat in dit hoofdstuk wordt beschreven is het kader waarbinnen de gemeente vergunningen voor standplaatsen af kan geven of weigeren. Ook is het mogelijk om op basis van dit kader te handhaven indien dit nodig blijkt.

1.1 Algemene uitgangspunten

Op basis van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen (APV) is het verboden om zonder vergunning een standplaats in te nemen. Op grond van titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het college bevoegd om beleidsregels op te stellen.

Het juridisch kader is echter breder, onder andere ook de Warenwet, de Wet Milieubeheer en de Woningwet zijn van toepassing (zie bijlage 1). De gemeente hanteert een maximumstelsel voor standplaatsen, zodat geen wildgroei kan ontstaan en ondernemers een duidelijk kader hebben waarbinnen zij kunnen ondernemen. Dit maximumstelsel geeft aan op welke locatie en dag een standplaats beschikbaar wordt gesteld. De locaties zijn weergegeven op de kaarten in bijlage 2. Over het algemeen zijn de standplaatsen gesitueerd bij winkelcentra.

1.2 Toetsingscriteria

De APV geeft een aantal toetsingscriteria aan op basis waarvan de aanvragen voor standplaatsen worden beoordeeld. De toetsingscriteria worden in deze paragraaf beschreven en aangevuld, zij zijn op alle standplaatsen van toepassing.

Openbare orde (art. 1.8, onder a)

Indien het soort goederen, of de wijze waarop deze worden aangeboden, ertoe kan leiden dat de openbare orde wordt verstoord, kan de vergunning worden geweigerd.

Openbare veiligheid (art. 1.8, onder b)

De verkeersveiligheid mag niet in gevaar worden gebracht. Dat wil zeggen dat het innemen van een standplaats er niet toe mag leiden dat verkeer wordt geblokkeerd of verkeerstekens niet meer zichtbaar zijn. Ook mag bij het innemen van een standplaats geen onoverzichtelijke situatie ontstaan voor verkeer en voetgangers. De regionale politie heeft negatief geadviseerd over een vaste standplaats in de Herenstraat (ter hoogte van de supermarkt). Een vaste standplaats op deze locatie belemmert het zicht op het voetgangersoversteekplaats en op de ingang van de ondergrondse parkeergarage. Daarnaast dient de openbare ruimte zoveel mogelijk open en controleerbaar te zijn. Een standplaats mag daarom niet op een zodanige locatie worden gesitueerd dat aan dit uitgangspunt afbreuk wordt gedaan.

Volksgezondheid (art. 1.8, onder c)

De weigeringsgrond volksgezondheid kan samenvallen met openbare veiligheid als het gaat om het voorkomen van verkeersslachtoffers. Als weigeringsgrond kan ook een besmettelijk ziekte gelden waardoor het niet wenselijk is om verkoop (van bepaalde producten) via standplaatsen toe te staan. Of een waarschuwing betreffende besmette producten die (tijdelijk) niet mogen worden verhandeld.

Bescherming milieu (art. 1.8, onder d)

De milieunormen betreffende geluid- en stankoverlast mogen niet worden overschreden. Aan de Milieudienst West Holland is advies gevraagd. De milieudienst heeft bij de locaties beoordeeld of het wenselijk is dat hier eten wordt bereid (met name door frituren, bakken en braden). Dit advies wordt betrokken bij de vergunningverlening. Met betrekking tot geluidoverlast kunnen voorwaarden worden gesteld in de standplaatsvergunning.

Redelijke welstand (art. 5.18, lid 3, onder a)

Indien een standplaats niet in behoorlijke staat is onderhouden, kan het straatbeeld worden verstoord. In een dergelijke situatie kan, zonodig na advies van de Welstandscommissie, vergunning worden geweigerd of worden ingetrokken.

Bestemmingsplan (art. 5.18, lid 2)

Wanneer sprake is van strijd met het geldend bestemmingsplan is het niet mogelijk standplaatsvergunning voor de desbetreffende locatie te verlenen. Mocht het mogelijk zijn een vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen, dan kan langs die weg ook een standplaatsvergunning worden verleend. Bij het opstellen en herzien van bestemmingsplannen wordt het standplaatsenbeleid voor zover dit planologische relevantie heeft verwerkt.

