Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen.

Geldend van 22-06-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen.

De burgemeester van Kampen;

gelet op artikel 93, lid 8 van de Paspoort uitvoeringsregeling Nederland 2001 en artikel 128, lid 6 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit vast te stellen:

Artikel 1 Beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen

 • 1.

  De Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen als beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen.

 • 2.

  Aan te wijzen als plaatsvervanger: de Chief Information Security Officer (CISO)

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden van de beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen

De beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen is aangesteld voor het beheer van en het toezicht op de naleving van de beveiligingsprocedures reisdocumenten en rijbewijzen. Wegens nauwe overlap in de praktijk zal de beveiligingsfunctionaris, als onderdeel van zijn functie, ook de verantwoordelijkheid dragen voor de rol van beveiligingsfunctionaris BRP.

Functiebeschrijving van de beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen

Plaats in de organisatie

De beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de burgemeester zonder tussenkomst van de leidinggevenden in de lijn. Het betreft een onafhankelijke rol.

Taken

Organisatie van de beveiliging

 • het (laten) ontwikkelen, onderhouden en aanpassen van bestaande en nieuwe beveiligingsprocedures;

 • het (laten) bekendmaken en toelichten van nieuwe/gewijzigde procedures bij medewerkers;

 • het (laten) verzorgen van de beveiligingsonderwerpen tijdens het werkoverleg;

 • het bevorderen van eenduidigheid, efficiëntie en effectiviteit ten aanzien van beveiligingsaspecten door het ten minste eenmaal per jaar geven van voorlichting en instructie aan medewerkers en het toetsen van de bestaande beveiligingsprocedures en –processen.

Onderzoek naar de status van de beveiliging

 • de controle (steekproefsgewijs) op de naleving van de beveiligingsprocessen, -procedures en instructies betreffende reisdocumenten en rijbewijzen mede aan de hand van de normeringen zoals beschikbaar gesteld in de Kwaliteitsmonitor;

 • de controle op een juiste afhandeling van de zelfevaluatie zoals deze beschikbaar is gesteld in de Kwaliteitsmonitor;

 • het (laten) actualiseren van het beveiligingsplan reisdocumenten en rijbewijzen op basis van deze controles en het overkoepelende informatiebeveiligingsbeleid;

 • het bewaken van de uit te voeren acties voortkomend uit onderzoek, incidenten of uit de jaarlijkse actualisering van het beveiligingsplan;

 • het (laten) verrichten van onderzoek bij incidenten met het doel dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Rapportage en verantwoording

 • gevaarlijk gedrag medewerker of niet volgen van procedures signaleren en bespreken en/of melden aan de burgemeester;

 • geconstateerde tekortkomingen in de beveiligingsvoorzieningen signaleren en bespreken en/of melden aan de burgemeester;

 • verbeteringen aan voorzieningen of gebruikersprocedures/afspraken voorstellen;

 • het registreren van de meldingen van beveiligingsincidenten;

 • het rapporteren van de uitkomsten van controles en onderzoeken aan de burgemeester.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Kampen op 3 februari 2022.

de burgemeester,

S. de Rouwe