Regeling vervallen per 01-12-2022

Nadere subsidieregels opvang en vervoer zieke en gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren 2021-2023

Geldend van 28-06-2022 t/m 30-11-2022

Intitulé

Nadere subsidieregels opvang en vervoer zieke en gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren 2021-2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Hoofdopvangcentrum: geregistreerd erkend opvangcentra dat in bezit is van een ontheffing van artikel 2.2, eerste lid, van de Wet Dieren en beschikt over één of meerdere vakbekwaam dierverzorger(s). Het centrum richt zich op opvang van beschermde inheemse in het wild levende dieren in het algemeen en in het centrum kunnen deze dieren voor langere tijd kunnen verblijven en worden verzorgd.

 • 2. Inheemse in het wild levende beschermde dieren: diersoorten die worden beschermd conform paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3, van de Wet natuurbescherming.

 • 3. Keurmerk Diervervoer: keurmerk uitgegeven door stichting Dierkeur;

 • 4. Nationaal Keurmerk Dierenambulances: keurmerk uitgegeven door stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenambulances.

Artikel 2 Doel van de regeling

Het vervoeren van en/of het verlenen van opvang aan, gewonde en/of zieke inheemse in het wild levende beschermde dieren, aangetroffen in de Nederlandse provincie Limburg.

Artikel 3 Aanvrager

Rechtspersonen die gewonde en/of zieke inheemse in het wild levende beschermde dieren, aangetroffen in de Nederlandse provincie Limburg, vervoeren ten behoeve van opvang in hoofdopvangcentra, en/of rechtspersonen die opvang bieden aan gewonde en/of zieke inheemse in het wild levende beschermde dieren, aangetroffen in de Nederlandse provincie Limburg, in een hoofdopvangcentrum.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria Vervoer

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende criteria te worden voldaan voor wat betreft vervoer van zieke en/of gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren:

 • 1.

  U vervoert zieke en/of gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren, aangetroffen in de Nederlandse provincie Limburg, naar een hoofdopvangcentrum dan wel u maakt een rit voor een ziek en/of gewond inheems in het wild levend beschermd dier, aangetroffen in de Nederlandse provincie Limburg, dat ter plaatse geëuthanaseerd diende te worden;

 • 2.

  U bent geregistreerd als erkend diervervoerder middels het Keurmerk Diervervoer en/of Nationaal Keurmerk Dierenambulances en maakt gebruik van een geëquipeerde dierenambulance;

 • 3.

  Er kan inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van registratiegegevens van voorgaande jaren betreffende het vervoer op welke wijze het gevraagde subsidiebedrag tot stand is gekomen.

 • 4.

  De projectperiode ziet op de jaren 2021, 2022 en 2023.

Artikel 5 Subsidiecriteria Opvang

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende criteria te worden voldaan voor wat betreft opvang van zieke en/of gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren:

 • 1.

  U biedt opvang in een hoofdopvangcentrum aan zieke en/of gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren, die zijn aangetroffen in de Nederlandse provincie Limburg;

 • 2.

  U bent geregistreerd als erkend hoofdopvangcentrum;

 • 3.

  Er kan inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van registratiegegevens van voorgaande jaren betreffende de opvang op welke wijze het gevraagde subsidiebedrag tot stand is gekomen.

 • 4.

  De projectperiode ziet op de jaren 2021, 2022 en 2023.

Artikel 6 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1. Voor wat betreft de opvang van zieke en/of gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren dient er bij subsidieontvanger registratie plaats te vinden betreffende de opgevangen dieren. Hierin dient voor deze dieren in ieder geval de volgende gegevens te zijn opgenomen:

  • -

   Diersoort en aantal;

  • -

   vindplaats van het dier (indien bekend) en/of de vervoerder/aanbieder;

  • -

   datum van binnenkomst;

  • -

   de definitieve bestemming (structurele oplossing) van het dier.

 • 2. Voor wat betreft het vervoer van zieke en/of gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren dient er bij subsidieontvanger registratie plaats te vinden betreffende de vervoerde dieren. Hierin dient voor deze dieren in ieder geval de volgende gegevens te zijn opgenomen:

  • -

   Diersoort en aantal;

  • -

   Vindplaats van een dier (indien bekend);

  • -

   Datum van vervoer;

  • -

   de definitieve bestemming (structurele oplossing) van het dier.

 • 3. Voor wat betreft de opvang van zieke en/of gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren dient subsidieontvanger als zijnde de hoofdopvang te handelen overeenkomstig het kwaliteitsprotocol, opgenomen als bijlage bij het besluit van de Staatssecretaris van Economische zaken van 16 november 2015, nr. DGAN-PDJNG 15151244, houdende de vaststelling van Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten en de bijbehorende wijziging van deze beleidsregels van 17 december 2016, nr. WJZ/16189044 Voor een hoofdopvangcentrum in België geldt dat de opvang wordt uitgevoerd met inachtneming van de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten met bijbehorend ‘Protocol opvang niet aangewezen diersoorten en beschermde diersoorten

Artikel 7 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het project niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan alle criteria in artikel 4 en/of 5;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 12.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 8 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt:

 • 1.

  € 30,00 per gevoerde rit naar een hoofdopvangcentrum of voor een rit naar een ziek en/of gewond inheems in het wild levend beschermd dier, aangetroffen in de Nederlandse provincie Limburg, dat ter plaatse geëuthanaseerd diende te worden , waarbij het maximaal te verstrekken subsidiebedrag per aanvrager € 45.000,00 bedraagt.

 • 2.

  € 45,00 per opgevangen hulpbehoevend dier bij een hoofdopvangcentrum, waarbij het maximaal te verstrekken subsidiebedrag per aanvrager € 120.000,00 bedraagt.

Artikel 9 Subsidiabele en niet subsidiabele kosten

 • 1. De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • -

   Kosten per gevoerde rit voor het vervoeren van een in de Nederlandse provincie Limburg aangetroffen inheems ziek en/of gewond in het wild levend beschermd dier ten behoeve van noodhulp en opvang in een hoofdopvangcentrum;

  • -

   Kosten per gevoerde rit voor een in de Nederlandse provincie Limburg aangetroffen inheems ziek en/of gewond in het wild levend beschermd dier dat ter plaatse geëuthanaseerd diende te worden;

  • -

   Kosten voor opvang per opgevangen hulpbehoevend ziek en/of gewond inheems in het wild levend beschermd dier, aangetroffen in de Nederlandse provincie Limburg, in een hoofdopvangcentrum.

  • -

   De kosten van vervoer en/of opvang die samenhangen met financiële of contractuele verplichtingen die zijn aangegaan voordat de projectsubsidie is aangevraagd, mits deze verplichtingen na 1 januari 2021 zijn aangegaan;

 • Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

  • -

   Eerste opvangfaciliteiten waar slechts tijdelijk vooropvang wordt uitgevoerd;

  • -

   Vervoer naar een eerste opvangfaciliteit.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de looptijd van deze nadere subsidieregels vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

 • 3. In het kader van deze nadere subsidieregels wordt het beschikbare bedrag, zoals is vastgesteld en gepubliceerd middels het subsidieplafond, naar rato van het aangevraagde subsidiebedrag verdeeld tussen de tijdig ontvangen aanvragen binnen de gestelde indieningsperiode in artikel 12.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 11 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies>actuele subsidieregelingen;

 • 2. Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 12 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 augustus 2022 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 14 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 28 juni 2022.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 december 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels opvang en vervoer zieke en gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren 2021-2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 juni 2022 Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

dhr. E.G.M. Roemer

secretaris

dhr. drs. T.H.C. Schulpen