Redelijk verzorgingsniveau (art. 5.18, lid 3, onder b)

Als het verzorgingsniveau van de gemeente (of een kern) in gevaar komt, is dit reden om een vergunning te weigeren. Het bepalende element is het verzorgingsniveau van de consument en niet de concurrentiepositie van een gevestigde winkelier. Een situatie waarbij het verzorgingsniveau voor de consument in gevaar is, komt in de gemeente Teylingen vooralsnog niet voor.

Aanvullende criteria

Maximale omvang standplaats

De maximale omvang van een standplaats is afhankelijk van de ruimte die de locatie biedt. Er zijn twee soorten locaties te onderscheiden: Op drie locaties zijn stroken aangewezen waarbinnen een maximaal aantal standplaatsen mag worden ingenomen. Standplaatsen moeten binnen deze aangegeven strook blijven. Daarnaast zijn er locaties waar slechts één standplaats kan worden ingenomen. Bij deze locaties is specifiek aangegeven hoe groot (lengte x breedte) de standplaatsen mogen zijn.

Openingstijden

In deze beleidsregel wordt afgeweken van de Winkeltijdenwet. Per locatie is aangegeven wat de openingstijden van de standplaats mogen zijn. Over het algemeen is dit van 7.00 – 18.00 uur. Reden hiervoor is dat deze openingstijden beter aansluiten bij de gebruikelijke openingstijden in de winkelcentra. Ook wordt hiermee bereikt dat ’s avonds de parkeerplaatsen die worden ingenomen door een standplaats weer vrijkomen voor de omwonenden.

Een uitzondering geldt voor de kerstbomenverkoop en koek en zopies, deze mogen tot 22.00 uur open. Dit is vanuit de consument gezien logisch, omdat de meeste klanten in de avonduren hun aankopen doen (met name bij de kerstbomenverkoop).

Ongehinderde doorgang voetgangers

Standplaatsen mogen een vlotte doorstroom van voetgangers niet beletten. Ook gehandicapten in rolstoelen, scootmobielen etc. dienen voldoende doorgang te behouden door de aanwezigheid van standplaatsen. In de praktijk betekent dit dat alle bij de standplaats behorende zaken, zoals reclameborden, prullenbakken, statafels en dergelijke, binnen de locatie van de standplaats moeten staan. Als een strook is aangewezen waarbinnen standplaatsen mogen staan, moeten deze bijzaken binnen deze strook worden geplaatst. Buiten de toegewezen strook of aangewezen standplaatslocatie mogen geen extra zaken worden geplaatst.

2. SOORTEN STANDPLAATSEN

In deze beleidsregel wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten standplaatsen: vaste standplaatsen, tijdelijke standplaatsen en overige standplaatsen.

Vaste standplaatsen

Onder vaste standplaatsen vallen de standplaatsen die vergelijkbaar zijn aan detailhandel en een aanvulling zijn op de bestaande winkelcentra. Onder vaste standplaatsen vallen onder andere de food (brood, vis, groenten, oliebollen e.d.) en non-food (bloemen, kerstbomen, leerproducten, e.d.) branches. De meeste standplaatsen worden het gehele jaar door op vaste dagen ingenomen. De verkoop van oliebollen en kerstbomen vindt alleen plaats in november en december, maar wel ieder jaar in dezelfde periode en op dezelfde locatie.

Tijdelijke standplaatsen

Onder tijdelijke standplaatsen vallen non-profit organisaties en standplaatsen voor landelijke bevolkingsonderzoeken. Ook koek en zopies worden gerekend tot tijdelijke standplaatsen omdat ze een tijdelijk karakter hebben waarbij het moment dat standplaats wordt ingenomen afhankelijk is van de weersomstandigheden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de verkoop van kerstbomen kan niet worden voorspeld waar of wanneer de standplaatsen worden ingenomen.

