Regeling vervallen per 29-12-2022

Mandaatregeling Dijk en Waard 2022

Geldend van 05-07-2022 t/m 28-12-2022

Intitulé

Mandaatregeling Dijk en Waard 2022

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Dijk en Waard, elk handelend voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

overwegende dat:

 • het om redenen van doelmatigheid en slagvaardig bestuur wenselijk is de daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden te mandateren aan medewerkers;

 • de volgende uitgangspunten voor mandaatverlening worden gehanteerd:

  • a.

   Mandatering, tenzij.... (zoveel mogelijk mandateren);

  • b.

   Globale wijze van mandatering (geen gedetailleerde regeling);

  • c.

   Diepte mandatering (verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie);

  • d.

   Geen ondermandaat;

  • e.

   Mandaat is beslissen en ondertekenen (geen onderscheid in ondertekenings- en beslissingsmandaat);

  • f.

   Schakelbepaling volmachten en machtigingen (regeling geldt voor bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk en feitelijk handelen);

 • het wenselijk is deze uitgangspunten verdergaand te concretiseren in een nieuwe regeling voor gemeente Dijk en Waard;

 • het wenselijk is te komen tot een goede, eenvoudige en onderhoudsarme mandaatregeling die zowel voor de organisatie als voor de burger duidelijk is;

 • deze regeling de uitgangspunten zoals bovengenoemd belichaamt, in die zin dat de organisatie een organisatie van kansen beoogt te zijn waarbij eigenaarschap, meesterschap en omgevingsbewustzijn van medewerkers voorop staat.

 • naast de mandaatregeling diverse andere beheersmaatregelen bestaan die gericht zijn op het borgen van een getrouwe, rechtmatige en doelmatige uitoefening van bevoegdheden binnen de organisatie. Zo zijn de budgettair-administratieve bevoegdheden nader geregeld in de budgethoudersregeling en zijn regels gesteld voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten. Daarnaast bestaan voor de diverse bedrijfsprocessen binnen de organisatie procesbeschrijvingen en instructies die gericht zijn op een betrouwbare, rechtmatige en doelmatige taakuitoefening. Deze mandaatregeling is te plaatsen binnen de context van die set van beheersmaatregelen binnen de organisatie.

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Mandaatregeling Dijk en Waard 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Dijk en Waard;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;

 • d.

  machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • e.

  mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • f.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze aan een ander mandateert;

 • g.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • h.

  volmachtgever: het bestuursorgaan dat de volmacht verleent;

 • i.

  medewerker: persoon in dienst van de gemeente Dijk en Waard dan wel andere arbeidskracht die werkzaamheden verricht voor de gemeente Dijk en Waard op basis van een overeenkomst van opdracht dan wel inkoopovereenkomst;

 • j.

  organisatie-eenheid: organisatieonderdeel dat is belast met de ontwikkeling en uitvoering van taken en beleid op daartoe door het college vastgestelde werkterreinen.

Artikel 2 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Waar in dit besluit gesproken wordt over mandaat, dient tenzij anders is bepaald, daaronder tevens te worden begrepen machtiging en volmacht.

Artikel 3 Inhoud mandaat

 • 1. De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen omvat tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen en het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 2. De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen omvat tevens de bevoegdheid tot het ondertekenen van de betreffende besluiten.

 • 3. Voor zover op grond van dit mandaatbesluit geen beslismandaat bestaat, is er wel sprake van mandaat om uitgaande stukken te ondertekenen, nadat door het bevoegde orgaan het benodigde besluit is genomen, tenzij het bestuursorgaan heeft aangegeven zelf te willen tekenen en/of het uit oogpunt van representatie van belang is dat het bestuursorgaan zelf tekent. Dit ondertekeningsmandaat komt toe aan de steller van het voorstel, diens (cluster)hoofd of teamleider en de directeur daarboven.

Algemene mandaatverlening door college en burgemeester

Artikel 4 Algemeen mandaat van het college en de burgemeester aan de medewerker

 • 1. Het college en de burgemeester verlenen aan elke medewerker het mandaat om alle besluiten te nemen en alle overige (rechts)handelingen te verrichten, waaronder de vertegenwoordiging in rechte, die in het kader van een goede uitoefening van zijn taken en bevoegdheden nodig zijn.

 • 2. Het gestelde in het eerste lid geldt uitsluitend indien en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5.

