Verordening werkgeverscommissie griffie 2020

Geldend van 16-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffie 2020

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 23-04-2020;

gehoord het advies van De Ronde d.d. 29-04-2020;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet, het Burgerlijk wetboek en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

besluit:

 • 1.

  Vaststellen van de (gewijzigde) “Verordening werkgeverscommissie Zundert 2020, waarmee de werkgeversbevoegdheden van de gemeenteraad zijn gedelegeerd aan de werkgeverscommissie met uitzondering van de bevoegdheid tot het aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier. En gelijktijdig de oude “verordening werkgeverscommissie 2018in te trekken”.

 • 2.

  Vaststellen van de (gewijzigde) “Instructie voor de griffier 2020” onder gelijktijdige intrekking van de oude “Instructie griffier 2016”.

 • 3.

  In te stemmen met het concept-volmacht, waarmee burgemeester de werkgeverscommissie respectievelijk de raadsgriffier de volmacht verleent om de arbeidsovereenkomsten met de raadsgriffier, respectievelijk de overige griffiemedewerkers te ondertekenen.

De Verordening werkgeverscommissie griffie 2020

Artikel 1 Taken van de commissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige griffiemedewerkers met uitzondering van het aangaan en beëindigen van de arbeidsoverkomst met de griffier. Hieronder wordt ook verstaan de voorbereiding en uitvoering van raadsbesluiten over het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomst met de griffier.

 • 2. Voor de griffiemedewerkers ligt deze taak bij de griffier (artikel 4, lid 1 Instructie griffier).

 • 3. Het doen van voorstellen aan de raad over uitbreiding of inkrimping van de griffie.

 • 4. Het voeren van overleg met de griffier over voortgang van de werkzaamheden.

 • 5. Ten aanzien van de lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden, die niet zijn geregeld in de landelijk geldende cao, worden de bepalingen gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie zijn vastgelegd in het Personeelshandboek.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit raadsleden en een door de raad benoemde voorzitter.

 • 2. De burgemeester heeft als voorzitter van de raad een permanente uitnodiging om in de vergaderingen aanwezig te zijn als adviseur en aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 3 De voorzitter

 • 1. De commissie meldt aan de raad wie als voorzitter van de commissie is aangewezen.

 • 2. De voorzitter is belast met:

  • a.

   de leiding van de vergadering.

  • b.

   het doen naleven van deze verordening.

 • 3. De voorzitter fungeert als eerstverantwoordelijke voor personele en organisatorische zaken.

 • 4. De voorzitter voorziet bij eventuele verhindering in zijn vervanging.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1. De zittingsduur van de leden is gelijk aan de zittingsperiode van de gemeenteraad.

Artikel 5 Griffier

 • 1. De griffier is als secretaris de ambtelijke ondersteuner van de commissie.

Artikel 6 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet Openbaarheid van Bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2. De geheimhouding als gevolg van het 1e lid, is van toepassing op: de agenda, de stukken, het behandelde in de vergadering en geldt voor de leden en de overige aanwezigen in de vergadering.

 • 3. Indien een raads- of burgerlid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang.

Artikel 7 Schriftelijke raadpleging

 • 1. In bijzondere gevallen - dit ter beoordeling van de voorzitter - kan de commissie schriftelijk worden geraadpleegd.

 • 2. Indien schriftelijke afdoening bij één of meerdere leden op bezwaar stuit, geschiedt de behandeling van het desbetreffende stuk in de eerstvolgende vergadering.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

 • 1. De commissie vergadert minimaal tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2, lid 1.

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 10 Besluitenlijst

 • 1. De griffier draagt zorg voor het opstellen van een concept-besluitenlijst van elke vergadering.

 • 2. De concept-besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 11 Deelname aan de beraadslaging door derden

 • 1. De commissie kan derden uitnodigen in de vergadering het woord te voeren.

 • 2. De beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de beraadslaging van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 12 Uitvoering van besluiten

 • 1. De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten van de commissie en ondertekent de stukken die van de commissie uitgaan.

Artikel 13 Verantwoording en toezicht

 • 1. De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het presidium van de werkzaamheden en bevindingen van de commissie.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1-1-2020, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening werkgeverscommissie griffie 2018 (ZD18022240).

Artikel 15 Citeerartikel

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als “Verordening werkgeverscommissie griffie 2020”

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12-05-2020,

de raad voornoemd,

de griffier,

drs. J.J. Rochat

de voorzitter,

J.G.P. Vermue