Overige standplaatsen

Overige standplaatsen vallen qua aard niet onder vaste of tijdelijke standplaatsen. Het gaat o.a. om dienstverlenende standplaatsen, zoals standplaatsen van zorgverzekeringsmaatschappijen, maar ook om autoglasgraveerders. Per branche per kern kan slechts eenmaal per maand standplaats worden ingenomen.

3. AANGEWEZEN LOCATIES

3.1 vaste standplaatsen

Per kern wordt de mogelijkheid geboden om een maximaal aantal commerciële standplaatsen in te nemen. Er kan vergunning worden verleend voor de volgende locaties:

Sassenheim:

Maximaal drie standplaatsen op de locatie Hoofdstraat op de woensdag.

Maximaal vijf standplaatsen op de locatie Hoofdstraat op vrijdag en zaterdag.

De standplaatsen kunnen worden ingenomen binnen een aangewezen strook. Het aantal standplaatsen dat wordt ingenomen, hangt af van de beschikbare ruimte. Als een standplaatshouder een grote (dubbele) standplaats inneemt, kunnen minder standplaatsvergunningen worden verleend.

De standplaatsen kunnen op de aangewezen dagen worden ingenomen van 07.00 tot 18.00 uur. De standplaatsen mogen na 18.00 uur niet meer op de locatie aanwezig zijn.

Voorhout:

Eén standplaats in de Beatrixstraat, naast Zeeman (3 uiterst linkse parkeervlakken). Deze standplaats kan worden ingenomen op donderdag, vrijdag en zaterdag. Eén standplaats op Kerkzicht, naast de Albert Heijn. Deze standplaats kan worden ingenomen op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Twee standplaatsen op het Raadhuisplein, binnen de aangewezen strook. Deze standplaatsen kan worden ingenomen op woensdag, donderdag en zaterdag.

De standplaatsen kunnen op de aangewezen dagen worden ingenomen van 07.00 tot 18.00 uur. De standplaatsen mogen na 18.00 uur niet meer op de locatie aanwezig zijn.

Warmond:

Vijf standplaatsen op de locatie Gemeentehaven op zaterdag.

Twee standplaatsen op de locatie Gemeentehaven op woensdag.

De standplaatsen kunnen worden ingenomen binnen een aangewezen stroken. De standplaatsen kunnen op de aangewezen dagen worden ingenomen van 07.00 uur tot 18.00 uur. De standplaatsen mogen na 18.00 uur niet meer op de locatie aanwezig zijn.

In bijlage 2 is aangegeven op welke locatie de standplaatsen mogen worden ingenomen en is (waar nodig) aangegeven wat de maximale maatvoering per standplaats mag zijn.

Oliebollenkramen

Naast de standplaatsen die het gehele jaar kunnen worden ingenomen, wordt in de maanden november en december per kern de mogelijkheid geboden om één extra standplaats in te nemen voor de verkoop van oliebollen. Bij voorkeur wordt vergunning verleend voor de volgende locaties.

Sassenheim:

Hoofdstraat, binnen de aangewezen strook.

Voorhout:

Herenstraat, nabij RK-kerk.

Warmond:

Gemeentehaven of nabij de Albert Heijn.

De standplaats mag worden ingenomen van maandag tot en met zaterdag, van 07.00 uur tot

18.00 uur. In Sassenheim geldt de uitzondering dat geen standplaats mag worden ingenomen op de marktdag (donderdag).

De standplaatsen mogen buiten de openingstijden, ’s avonds en in de weekenden, op de aangewezen locaties blijven staan, met uitzondering van de donderdag in Sassenheim vanwege de markt.

Indien Oudejaarsdag op een zondag valt, mag bij uitzondering standplaats worden ingenomen op die zondag, van 13.00 tot 18.00 uur.

Mochten de voorkeurslocaties niet beschikbaar zijn, dan wordt in overleg met de aanvrager gezocht naar een andere geschikte locatie. Het college beoordeelt aan de hand van artikel 1.8 en 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen of de locatie geschikt is.

Kerstbomen

Naast de commerciële standplaatsen die het gehele jaar kunnen worden ingenomen, wordt in de maand december per kern de mogelijkheid geboden om één extra standplaats in te nemen voor de verkoop van Kerstbomen.

