Subsidieregeling Kunstzinnige en Culturele activiteiten 2022

Geldend van 15-06-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Kunstzinnige en Culturele activiteiten 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Heerde;

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020;

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Kunstzinnige en Culturele activiteiten 2022.

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020.

 • b.

  Kunstzinnige en culturele activiteit: een openbaar toegankelijke activiteit op het gebied van kunst of cultuur in de breedste zin van het woord.

 • c.

  Partijen uit de kunstzinnige en culturele sector: verenigingen, stichtingen en particulieren die een vorm van kunst of cultuur bedrijven dan wel aanbieden.

 • d.

  Vrijwilliger: persoon die onbezoldigd of tegen een reguliere vrijwilligersvergoeding werkzaamheden verricht ten behoeve van de te subsidiëren activiteit.

Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van een kunstzinnige of culturele activiteit in de gemeente Heerde die toegankelijk is voor iedereen.

Artikel 3 – Afwijkende bepalingen indienen aanvraag

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van de ASV zijn de volgende bepalingen van kracht:

 • 1.

  De aanvraag kan worden ingediend door partijen uit de kunstzinnige en culturele sector in de gemeente Heerde of door partijen die een culturele activiteit willen organiseren.

 • 2.

  Aanvrager heeft geen winstoogmerk.

 • 3.

  Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het subsidieformulier Aanvraagformulier subsidie Kunstzinnige en Culturele activiteiten 2022. De hierop gevraagde bijlagen dienen te worden toegevoegd.

Artikel 4 – Afwijkende bepalingen beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 3 binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag is ontvangen, doch uiterlijk 2 weken voordat de activiteit plaatsvindt.

 • 2.

  De beslistermijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verdaagd.

Artikel 5 – Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd als voor dezelfde activiteit al een gemeentelijke subsidie is verstrekt.

 • 2.

  Kosten voor het betalen van zzp-ers of ingehuurde bedrijven met een winstoogmerk worden niet vergoed.

 • 3.

  Indien aanvrager Btw-plichtig is, wordt de Btw niet gesubsidieerd.

Artikel 6 – Criteria subsidieberekening

 • 1.

  Per activiteit wordt maximaal € 5.000,- subsidie verstrekt.

 • 2.

  De te ontvangen subsidie overschrijdt het begrotingsbedrag voor de te subsidiëren activiteit niet.

 • 3.

  Begrotingsposten die niet specifiek toe te wijzen zijn aan de te subsidiëren activiteit komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 4.

  Begrotingsonderdelen die al op een andere wijze worden gesubsidieerd komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 5.

  Per aanvrager wordt slechts voor 1 activiteit subsidie verstrekt.

Artikel 7 – Subsidieplafond en verdeelregels subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 45.000,- voor de periode tot en met 31 december 2022.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt op volgorde van binnenkomst van de volledig ingediende aanvragen op grond van deze Subsidieregeling Kunstzinnige en Culturele activiteiten 2022 verdeeld.

Artikel 8 – Specifieke verplichtingen

De in artikel 2 genoemde activiteit wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Artikel 9 – Termijn indienen aanvraag

De aanvraag wordt uiterlijk 6 weken voordat de activiteit plaatsvindt ingediend.

Artikel 10 – Verantwoording

Subsidies worden bij verstrekking direct vastgesteld.

Artikel 11 – Van toepassing verklaring artikel 4:41 lid 2 Awb juncto artikel 11 lid 2 ASV

Artikel 4:41 lid 2 Awb is van toepassing. De door het college vast te stellen vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.

Artikel 12 – Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college van het bepaalde in deze regeling afwijken.

Artikel 13 – Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met de datum waarop de laatste beslissing op grond van deze regeling is genomen.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie en kan worden aangehaald als Subsidieregeling Kunstzinnige en Culturele activiteiten 2022.

Ondertekening

Heerde, 31 mei 2022

Het college voornoemd,

secretaris. burgemeester.