Artikel 5 Voorwaarden en uitzonderingen mandaatverlening

 • 1. Het in artikel 4, eerste lid, bedoelde mandaat komt de gemandateerde slechts toe, voor zover de uitoefening van de bevoegdheid overeenstemt met de taken en verantwoordelijkheden van de organisatie-eenheid c.q. het taakveld waarbinnen de medewerker werkzaam is.

 • 2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor medewerkers met een leidinggevende functie.

 • 3. De gemandateerde is niet bevoegd om in mandaat te besluiten, indien:

  • a.

   het voorgenomen besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, vastgestelde richtlijnen en/of voorschriften;

  • b.

   het voorgenomen besluit een overschrijding van een budget of krediet tot gevolg heeft dan wel een groot financieel risico met zich brengt;

  • c.

   het voorgenomen besluit dusdanige gevolgen heeft voor de rechtspositie van meerdere medewerkers dat besluitvorming door het college vereist is, of wanneer het de rechtspositie van de gemeentesecretaris betreft;

  • d.

   een lid van het bestuursorgaan, het (cluster)hoofd of de teamleider van de gemandateerde, dan wel de directeur daarboven, heeft aangegeven dat hij het voorstel aan de mandaatgever wenst voor te leggen;

  • e.

   de mandaatgever heeft aangegeven zelf te willen besluiten;

  • f.

   het een voordracht voor of benoeming van personen op grond van een wettelijk voorschrift betreft anders dan het aangaan van een dienstverband;

  • g.

   het een besluit betreft waarmee algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels of beleid wordt vastgesteld dan wel anderszins bevoegdheden betreft waarvoor in de Algemene wet bestuursrecht of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat mandaat niet kan worden verleend;

  • h.

   aan het voorgenomen besluit mogelijkerwijs politieke consequenties zijn verbonden dan wel dat dit precedentwerking tot gevolg kan hebben;

  • i.

   indien het voorgenomen besluit kan leiden tot bestuurlijke afbreuk;

  • j.

   indien het voorgenomen besluit anderszins aanmerkelijke (financiële) invloed heeft of zou kunnen hebben op regionaal of plaatselijk niveau;

  • k.

   het een besluit betreft tot verlening van een spoedeisende of incidentele subsidie als bedoeld in artikel 4:23, derde lid onderdeel a en d, van de Algemene wet bestuursrecht;

  • l.

   het een beslissing op bezwaar betreft waarin afgeweken wordt van het advies van de adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 4. Mandaat voor het nemen van besluiten die betrekking hebben op of raakvlakken hebben met de openbare ordebevoegdheid van de burgemeester, bestaat slechts voor zover zij specifiek is benoemd in bijlage 1 ‘Openbare orde bevoegdheden burgemeester’.

 • 5.

  • a.

   Mandaat voor het nemen van besluiten die geldelijke verplichtingen met zich meebrengen bestaat slechts voor zover de betreffende medewerkers daartoe bevoegd zijn op grond van de budgethoudersregeling.

  • b.

   De bevoegdheid om te besluiten overeenkomsten aan te gaan tot verkoop van onroerend goed dan wel enige andere rechtshandeling te verrichten ten aanzien van onroerende goederen (waaronder in ieder geval het aangaan van gebruiksovereenkomsten, verhuurovereenkomsten, exploitatieovereenkomsten en overeenkomsten tot het vestigen van een beperkt recht), bestaat ongeacht de waarde die de overeenkomst vertegenwoordigt. De budgethoudersregeling is hier niet van toepassing. Dit laat onverlet de overige voorwaarden en uitzonderingen genoemd in deze regeling.

 • 6. Mandaat voor het nemen van besluiten ter afhandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat voor de functionarissen zoals beschreven in de klachtenprocedure.