De vergunning wordt verleend op aanvraag. Het college beoordeelt aan de hand van artikel 1.8 en 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen of de aangevraagde locatie geschikt is. Indien de locatie ongeschikt is, wordt in overleg met de aanvrager een andere locatie gezocht.

De standplaats mag worden ingenomen van maandag tot en met zondag, van 07.00 uur tot 22.00 uur.

De standplaatsen mogen buiten de openingstijden, ’s avonds en in de weekenden, op de aangewezen locaties blijven staan.

3.2 Tijdelijke Standplaatsen

Non-profit organisatie

In iedere kern wordt de mogelijkheid gegeven standplaats in te nemen door een non-profit organisatie. Dit zijn organisaties die zich uitsluitend bezighouden met een algemeen belang dan wel met weldadige doeleinden voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit.

Per kern mag slechts één standplaats per dag worden ingenomen. De standplaatsen kunnen bij voorkeur worden ingenomen op de volgende locaties:

Sassenheim:

op, of nabij de Hoofdstraat.

Voorhout:

in de Herenstraat of op het Raadhuisplein

Warmond:

Gemeentehaven, nabij de Albert Heijn, of voor het pleintje bij de Pomp of op de Baan.

De standplaats mag worden ingenomen van maandag t/m zaterdag, van 07.00 uur tot 18.00 uur. De standplaatsen mogen na 18.00 uur niet meer op de locatie aanwezig zijn.

Mochten de voorkeurslocaties niet beschikbaar zijn, dan wordt in overleg met de aanvrager gezocht naar een andere geschikte locatie. Het college beoordeelt aan de hand van artikel 1.8 en 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen of de locatie geschikt is.

Non-profit manifestaties

Non-profit organisaties organiseren soms een gezamenlijke manifestatie, zoals een politieke markt (direct voor landelijke-, provinciale- of regionale verkiezingen) georganiseerd door meerdere politieke partijen, of een milieumarkt georganiseerd door diverse milieuorganisaties.

In iedere kern wordt de mogelijkheid gegeven om standplaatsen in te nemen voor een non-profit manifestatie. Als voorwaarde geldt dat één vergunning wordt aangevraagd, waar alle standplaatsen onder vallen.

De vergunning wordt verleend op aanvraag. Het college beoordeelt aan de hand van artikel 1.8 en 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen of de aangevraagde locatie geschikt is. Indien de locatie ongeschikt is, wordt in overleg met de aanvrager een andere locatie gezocht.

De standplaatsen mogen worden ingenomen van maandag t/m zaterdag, van 07.00 uur tot 18.00 uur. De standplaatsen mogen na 18.00 uur niet meer op de locatie aanwezig zijn.

Medische faciliteiten

In iedere kern wordt de mogelijkheid gegeven een standplaats in te nemen ten behoeve ven een bevolkingsonderzoek. Bij voorkeur wordt vergunning verleend voor de volgende locaties:

Sassenheim:

op parkeerterrein van zwembad De Wasbeek

Voorhout:

nabij het bestuurscentrum

Warmond:

achter sporthal De Geest

Mochten de voorkeurslocaties niet beschikbaar zijn, of niet passend zijn voor de in te nemen standplaats, wordt in overleg met de aanvrager een andere locatie gezocht. Het college beoordeelt aan de hand van artikel 1.8 en 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen of de alternatieve locatie geschikt is.

De standplaats mag worden ingenomen van maandag t/m vrijdag, van 07.00 uur tot 18.00 uur.

De standplaatsen mogen buiten de openingstijden, ‘s avonds en in weekenden, op de aangewezen locaties blijven staan.

Koek en zopies

Koek en zopies zijn seizoensgebonden standplaatsen. Gedurende koude perioden waarbij ijs ontstaat dat voldoende toegankelijk is, mag in iedere kern standplaats worden ingenomen met een koek en zopie. Extra voorwaarden voor het innemen van een koek en zopie zijn:

 • -

  standplaats mag alleen worden ingenomen op of ter zijde van voor het publiek toegankelijk ijs,

 • -

  de dikte van het ijs waarop standplaats wordt ingenomen moet minimaal 10 cm zijn,

 • -

  het ijs in de directe omgeving van de standplaats moet van een zodanige kwaliteit zijn dat bezoekers op een veilige manier de standplaats kunnen bereiken.

