Gemeente Heerlen - Uitwerkingsbesluit klachtenregeling aanbesteden gemeente Heerlen

Geldend van 16-06-2022 t/m heden

Intitulé

Gemeente Heerlen - Uitwerkingsbesluit klachtenregeling aanbesteden gemeente Heerlen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 • Aanbestedende dienst: de Gemeente Heerlen

 • Klacht: een klacht is een schriftelijke melding van een belanghebbende over een aanbestedingsprocedure waarin gemotiveerd wordt aangegeven op welke punten hij het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan.

 • Klachtenmeldpunt Aanbesteden: een commissie van 2 personen die de Klachten onafhankelijk en met een frisse blik behandelt en daarover advies uitbrengt aan de Aanbestedende dienst.

Artikel 2 - Doel Klachtenregeling Aanbesteden

Toepassing van de Klachtenregeling Aanbesteden heeft tot doel dat Klachten niet nodeloos aan de rechter worden voorgelegd, maar in onderling overleg snel en laagdrempelig worden opgelost.

Artikel 3 – Indienen van een klacht

 • 1.

  Een Klacht kan worden ingediend door belanghebbenden bij het verwerven van een overheidsopdracht. De volgende categorieën kunnen onderscheiden worden:

 • a.

  geïnteresseerde ondernemers;

 • b.

  (potentiële) inschrijvers en gegadigden;

 • c.

  onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden;

 • d.

  brancheorganisaties en branchegerelateerde adviescentra van ondernemers.

 • 2.

  Onderaannemers kunnen een Klacht indienen over de aanbestedende dienst, maar kunnen geen Klacht indienen die gaat over hun relatie met een hoofdaannemer.

 • 3.

  Anoniem klagen is niet mogelijk. Wel kunnen brancheorganisaties op eigen titel bezwaren met betrekking tot een specifieke aanbesteding, die bij één of meer ondernemers van de branche leven, als klacht indienen.

Artikel 4 – Onderwerp van een klacht

 • 1.

  Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet vallen. Dit zijn aanbestedingen die Europees of Nationaal zijn.

 • 2.

  Over het Aanbestedingsbeleid zelf kunnen geen klachten worden ingediend.

 • 3.

  Klachten moeten betrekking hebben op het handelen of nalaten van de Aanbestedende dienst in een concrete aanbesteding dat in strijd is met de wettelijke bepalingen of andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden.

Artikel 5 – Termijn van indienen van een klacht

 • 1.

  De klager dient zijn Klacht in een zo vroeg mogelijk stadium in, zodat de Klacht zoveel als mogelijk onvolkomenheden in de lopende aanbestedingsprocedure kan verhelpen.

 • 2.

  Vragen en verzoeken van de ondernemer worden zoveel mogelijk eerst tijdens de aanbestedingsprocedure gesteld in de Nota van Inlichtingen.

Artikel 6 – Wijze van indienen van een klacht

 • 1.

  Klachten worden schriftelijk ingediend bij het Klachtenmeldpunt Aanbesteden.

 • 2.

  De schriftelijke Klacht bevat ten minste:

 • a.

  de omschrijving van de Klacht en een beschrijving hoe de Klacht zou kunnen worden verholpen;

 • b.

  de naam en adres van de klager;

 • c.

  de dagtekening;

 • d.

  de aanduiding van de aanbesteding (naam en referentienummer aanbesteding);

 • e.

  de klager voegt alle relevante informatie toe die noodzakelijk is om de Klacht goed te kunnen behandelen.

 • 3.

  Aan de indiening van een Klacht zijn geen kosten verbonden.

Artikel 7 – Samenstelling Klachtenmeldpunt Aanbesteden

 • 1.

  Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden wordt gevormd door twee personen, en is onafhankelijk. Onafhankelijk betekent dat de twee personen niet direct betrokken zijn (geweest) bij (het opstellen van) de aanbesteding waar de Klacht betrekking op heeft. Onafhankelijk betekent niet dat een klacht moet worden behandeld door iemand van buiten de inkoopafdeling.

 • 2.

  Het klachtenmeldpunt hoeft niet altijd door dezelfde personen te worden uitgevoerd, maar kan per aanbesteding wisselen.

 • 3.

  Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden komt zo vaak bijeen als zij dit nodig acht.

Artikel 8 – Procedure afhandeling klacht

 • 1.

  Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de Klacht.

 • 2.

  De indiening van een Klacht schort een lopende aanbestedingsprocedure niet op. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden kan de Aanbestedende dienst verzoeken om beslissingen in een lopende aanbestedingsprocedure uit te stellen totdat het Klachtenmeldpunt Aanbesteden de Klacht heeft afgehandeld.

 • 3.

  Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden kan besluiten een Klacht niet in behandeling te nemen indien de Klacht niet in overeenstemming is met de eisen zoals geformuleerd in deze regeling.

 • 4.

  Wanneer het Klachtenmeldpunt Aanbesteden een Klacht niet in behandeling neemt, wordt dit aan de klager medegedeeld.

 • 5.

  Wanneer het Klachtenmeldpunt Aanbesteden een Klacht in behandeling neemt, wordt dit aan de klager medegedeeld en wordt een indicatieve beschrijving gegeven van het verdere procedureverloop. Bij de behandeling van Klachten streeft het Klachtenmeldpunt Aanbesteden naar een goede balans tussen snelheid van behandeling van een Klacht en bij die behandeling het in acht te nemen van zorgvuldigheid.

Artikel 9 – Wijze van onderzoek

 • 1.

  Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden onderzoekt of de Klacht terecht is, eventueel aan de hand van door de ondernemer aan de Aanbestedende dienst aanvullend verstrekte gegevens.

 • 2.

  Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden begint zo spoedig mogelijk met dit onderzoek, zet dit voortvarend voort en houdt daarbij rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure.

 • 3.

  Indien daartoe noodzaak bestaat neemt het Klachtenmeldpunt Aanbesteden contact op met de klager, waarin de klager in de gelegenheid wordt gesteld om de Klacht toe te lichten.

Artikel 10 – Inschakeling van deskundigen

Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden kan, op verzoek van de klager, adviseren aan de Aanbestedende Dienst om de Klacht, voordat daarop door de Aanbestedende Dienst wordt beslist, voor bemiddeling of advies voor te leggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Artikel 11 – Afhandeling van de Klacht

 • 1.

  Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden geeft schriftelijk advies aan de Aanbestedende Dienst over de te nemen beslissing.

 • 2.

  De Aanbestedende Dienst beslist over de klacht aan de hand van het oordeel van het Klachtenmeldpunt Aanbesteden. Als de Klacht terecht of deels terecht is, bepaalt de Aanbestedende dienst of en welke corrigerende of preventieve maatregelen zullen worden getroffen. Als de Klacht niet terecht is, dan wordt de Klacht afgewezen. Als de Klacht, gelet op de fase waarin de aanbestedingsprocedure zich bevindt, te laat is ingediend of niet voldoet aan de indieningseisen wordt de Klacht niet in behandeling genomen.

 • 3.

  De beslissing wordt gemotiveerd en zo spoedig mogelijk aan de klager meegedeeld. De andere in de aanbestedingsprocedure betrokkenen worden op de hoogte gesteld, voor zover het transparantie-beginsel of gelijkheidsbeginsel dat vereist.

 • 4.

  Nadat op de Klacht is beslist of is nagelaten binnen een redelijke termijn op de Klacht een beslissing te nemen, kan de klager de Klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts voorleggen. Een Klacht kan niet aan de Commissie van Aanbestedingsexperts worden voorgelegd als de Aanbestedende Dienst niet de gelegenheid heeft gehad om binnen de meegedeelde richttermijn op de Klacht te beslissen.

Artikel 12 – Slotbepalingen

 • 1.

  In de gevallen waarin de Klachtenregeling Aanbesteden niet voorziet, oordeelt het Klachtenmeldpunt Aanbesteden naar redelijkheid en billijkheid.

 • 2.

  De Klachtenregeling Aanbesteden treedt in werking één dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 8 maart 2022.

de burgemeester,

drs. R. Wever

de gemeentesecretaris a.i.

L. Schouterden