 • 7. Mandaat voor het nemen van beslissingen ten aanzien van personele aangelegenheden wordt verleend aan het hoofd van de medewerker die het betreft, diens vervanger of de directeur daarboven, met uitzondering van:

  • a.

   het toekennen van een 40-urige werkweek als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid Cao Gemeenten;

  • b.

   het vergoeden van de kosten van een individuele opleiding en/of ontwikkeltraject > € 5.000;

  • c.

   het verlenen van ontslag aan een werknemer op staande voet als bedoeld in artikel 7:677 van het Burgerlijk Wetboek;

  • d.

   het verlenen van ontslag aan een werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten als bedoel in artikel 7:669, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;

  • e.

   het verlenen van ontslag aan een werknemer om bedrijfseconomische redenen als bedoel in artikel 7:669, derde lid en onder a, van het Burgerlijk Wetboek;

  • f.

   het opleggen van een geldboete aan een werknemer als bedoeld in artikel 7:650 van het Burgerlijk Wetboek;

  • g.

   het opleggen van een verbod aan een werknemer;

  • h.

   het schorsen van een werknemer als bedoel in artikel 11.4 Cao Gemeenten;

  • i.

   een beslissing op basis van een sociaal statuut of sociaal plan;

  • j.

   een beslissing op het gebied van functiewaardering als bedoeld in artikel 3.1 Cao Gemeenten.

  In deze situaties beslist de directie.

 • 8. Mandaat voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften, die gericht zijn tegen besluiten van het bestuur wordt slechts verleend in die gevallen waarin niet wordt afgeweken van het advies van de adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 9. Mandaat tot het beslissen op bezwaar of op een verzoek in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter als bedoeld in artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht wordt niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

 • 10. Het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht kan niet in mandaat worden gedaan door degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.

Artikel 6 Instructies

Voor het mandaat als bedoeld in artikel 4 worden in ieder geval de instructies gegeven zoals aangeven in de bij dit besluit behorende bijlage 2 ‘Instructies’. De mandaathouder is verplicht de instructies op te volgen.

Specifieke mandaten aan derden

Artikel 7 Specifieke mandaten aan derden

 • 1. Het college en de burgemeester verlenen aan derden de mandaten, zoals deze specifiek zijn benoemd in bijlage 3 ‘Specifiek mandaat aan derden’.

 • 2. De voorwaarden en uitzonderingen zoals genoemd in artikel 5 zijn onverkort van toepassing op specifieke mandaten.

 • 3. Deze mandaatregeling is niet van toepassing op mandaten die verleend zijn aan derden, aan wie op grond van een gemeenschappelijke regeling of andersoortige overeenkomst taken zijn opgedragen of bevoegdheden zijn overgedragen.

Overige bepalingen

Artikel 8 Ondertekeningswijze bij mandaat

 • 1. Bij de uitoefening van een bevoegdheid van het college of de burgemeester worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • Met vriendelijke groet, (of: hoogachtend,)

 • burgemeester en wethouders/de burgemeester van de gemeente Dijk en Waard,

 • namens deze,

 • <handtekening gemandateerde>

 • gevolgd door de naam van de gemandateerde, alsmede diens functienaam en afdeling of organisatie-eenheid.

 • 2. Bij de uitoefening van een ondertekeningsmandaat, verleend door het college of de burgemeester, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • Met vriendelijke groet, (of: hoogachtend,)

 • overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester van de gemeente Dijk en Waard genomen besluit,

 • <handtekening gemandateerde>

 • gevolgd door de naam van de gemandateerde, alsmede diens functienaam en afdeling of organisatie-eenheid.

Artikel 9 Wijziging of vervallen van wet- en regelgeving

De in dit besluit opgenomen mandaten worden geacht te zijn gewijzigd of vervallen voor zover en op het tijdstip dat de in deze regeling genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2. De ‘Mandaatregeling Dijk en Waard 2022’ zoals vastgesteld op 9 maart 2022 door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Dijk en Waard wordt per gelijke datum ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Mandaatregeling Dijk en Waard 2022’.

Ondertekening

Dijk en Waard, 31 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard,

de secretaris,

mw. A. Doesburg

de burgemeester,

dhr. P. Rehwinkel

De burgemeester voornoemd,

dhr. P. Rehwinkel

BIJLAGE 1 OPENBARE ORDE BEVOEGDHEDEN BURGEMEESTER

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, vierde lid, van de Mandaatregeling Dijk en Waard worden door de burgemeester de volgende mandaten, volmachten en machtigingen verleend:

Bevoegdheid

Grondslag

Gemandateerde

Voorwaarden/instructie

Afhandelen van alle verzoeken, meldingen en aanvragen, het nemen van maatregelen, doen van beoordelingen en het nemen van besluiten ter uitvoering en bestuursrechtelijke handhaving van de Alcoholwet

Alcoholwet

Medewerkers werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

 

Afhandelen van alle verzoeken, meldingen en aanvragen, het nemen van maatregelen, doen van beoordelingen en het nemen van besluiten ter uitvoering en bestuursrechtelijke handhaving van de Algemene plaatselijke verordening

Algemene plaatselijke verordening

Medewerkers werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

BJZ (incl Team Veiligheid)

Ontwikkeling en Beheer

 

Het beslissen op bezwaarschriften, ingediend tegen besluiten van de burgemeester die betrekking hebben op dan wel raakvlakken hebben met de openbare orde, voor zover de bevoegdheid tot het nemen van die primaire besluiten gemandateerd is

Algemene wet bestuursrecht

Bevoegd is de medewerker werkzaam binnen het taakveld waar het primaire besluit is genomen, met dien verstande dat de beslissing op bezwaar niet genomen kan worden door degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen

De burgemeester neemt de beslissing op bezwaar indien afgeweken wordt van het advies van de adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Aanstellen verkeersregelaars

Het intrekken van aanstellingen van verkeersregelaars

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Regeling verkeersregelaars 2009

Medewerkers werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

Ontwikkeling en Beheer

 

Opvragen inlichtingen uit de algemene documentatieregisters ten behoeve van uitvoering Alcoholwet

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Medewerkers werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

 

Het beslissen op aanvragen van een vergunning voor het aanwezig mogen hebben van kansspelautomaten op grond van de Wet op de Kansspelen, het besluiten tot intrekking van dergelijke vergunningen en bestuursrechtelijke handhaving van de Wet op de Kansspelen

Wet op de Kansspelen

Medewerkers werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

 

Verlof tot lijkontleding

Wet op de lijkbezorging

Medewerkers werkzaam bij organisatieonderdeel

Burgerzaken

 

Verlenen van uitstel door het stellen van een andere termijn voor begraving of crematie

Wet op de lijkbezorging

Medewerkers werkzaam bij organisatieonderdeel

Burgerzaken

Hoofd Beheer Ruimte

Senior beheerder Beheer Ruimte

 

Het beslissen op een vergunningaanvraag voor het opgraven van een lijk

Wet op de lijkbezorging

Hoofd Beheer Ruimte

Senior beheerder Beheer Ruimte

 

Beslissen op verzoeken om toestemming oplaten luchtballonnen, kabelballonnen en overig vliegverkeer op niet als luchtvaartterrein aangewezen terreinen

Luchtvaartwet

Medewerkers werkzaam bij organisatieonderdeel

VTH

 

BIJLAGE 2 INSTRUCTIES

Ten aanzien van de volgende specifieke onderwerpen heeft het college bepaald dat deze niet door de medewerkers kunnen worden uitgevoerd zonder een nadere instructie in acht te nemen:

Behandeling van klachten

Klachtbehandeling vindt plaats conform de daartoe vastgestelde klachtenprocedure.

Behandelen van ingediende schadeclaims

Voor zover de schadeclaims het eigen risico overstijgt, vindt behandeling slechts plaats in overleg met verzekeraar.

BIJLAGE 3 SPECIFIEK MANDAAT AAN DERDEN

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de Mandaatregeling Dijk en Waard worden door het college en de burgemeester ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft de volgende mandaten, volmachten en machtigingen verleend:

Bergingscentrale Koppes B.V, Berenkoog 3 te Alkmaar

Afhandeling, maatregelen, beoordelingen en besluiten in het kader van de Wegsleepverordening en Wegenverkeerswet (WVW 1994), o.a.:

 • -

  innen kosten bestuursdwang ivm strijd artikel 170, eerste lid, van de WVW 1994; en

 • -

  kwitantie maken en uitreiken aan rechthebbende voertuig.

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college op grond van de Wegsleepverordening en de WVW 1994.

Hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van het huisverbod)

 • 1.

  Ondertekeningsmandaat voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod (Wet tijdelijk huisverbod)

  • -

   De hulpofficier overlegt met de burgemeester voordat een huisverbod wordt opgelegd

  • -

   De hulpofficier is opgeleid om het risicotaxatie-instrument (RiHG) af te nemen en de daarin gestelde afwegingen te maken.

 • 2.

  Het verrichten van de volgende handelingen:

  • -

   Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg.

  • -

   In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon.

  • -

   het meedelen van het huisverbod en de consequentie van het niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan).

  • -

   het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (Wet tijdelijk huisverbod).

 • 3.

  Het nemen van het besluit tot het NIET opleggen van een huisverbod bij een negatieve uitkomst van het Risicotaxatieinstrument Huiselijk Geweld (RiHG).

Betreft mandatering van bevoegdheden van de burgemeester op grond van de Wet tijdelijk huisverbod.

Instelling De Jeugd- Gezinsbeschermers

 • 1.

  Indienen verzoeken bij de Rechtbank voor uithuisplaatsing van een jeugdige voor gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader op grond van artikel 6.1.2, vijfde lid, Jeugdwet. Ook wordt mandaat verleend tot het verrichten van alle handelingen die noodzakelijk zijn om beslissing te effectueren, waaronder in ieder geval begrepen:

  • a.

   het indienen van verzoek aan kinderrechter als bedoeld in art. 6.1.8 Jeugdwet; en

  • b.

   het zorgdragen voor instemmende verklaring van gekwalificeerde gedragswetenschapper als bedoeld in art. 6.1.2, zesde lid, Jeugdwet.

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college op grond van de Jeugdwet.

Het bestuur van de Stichting Veldzorg

Verlenen van vergunningen voor het varen met een mechanisch aangedreven vaartuig in Landschapsreservaat Oosterdel.

Betreft mandatering van een bevoegdheid van een college op grond van de Algemene plaatselijke verordening dan wel Verordening Fysieke Leefomgeving.

Crisisfunctionarissen in dienst van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de Algemeen Commandant Bevolkingszorg en de Officier van Dienst Bevolkingszorg

Ingeval van de bestrijding van incidenten, crises en rampen, voor het uitvoeren van de taken Regionaal Crisisplan en processen bevolkingszorg, tot en met een totaalbedrag van € 50.000,- het verrichten van de volgende handelingen:

 • -

  rechtshandelingen inzake het (ver)huren van roerende zaken;

 • -

  rechtshandelingen inzake opdrachtverlening en aanneming van werken als bedoeld in artikel 7:750 BW;

 • -

  rechtshandelingen inzake opdrachtverlening en aanneming van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW;

 • -

  overige privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover die nodig zijn ter uitvoering van de werkzaamheden.

De gemandateerden zijn bevoegd om voor het aan hen gegeven mandaat ondermandaat te verlenen. Ondermandaat kan in dit verband enkel worden verleend aan crisisfunctionarissen in dienst van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, zijnde de Coördinator Acute zorg en Coördinator herstelzorg.

Indien gemandateerde gebruik maakt van ondermandaat en ondergemandateerde tijdens een incident, ramp of crisis rechtshandelingen verricht met financiële consequenties, zal gemandateerde dit opnemen in het overdrachtsformulier en deze aan mandaatgever verstrekken.

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college en de burgemeester op grond van artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet en het Burgerlijk Wetboek.

Directeur van Woningstichting Woonwaard Noord-Kennemerland, directeur van Woningstichting Ymere Noord-Kennemerland, directeur van de Woonstichting Langedijk

Afgifte huisvestingsvergunning.

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college op grond van de Huisvestingswet en Huisvestingsverordening.

Teamchef politie Heerhugowaard

Besluiten om gebiedsontzeggingen op te leggen aan personen binnen de gemeente op grond van artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke verordening en het voorafgaand daaraan geven van een waarschuwing.

Gemandateerde heeft de mogelijkheid tot ondermandatering.

Betreft mandatering van een bevoegdheid van de burgemeester op grond van de Algemene plaatselijke verordening.

Directie van CAK b.v.

Opleggen en innen van het eigen aandeel/bijdrage bij de financiële tegemoetkoming.

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college en de burgemeester op grond van de Awb, Gemeentewet en Wmo.

Het bestuur van de Integrale Crisisdienst, Jeugd NoordHolland Noord "Jeugd@Crisis"

Het treffen van passende tijdelijke voorziening voor crisishulp en crisisopvang van jeugdigen in spoedeisende gevallen.

Instructie: bevoegdheid tot ondermandaat aan de onder betrokkene ressorterende functionarissen.

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college op grond van de Wmo en Jeugdwet.

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Noorden

 • 1.

  Het zorgdragen voor het in behandeling nemen van meldingen (artikel 5:1 Wvggz).

 • 2.

  Het zorgdragen voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak (artikel 5:2, tweede lid, Wvggz).

 • 3.

  Het indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmandatering (artikel 5:3 Wvggz).

 • 4.

  Het berichten van degene die een melding heeft gedaan (artikel 5:2, derde en vierde lid Wvggz).

 • 5.

  Het voeren van periodiek overleg met de officieren van justitie, de geneesherendirecteuren van zorgaanbieders, politie en overige ketenpartners in de zorg (artikel 8:31, eerste lid, Wvggz).

Instructies:

 • -

  het verlenen van ondermandaat aan andere functionarissen van de GGD Hollands Noorden is toegestaan, mits deze functionarissen belast zijn met de uitvoering van de Wvggz. Op verzoek van het college kan een specificatie van de hierboven gemandateerde functionarissen worden opgevraagd.

 • -

  De gemandateerde licht het college in, indien hij een aanvraag voor de voorbereiding van het verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie heeft ingediend.

 • -

  De gemandateerde licht het college in over de aard van het “ernstig nadeel”, of er (mogelijk) sprake is van maatschappelijke onrust, forse overlast of ernstige veiligheidsrisico’s zoals omschreven in artikel 1:1 van de Wvggz en verstrekt het college indien daar noodzaak toe is aanvullende informatie.

 • -

  De gemandateerde licht het college in indien procesregie dan wel nadere interventie door het college nodig is, waarbij meerdere partijen betrokken zijn (bijv. wooncorporaties, politie, zorgaanbieders)

 • -

  Uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

“Burgemeester en wethouders van de gemeente x

Namens deze

Directeur Publieke Gezondheid GGD Hollands Noorden

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college op grond van de bepalingen in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Korpschef politieregio Noord-Holland

 • 1.

  Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening.

 • 2.

  Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in de Verordening Fysieke Leefomgeving.

 • 3.

  Het verstrekken van een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 van de Awb aan de aangewezen toezichthouders.

Het mandaat wordt verleend onder de voorwaarde dat een afschrift van de door de korpschef aangewezen toezichthouders en een afschrift van de door de korpschef verstrekte legitimatiebewijzen aan het college worden toegezonden.

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college en de burgemeester op grond van de Algemene plaatselijke verordening, de Verordening Fysieke Leefomgeving en de Awb.

Relatiemanagers (convenantbeheerders) Verwijsindex

 • 1.

  Het werven van nieuwe partners bij het convenant regionale verwijsindex VIN (Vroeg samenwerking in Noord-Holland Noord).

 • 2.

  Het ondertekenen van Toetredingsovereenkomsten convenant regionale verwijsindex VIN, zoals bedoeld in artikel 20 lid 3 van het convenant.

Betreft mandaat van een bevoegdheid van het college op grond van artikel 172, tweede lid, van de Gemeentewet en artikel 20, derde lid, van het convenant.

Directeur publieke gezondheid van de GGD Hollands Noorden

 • 1.

  Het aanwijzen van toezichthouders bedoeld de Wet kinderopvang.

 • 2.

  Handhaving en toezicht op grond van de Wet kinderopvang, Besluit kwaliteit kinderopvang en de Wet publieke gezondheid, voor zover het het toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens die wet gestelde regels in de kinderopvang.

Instructie bij 2: de gemandateerde is bevoegd om voor het aan hem gegeven mandaat ondermandaat te verlenen. Ondermandaat kan in dit verband enkel worden verleend aan medewerkers van de GGD Hollands Noorden.

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college op grond van de Wet kinderopvang, Besluit kwaliteit kinderopvang en de Wet publieke gezondheid.

Staatsbosbeheer

Handhaving en toezicht op grond van paragraaf 5.3.2 (gedragsregels houden van dieren), 5.5.1 (zwerfafval) en 5.5.2 (overige verontreiniging) van de Verordening Fysieke Leefomgeving.

Betreft mandatering van een bevoegdheid op grond van de Verordening Fysieke Leefomgeving.

Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)

Coördinatie civiele ontruimingsprocedure Project Terugkeer op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Betreft mandatering van een bevoegdheid van het college op grond van het BW.

Stichting Bewonersinitiatieven Dijk en Waard

Uitvoering van de ‘Subsidieregeling Inwonersinitiatieven Dijk en Waard 2022’.

Betreft mandatering van alle bevoegdheid van het college op grond van de ‘Subsidieregeling inwonersinitiatieven Dijk en Waard 2022’.