De standplaats mag worden ingenomen van maandag t/m zondag, van 07.00 uur tot 22.00 uur. De standplaatsen mogen na 22.00 uur niet meer op de locatie aanwezig zijn.

3.3 Overige standplaatsen

Indien een aanvraag voor een overige standplaats wordt ingediend, beoordeelt het college of een vergunning kan worden verleend. Een dergelijk vergunning wordt slechts bij uitzondering verleend. Dat wil zeggen dat per branche per kern slechts eenmaal per maand standplaats kan worden ingenomen.

De vergunning wordt verleend op aanvraag. Het college beoordeelt aan de hand van artikel 1.8 en 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen of de aangevraagde locatie geschikt is.

De standplaats mag op de toegestane dag worden ingenomen van 07.00 uur tot 18.00 uur. De standplaatsen mogen na 18.00 uur niet meer op de locatie aanwezig zijn.

4. VERGUNNING

4.1 Vereisten

Voor toewijzing van een vaste standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college en die daarbij tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie.

4.2 Inhoud vergunning

Een standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

 • 1.

  de naam en voornamen, de geboortedatum en –plaats van de vergunninghouder(s);

 • 2.

  dat de vergunninghouder(s) zelf aanwezig moet(en) zijn op de vergunde tijdstippen;

 • 3.

  De dag en de tijden waarop de standplaats mag worden ingenomen;

 • 4.

  een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats en de afmetingen daarvan;

 • 5.

  de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

 • 6.

  het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

 • 7.

  dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

 • 8.

  de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

 • 9.

  welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan; en

 • 10.

  welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan;

 • 11.

  dat de vergunninghouder aan wie vergunning is verleend geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken en te verkopen, aan de voorzijde van zijn standplaats voldoende afvalbakken dient te plaatsen.

4.3 Duur vergunning

Vaste vergunningen worden verleend voor onbepaalde tijd.

Tijdelijke vergunningen worden maximaal voor een jaar verleend of voor de maximale duur dat een standplaats mag worden ingenomen.

4.4 Wachtlijst

Indien alle vaste standplaatsen zijn ingenomen, wordt een wachtlijst samengesteld van nieuwe aanvragers. Zodra een locatie vrijkomt, wordt deze aangeboden aan de eerste op de wachtlijst.

Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst en vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

 • 1.

  de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats van de aanvrager;

 • 2.

  de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;

 • 3.

  de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken;

 • 4.

  de locatie en de dag waarop de aanvrager standplaats in wil nemen. Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving.

De inschrijving op de wachtlijst blijft gehandhaafd, indien deze door de ingeschrevene jaarlijks voor 1 januari schriftelijk wordt verlengd.

De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:

 • 1.

  indien de ingeschrevene zijn inschrijving niet jaarlijks voor 1 januari heeft verlengd;

 • 2.

  op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;

 • 3.

  bij overlijden van de ingeschrevene;

 • 4.

  wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een standplaats is verleend;

 • 5.

  indien niet meer aan de vereisten wordt voldaan.

4.5 Intrekking vaste standplaatsvergunning

Het college trekt een standplaatsvergunning in:

 • -

  op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

 • -

  bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 12 de vergunning wordt overgeschreven.

Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken indien:

 • -

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • -

  de vergunninghouder niet meer voldoet aan de vereisten;

 • -

  de locatie waarop standplaats wordt ingenomen niet langer geschikt is. Het college beoordeelt dit aan de hand van artikel 1.8 en 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen.

5. HANDHAVING

Handhaving van de standplaatsen kan plaatsvinden op basis van de verleende vergunning, op basis van de APV en op basis van deze beleidsregel. Er wordt met name gecontroleerd op zaken als:

 • -

  ingenomen oppervlakte (binnen de aangewezen strook of aangewezen standplaats, maximale lengte en breedte van de standplaats)

 • -

  bijzaken (reclameborden, tafels enzovoort) moeten binnen de aangewezen locatie (strook of specifiek plek) worden geplaatst

 • -

  aanwezigheid van de vergunninghouder

 • -

  verwijderen standplaats tussen 18.00 en 7.00 uur (waar voorgeschreven)

 • -

  openingstijden

 • -

  vervuiling, aard van de onderneming

 • -

  vergunninghouders die eten bereiden, moeten aantonen dat ze voldoende maatregelen hebben getroffen tegen stankoverlast en tonen aan dat jaarlijks onderhoud plaatsvindt.

