Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland

Geldend van 14-06-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Overwegende dat het wenselijk is om toekomstbestendig woningbouw in Zuid-Holland te stimuleren;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Challenge Toekomstbestendige Woningbouw: door de provincie Zuid-Holland georganiseerd evenement, waarin verschillende teams strijden om het beste idee voor toekomstbestendige woningbouw en dat plaatsvindt op 2 en 16 juni 2022;

toekomstbestendige woningbouw: woningbouw die voldoet aan de eisen klimaatadaptief, circulair & biobased, energieneutraal, gezond, emissieloos of natuurinclusief;

team: groep van personen die als zodanig heeft deelgenomen aan de Challenge Toekomstbestendige Woningbouw.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor het uitwerken van een idee voor toekomstbestendige woningbouw zoals dat is gepresenteerd door een team in het kader van de Challenge Toekomstbestendige Woningbouw op 2 juni 2022.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, leiden tot een vergroting van de kennis, mogelijkheden en toepassing van toekomstbestendige woningbouw in Zuid-Holland.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. Subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon.

 • 2. De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, is de rechtspersoon die door minimaal de helft van de deelnemers van een team dat op 2 juni 2022 heeft deelgenomen aan de Challenge Toekomstbestendige Woningbouw, als zodanig is gekozen.

 • 3. De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, mag ten hoogste één aanvraag indienen.

Artikel 4. Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt een subsidieaanvraag ingediend in de periode van 12 september 2022 tot en met 19 september 2022.

Artikel 5. Weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 geweigerd indien:

  • a.

   het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 25.000,00 bedraagt;

  • b.

   er sprake is van een ongenoegzame aanvraag, als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   gedeputeerde staten voor dezelfde activiteiten al subsidie hebben verstrekt of anderszins middelen ter beschikking hebben gesteld.

 • 2. Artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Asv is niet van toepassing.

Artikel 6. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteit kan binnen zes weken na de datum van subsidieverlening in uitvoering zijn;

 • b.

  de activiteit draagt bij aan toekomstbestendige woningbouw;

 • c.

  de activiteit, bedoeld in artikel 2 , eerste lid, is voldoende concreet om uitgevoerd te worden.

Artikel 7 – Wijze van verdeling

 • 1. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van een rangschikking van de aanvragen.

 • 2. Alleen de vijf best beoordeelde aanvragen komen voor subsidie in aanmerking.

 • 3. In afwijking van het eerste lid, komt indien twee rechtspersonen als bedoeld in artikel 3 door een team zijn voorgedragen, van de door deze aanvragers ingediende aanvragen alleen de aanvraag die het best beoordeeld is voor subsidie in aanmerking.

 • 4. Aanvragen worden beoordeeld op basis van de in het zevende lid genoemde criteria.

 • 5. De rangschikking wordt bepaald door het totaal aantal punten dat wordt behaald.

 • 6. Aanvragen met minder dan 45 punten komen niet in aanmerking voor de rangschikking en worden afgewezen.

 • 7. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een weging van de volgende criteria waarvoor voor ieder afzonderlijk criterium ten hoogste 10 punten kan worden behaald:

  • a.

   energieneutraal;

  • b.

   klimaatadaptief;

  • c.

   natuurinclusief;

  • d.

   circulair & biobased;

  • e.

   gezond;

  • f.

   stikstofvrij;

  • g.

   haalbaarheid;

  • h.

   betaalbaarheid voor sociale woningbouw/middensegment;

  • i.

   opschaalbaarheid.

 • 8. Indien toepassing van het zevende lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt de rangorde van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8 Adviescommissie

Een subsidieaanvraag wordt door gedeputeerde staten om advies over de artikelen 6 en 7 voorgelegd aan een door gedeputeerde staten ingestelde onafhankelijke, externe adviescommissie.

Artikel 9. Subsidiabele kosten

 • 1. Voor subsidie komen uitsluitend de kosten in aanmerking die noodzakelijk en adequaat zijn in relatie tot het doel van de activiteiten.

 • 2. Bij de berekening van de hoogte van het subsidiebedrag bedraagt het uurtarief voor eigen personeel, ongeacht de daadwerkelijk kosten, maximaal € 60,00.

Artikel 10. Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 75.000,00.

Artikel 11. Verplichtingen van de subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de activiteit is binnen zes weken na de subsidieverlening in uitvoering;

 • b.

  de activiteit is binnen een jaar na de subsidieverlening uitgevoerd;

 • c.

  de subsidieontvanger maakt de resultaten van de activiteit openbaar en verstrekt deze resultaten desgevraagd om niet aan ondernemers, ondernemersverenigingen, stichtingen of gemeenten binnen de provincie Zuid-Holland.

Artikel 12. Prestatieverantwoording

Met toepassing van artikel 17, vijfde lid, van de Asv gaat de aanvraag tot subsidievaststelling, naast het activiteitenverslag, vergezeld van een verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten.

Artikel 13. Bevoorschotting en betaling

 • 1. Het voorschot bedraagt maximaal 50% van het verleende bedrag.

