Beleidsregel EK/WK beeldschermen

Geldend van 01-06-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel EK/WK beeldschermen

De burgemeester van Teylingen,

Gelet op artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen,

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel

'Beleidsregel EK/WK beeldschermen’

Inleiding

Eenmaal in de twee jaar vindt het Europees- / Wereldkampioenschap voetbal plaats. Tijdens afgelopen voetbaltoernooien is gebleken dat ondernemers in toenemende mate activiteiten rondom deze toernooien (en dan met name de wedstrijden van het Nederlands Elftal) ontplooien. Deze activiteiten nemen bovendien steeds grotere vormen aan. In dat kader is het organiseren van het gezamenlijk kijken van voetbal op een groot scherm een toenemend fenomeen. Met dit voorstel wordt geprobeerd om de kaders aan te geven waaraan dit soort evenementen dient te voldoen. De richtlijn is afgestemd op districtsniveau: alle burgemeesters van de gemeenten in het district Duin en Bollenstreek hebben aangegeven de richtlijn over te nemen.

Aanleiding

In haar brief van 20 maart 2012 stelt de Korpsleiding Hollands- Midden de burgemeesters in de politieregio voor een set gezamenlijke uitgangspunten te hanteren voor activiteiten die tijdens het Europees Kampioenschap voetbal worden georganiseerd. Daarbij adviseert zij de gemeenten ook tot het hanteren van een aantal vergunningvoorschriften die van toepassing kunnen zijn op het plaatsen van grote beeldschermen in of nadrukkelijk gericht op de openbare ruimte.

Tijdens het Districtscollege van 16 april 2012 hebben de burgemeesters van het district Duin & Bollenstreek een gezamenlijke lijn afgesproken ten aanzien van deze beeldschermen, waaraan iedere gemeente zich zal conformeren.

Europese- en Wereldkampioenschappen voetbal komen iedere twee jaar voor en zijn, qua aard en omvang, vergelijkbare evenementen. Voorgesteld wordt daarom deze beleidslijn niet alleen van toepassing te verklaren op het komende Europees Kampioenschap Voetbal, maar op alle Europese en Wereldkampioenschappen voetbal (WK voetbal) de komende jaren.

Juridisch kader

Op basis van artikel 2.25 van de APV van de gemeente Teylingen is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Uitgangspunten op districtelijk niveau

Tijdens het Districtscollege van 16 april 2012 is het onderwerp beeldschermen tijdens EK Voetbal besproken. Daaruit is voortgekomen:

 • -

  Uitgangspunt bij het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van beeldschermen in of nadrukkelijk gericht op de openbare ruimte tijdens een EK of WK Voetbal is dat voor dat evenement geen substantiële extra politie-inzet benodigd is. Dit in verband met de forse inzet die van Politie Hollands Midden in deze periode wordt gevraagd, naast de reguliere werkzaamheden en reeds vergunde andere evenementen;

 • -

  De gemeenten zullen terughoudend zijn bij het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van beeldschermen in of nadrukkelijk gericht op de openbare ruimte tijdens een EK of WK Voetbal, zeker als het gaat om aanvragen die na aanvang van het toernooi in worden gediend;

 • -

  Een aanvraag voor het plaatsen van beeldschermen in of nadrukkelijk gericht op de openbare ruimte tijdens een EK of WK Voetbal wordt in alle gevallen behandeld als een aanvraag voor een evenementenvergunning;

 • -

  Voor een aanvraag voor het plaatsen van beeldschermen in of nadrukkelijk gericht op de openbare ruimte tijdens een EK of WK Voetbal wordt altijd advies gevraagd aan de hulpdiensten (politie, GHOR/GGD, Brandweer). Het advies van de hulpdiensten is leidend voor het al dan niet verlenen van een vergunning;

 • -

  Organiseer de vergunningverlening zo, dat het mogelijk is om op korte termijn een vergunning te verlenen waarin de adviezen van de hulpdiensten zijn verwerkt. Bijvoorbeeld door het verlenen van een vergunning voor de gehele periode of door het van te voren aanwijzen van bepaalde plaatsen waar het plaatsen van schermen toe is gestaan.

Vergunningvoorschriften

Op basis van de bespreking in het Districtscollege en de brief van de Korpschef van 20 maart 2012 wordt een aantal aanvullende vergunningvoorschriften opgenomen voor de evenementenvergunningen die worden verleend ten behoeve van het plaatsen van beeldschermen in of nadrukkelijk gericht op de openbare ruimte tijdens een EK of WK Voetbal. Deze vergunningvoorschriften zijn afgestemd met de GHOR / GGD en de Brandweer:

 • -

  De maximale capaciteit van de locatie is toereikend voor de te verwachten toestroom van publiek (maximaal 2,5 persoon per vierkante meter);

 • -

  De samenstelling van het publiek geeft geen gevaar voor massale wrijvingen en conflicten;

 • -

  Kleine incidenten kunnen met vroegtijdige interventies in de kiem worden gesmoord;

 • -

  De aanvrager van de evenementenvergunning maakt goede afspraken met privaat toezicht;

 • -

  Vermenging tussen deelnemers aan het evenement en autoverkeer op en rondom de locatie is niet mogelijk;

 • -

  Bij onvoorziene omstandigheden kan de locatie zonder grote ordeproblemen worden afgesloten of ontruimd;

 • -

  Constructies, schermen en kabels in de openbare ruimte belemmeren de hulpdiensten niet;

 • -

  Indien een vergunning voor het plaatsen van schermen bij meer wedstrijden is afgegeven, wordt het verloop van de voorgaande wedstrijd direct door de gemeente geëvalueerd. Alleen op grond van een positieve evaluatie wordt de vergunning verlengd danwel blijft hij van kracht;

 • -

  De aanvrager van de evenementenvergunning zorgt zelf voor voldoende beveiligers op en rondom het evenemententerrein. Als richtlijn daarvoor hanteert de politie:

  • -

   Eén beveiliger per honderd bezoekers;

 • -

  De beveiliger moet in het bezit zijn van een diploma voor Event Security Officer, niveau 2;

 • -

  Het beveiligingsbedrijf dat wordt ingehuurd beschikt over een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie op basis van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisatie en Recherchebureaus;

 • -

  Per 1.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers is ten minste één hulpverlener aanwezig met een minimum van twee hulpverleners. Dit minimum aantal geldt vanaf 750 gelijktijdig aanwezige bezoekers. Dus:

  • -

   750-1.000 bezoekers: 2 EHBO-ers;

  • -

   1.001-2.000 bezoekers: 2 EHBO-ers;

  • -

   2.001-3.000 bezoekers: 3 EHBO-ers;

  • -

   3.001-4.000 bezoekers: 4 EHBO-ers, en zo voort.

Tot slot

De uitgangspunten en vergunningvoorschriften zoals hierboven geformuleerd worden van toepassing verklaard op de aanvragen voor vergunningen voor het plaatsen van beeldschermen in of nadrukkelijk gericht op de openbare ruimte tijdens een EK of WK Voetbal.

Ondertekening

Aldus besloten op 15 mei 2012

De burgemeester van Teylingen,

drs. S.W.J.G. Schelberg