Beleidsregel mededinging en transparantie bij de uitgifte van onroerende zaken

Geldend van 11-06-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel mededinging en transparantie bij de uitgifte van onroerende zaken

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;

gezien het voorstel met registratienummer 4871028;

overwegende dat het gewenst is om beleidsregels vast te stellen omtrent het bieden van mededingingsruimte en transparantie bij de uitgifte van onroerende zaken;

gelet op artikel 160 lid 1 onder d van de Gemeentewet,

mede gelet op de artikelen 1:3 lid 4, 3:1 lid 2 en titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht,

en voorts gelet op artikel 3:14 van het Burgerlijk Wetboek;

b e s l u i t

 • 1.

  Het uitgiftebeleid aan te passen door te zorgen voor mededingingsruimte en transparantie bij de uitgifte van (gebouwde of ongebouwde) onroerende zaken.

 • 2.

  Bij de uitgifte van gronden ten behoeve van sociale huurwoningen alleen woningcorporaties in aanmerking te laten komen.

 • 3.

  Bij de uitgifte van gronden in de categorie snippergroen enkel de eigenaar of eigenaren van percelen die direct aan het snippergroen grenzen, in aanmerking te laten komen.

 • 4.

  Indien er meerdere gegadigden (te verwachten) zijn, per geval of categorie een passende selectieprocedure vast te stellen.

 • 5.

  Indien er maar één serieuze gegadigde in aanmerking komt, dit gemotiveerd bekend te maken.

 • 6.

  Voor alle bestaande overeenkomsten en lopende projecten, waarbij de levering van de grond nog niet heeft plaatsgevonden, afhankelijk van stand van zaken, alsnog een selectieprocedure te volgen dan wel gemotiveerd bekend te maken waarom de gemeente de betreffende partij aanmerkt als de enige serieuze gegadigde.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss in de vergadering van 31 mei 2022.

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,

Drs. H. Mensink

De burgemeester,

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bekendmaking vindt plaats via de gemeentelijke website

Via de website www.oss.nl (inwoners/actueel) worden voortaan bekend gemaakt:

 • o

  de voorgenomen uitgiften van onroerende zaken waaraan een openbare selectieprocedure vooraf gaat, en

 • o

  de voorgenomen één op één uitgiften waaraan geen selectieprocedure vooraf gaat.

Als het om een openbare selectieprocedure gaat die de verkoop of uitgifte in erfpacht van woningbouwkavels of bedrijfskavels betreft wordt dit daarnaast ook bekend gemaakt op www.woneninoss.nl of www.oss.kavelkaarten.nl.

In voorkomende gevallen kan een uitgifte van een onroerende zaak door de gemeente Oss ook nog aanvullend via andere, nader te bepalen, communicatiekanalen bekend worden gemaakt.

Korte toelichting

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het arrest inzake Didam gewezen (ECLI:NL:HR:2021:1778). Daaruit volgt dat overheidslichamen, zoals de gemeente Oss, bij het voornemen tot uitgifte van een onroerende zaak gelijke kansen moeten bieden aan (potentiële) gegadigden. Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de uit te geven onroerende zaak. In dat geval moet het voornemen tot één-op-één uitgifte gemotiveerd bekend worden gemaakt.