Minimaal eenmaal per jaar wordt (onaangekondigd) een handhavingsactie uitgevoerd.

6. OVERGANGSBEPALINGEN

 • -

  De vergunninghouder op grond van het oude beleid komt als eerste in aanmerking voor een vergunning.

 • -

  De wachtlijst op grond van het oude beleid wordt meegenomen in de nieuwe beleidsregel.

7. INWERKINGTREDING

 • -

  Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 • -

  Het standplaatsenbeleid Teylingen van 18 december 2007 en de aanvulling hierop van 24 juni 2008, worden ingetrokken op de dag van inwerkingtreding.

7.1 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel standplaatsen Teylingen”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 22 november 2011

M.J.A. van Rhijn

secretaris

drs. S.W.J.G. Schelberg

burgemeester

Bijlage 1: Juridisch kader

Naast de APV en deze beleidsregel kunnen ook de volgende regelingen of wetten van toepassing zijn:

Grondwet

Artikel 7 van de Grondwet (vrijheid van meningsuiting) brengt met zich mee, dat voor het aanbieden van gedrukte stukken geen vergunning kan worden geëist. Als dit echter gebeurt vanaf een standplaats, is voor het innemen van de standplaats wel een vergunning vereist.

Algemene Wet bestuursrecht

De Algemene Wet bestuursrecht is van toepassing op het traject van de vergunningverlening (aanvragen en afgeven van de vergunning) en de mogelijke bezwaar- en beroepsprocedure.

Warenwet

De Warenwet stelt regels met betrekking tot de hoedanigheid en aanduiding van waren. Daarnaast stelt de wet eisen aan de hygiëne en degelijkheid van producten. De Warenwet geldt ook voor het drijven van handel vanaf een standplaats, maar omdat dit type handel enkele specifieke kenmerken heeft is er per 1 september 2004 de Hygiënecode Ambulante Handel Eet- en Drinkwaren uitgebracht. De nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) controleert of de regels van de Warenwet worden nageleefd.

Wet Milieubeheer

In de Wet Milieubeheer wordt een regeling getroffen ten aanzien van inrichtingen die hinder of overlast kunnen veroorzaken voor de omgeving. Deze bepalingen gelden ook voor standplaatshouders. Vooral aan mobiele verkoopinrichtingen van vis en snacks worden milieueisen gesteld. Deze eisen betreffen in hoofdzaak de gevolgen van het bakken braden en frituren. Het gaat dan om zaken als vetafscheiding van het afvalwater en voorkomen van stankoverlast. De Milieudienst West Holland heeft geadviseerd over het voorkomen van stankoverlast.

Drank- en Horecawet

In artikel 18 van deze wet is het verbod gesteld om tijdens de straathandel alcohol te verstrekken.

Woningwet

Op grond van artikel 40 van de Woningwet is het verboden te bouwen zonder vergunning van Burgemeester en wethouders. Een standplaatshouder met een mobiele wagen die elke avond zijn standplaats ontruimt, heeft geen bouwvergunning nodig.

Belastingverordening

Indien de gemeente eigenaar van de grond is kan zij een vergoeding voor het gebruik van de grond bedingen. Dit gebeurt in de gemeente Teylingen op grond van de Precarioverordening.

Privaatrechtelijke regelingen

Indien de standplaats wordt ingenomen op grond van derden, dan moet toestemming worden verkregen voor het innemen van de standplaats. De grondeigenaar kan nadere eisen stellen of een vergoeding vragen voor het gebruik van de grond. Het krijgen van een standplaatsvergoeding ontslaat de vergunninghouder niet van zijn verplichtingen richting derden.

Bijlage 2: Situatietekeningen

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling