Aanwijzingsbesluit Alcoholverbodgebieden

Geldend van 14-06-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Alcoholverbodgebieden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

overwegende, dat het college op grond van artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Waalre bevoegd is om een gebied aan te wijzen waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

overwegende dat het instellen van bedoeld verbod wenselijk wordt geacht om overlast op de weg door (overmatig) alcoholgebruik te voorkomen en te bestrijden;

overwegende dat het instellen van bedoeld verbod wenselijk wordt geacht om alcoholgebruik op de openbare weg tegen te gaan om zo de toegankelijkheid tot alcohol onder jongeren te beperken;

b e s l u i t

de bebouwde kom van de gemeente Waalre en het gebied rondom ontgrondingput “het Gat van Waalre”, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, aan te wijzen als gebied waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als “Alcoholverbodgebieden“ en treedt in werking op de derde dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 25 september 2007.

Burgemeester en wethouders van Waalre,

de secretaris,

de burgemeester