 • 2. Het voorschot wordt op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte in termijnen uitgekeerd waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

Artikel 14. Staatssteun

Indien de subsidie is aan te merken als steunmaatregel in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16. Werkingsduur en overgangsrecht

Deze regeling vervalt op 1 januari 2024, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 31 mei 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. SMIT, voorzitter

TOELICHTING behorende bij de Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland

Algemene toelichting

Zuid-Holland staat de komende jaren voor een grote woningbouwopgave. De woningen moeten niet alleen snel gebouwd worden en betaalbaar zijn, maar moeten ook voor toekomstige generaties toekomstbestendig zijn. De uitdaging voor nieuwbouwwoningen is onder meer om aan alle onderstaande aspecten te voldoen:

 • Energieneutraal

 • Klimaatadaptief

 • Natuurinclusief

 • Circulair & biobased

 • Gezond

 • Emissieloos

Hoe kunnen we voldoen aan de maatschappelijke behoefte en het belang om zoveel mogelijk energieneutraal, klimaatadaptief, natuurinclusief, gezond, emissieloos, biobased en circulair te bouwen? Met de Challenge Toekomstbestendige Woningbouw daagt de provincie kennisinstellingen, de bouwsector en overheden uit heel Nederland uit om deze vragen te beantwoorden. Samen maken we toekomstbestendige woningbouw in Zuid-Holland tot het nieuwe normaal. Deze subsidieregeling ondersteunt de deelnemers van de challenge in de uitwerking van de oplossingen om toekomstbestendige woningbouw te realiseren.

Artikelsgewijse toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de begrippen gedefinieerd die in deze regeling worden gehanteerd. Er is met het oog op de eenduidigheid van de regelgeving gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande wet- en regelgeving, voornamelijk de algemene bepalingen in de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv). De genoemde begripsbepalingen spreken over het algemeen voor zich.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten en prestatie

In dit artikel is een limitatieve opsomming gegeven van activiteiten ten behoeve waarvan gedeputeerde staten subsidie kunnen verstrekken.

Artikel 3. Doelgroep

Dit artikel betreft de kring van aanvraaggerechtigden. Subsidie kan uitsluitend worden verleend aan een rechtspersoon ….

Artikel 4. Beslistermijn

In dit artikel is in aanvulling op artikel 28 Asv is een beslistermijn opgenomen.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Definities van de criteria:

Energieneutraal: Energie-neutrale woning wekken evenveel energie op als dat ze verbruiken. Voor deze categorie zijn we op zoek naar inzendingen die energie besparen of opwekken en makkelijk te plaatsen zijn, zoals bijvoorbeeld energie-opwekkende dakpannen.

Klimaat adaptief: Onder klimaatadaptatie verstaan we het aanpassen aan hitte, droogte, overstromingen en wateroverlast. We zijn op zoek naar inzendingen die klimaatadaptatie in en rond de woning een plek geven, zoals een voordeur op de eerste verdieping, waterbuffers onder het huis of zonwerende ramen.

Natuur inclusief: Natuur inclusieve woningen dragen bij aan de biodiversiteit in een gebied. Innovaties in deze hoek zijn dakpannen voor zwaluwen, bijenkasten aan gevels of specifieke begroeiing. Deze ideeën bestaan echter al, dus we zijn op zoek naar nieuwe ideeën in en aan de woning.

Circulair & Biobased: Circulair bouwen richt zich op het hergebruiken van grondstoffen (nu en in de toekomst), dus innovaties die zich hier op richten zijn waar we naar op zoek zijn. Biobased bouwen raakt aan circulair, maar volgt nog meer de natuur als uitgangspunt, waarbij de gebruikte grondstoffen volledig hernieuwbaar moeten zijn.

Gezond: Gezond bouwen richt zich op de beleving en gezondheid van de bewoner of gebruiker van het gebouwde. De inzendingen onder dit thema kunnen dus erg divers zijn, zolang het comfort en de gezondheid van de gebruiker centraal staat.

Stikstofvrij: Inzendingen rond stikstofvrij richten zich niet alleen op het gebouw zelf, maar ook op de hele keten die voorafgaat aan het daadwerkelijk bouwen van een gebouw. Innovaties die zich richten op de supply kant van het bouwen zijn hier dus ook gewenst

Haalbaar: Onder haalbaarheid wordt verstaan of de oplossing realistisch uit te voeren is. Daarbij wordt bekeken of het niet te duur is en/of het niet te veel zeldzame materialen gebruikt waardoor het moeilijk te realiseren is. Daarnaast is de beschikbaarheid van kennis en tijd belangrijk.

Betaalbaar: Voor betaalbaarheid wordt gekeken naar of de oplossing zich vooral richt op huizen tot aan het middensegment. Onder middensegment worden woningen verstaan die voor huur maximaal 1000 – 1200 euro per maand zijn en qua koop een maximale verkoopprijs van 175.000 tot 297.000.

Opschaalbaar: Onder opschaalbaarheid wordt verstaan of de oplossing eenvoudig gebruikt worden in verschillende type huizen, op verschillende type ondergronden, bij zowel nieuwbouw als hernieuwbouw. Of dat de oplossing eenvoudig overgedragen kan worden en qua kosten ook eenvoudig op grotere schaal uitgerold worden.