Regeling vervallen per 01-01-2024

Reglement adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland

Geldend van 16-06-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Reglement adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland

Gedeputeerde staten;

Gelet op artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Reglement adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • adviescommissie: adviescommissie als bedoeld in artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht ingesteld overeenkomstig artikel 82 van de Provinciewet;

 • commissie: adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige woningbouw Zuid-Holland;

 • subsidieregeling: Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland;

 • zakelijk verslag: verslag dat in ieder geval bevat de datum van de bijeenkomst, de aanwezigen en eventuele mededelingen.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1. Er is een adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland.

 • 2. De commissie heeft tot taak gedeputeerde staten te adviseren over de beoordeling en rangschikking van alle aanvragen, bedoeld in artikel 6 en 7 van de subsidieregeling.

Artikel 3 Samenstelling adviescommissie

 • 1. De commissie omvat minimaal vier leden en bestaat daarnaast uit:

  • a.

   een voorzitter, geen lid;

  • b.

   een plaatsvervangend voorzitter, geen lid.

Artikel 4 Benoeming, schorsing en ontslag

 • 1. Gedeputeerde staten benoemen, schorsen en ontslaan de leden van de commissie. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden in functie benoemd.

 • 2. Een lid van de commissie verschoont zich bij iedere mogelijke schijn van belangenverstrengeling. Hiervan wordt in ieder geval geacht sprake te zijn als het lid niet onafhankelijk is van één of meer van de bij het aan de orde zijnde aanvragen betrokken partijen.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

 • a.

  op de dag waarop de werkzaamheden van de commissie in het kader van de uitvoering van de subsidieregeling zijn afgerond;

 • b.

  door het intrekken of vervallen van de subsidieregeling;

 • c.

  op verzoek van het lid;

 • d.

  door een daartoe strekkend besluit van gedeputeerde staten.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1. De voorzitter geeft leiding aan de vergadering en bewaakt de voortgang en behandeling van de agenda.

 • 2. De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie.

 • 3. De voorzitter bewaakt de kwaliteit van de uit te brengen adviezen en de juiste aansluiting bij de subsidieregeling.

Artikel 7 Commissiesecretariaat

 • 1. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

 • 2. Gedeputeerde staten wijzen een of meer ambtenaren aan als secretaris, respectievelijk plaatsvervangend secretaris.

 • 3. De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaam-heden van de commissie.

 • 4. De secretaris heeft geen stemrecht. Hij is voor zijn werkzaamheden alleen verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 2. De voorzitter van de commissie kan besluiten een externe deskundige te raadplegen indien hij daartoe aanleiding ziet.

 • 3. Naast de leden kan een vertegenwoordiger van de provincie als toehoorder de vergadering bijwonen.

 • 4. Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.

 • 5. De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig acht.

 • 6. De secretaris woont de vergaderingen van de commissie bij.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1. De leden van de commissie komen voor iedere aanvraag per criterium tot een gemotiveerde gezamenlijke score.

 • 2. Indien de beraadslaging niet leidt tot consensus beslist de voorzitter van de commissie.

Artikel 10 Advisering

 • 1. De commissie brengt binnen tien weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag door gedeputeerde staten een gemotiveerd advies uit over de subsidieaanvraag.

 • 2. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 3. De adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om deze niet openbaar te maken.

Artikel 11 Verslaglegging

 • 1. De secretaris draagt zorg voor een zakelijk verslag van de vergadering.

 • 2. Het verslag wordt door de secretaris ondertekend.

Artikel 12 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1. De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2. Voor zover de leden van de commissie of een externe deskundige bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, be-houdens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 13 Archiefbescheiden

De bescheiden van de commissie worden na beëindiging van de werkzaamheden in het archief van de provincie Zuid-Holland opgenomen.

Artikel 14 Vergoeding

De leden van de commissie ontvangen een vergoeding overeenkomstig hetgeen terzake bepaald is in de Verordening rechtspositie staten- en commissieleden.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland.

Ondertekening

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland,

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter