Uitvoeringsregel bekostiging leerlingenvervoer 2022

Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregel bekostiging leerlingenvervoer 2022

Burgemeester en wethouders van Oldebroek;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de volgende:

Uitvoeringsregel bekostiging leerlingenvervoer 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldebroek 2022, Gemeentewet, art. 149

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldebroek 2022’ vastgesteld. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een verordening leerlingenvervoer vast te stellen op basis waarvan ouders/verzorgers van leerlingen aanspraak kunnen maken op bekostiging van vervoer van en naar school. Het leerlingenvervoer heeft betrekking op leerlingen van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en op leerlingen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs die gehandicapt zijn komen eveneens in aanmerking voor bekostiging van het vervoer.

Uitgangspunt is een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer, zo nodig met begeleiding. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders/verzorgers voor hun kind aanspraak maken op aangepast vervoer in een taxi of een taxibusje.

In dit document staan uitvoeringsregels die het college hanteert omtrent het leerlingenvervoer. Ze zijn bedoeld als uitleg van sommige bepalingen van de verordening voor aanvragers en medewerkers.

Artikel 1. Begeleiding

Ouders/verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen, dus ook voor het op schoolkomen van hun kinderen en de eventuele begeleiding daarbij. Begeleiding is gericht op het zelfstandig naar school gaan van de leerling. Wanneer na 10 weken begeleiding is aangetoond, dan wel onderzocht dat de leerling niet op korte termijn zelfstandig of met andere leerlingen kan reizen, kan er een vervangende vervoersvoorziening worden getroffen.

Artikel 2. Medische verklaringen en adviezen

Basis in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldebroek 2022 artikel 4, 8, 15, 20, 26

Op basis van de verordening kan om verschillende redenen gevraagd worden om een medische verklaring. Hieronder wordt verstaan een verklaring van een medische specialist, niet zijnde de huisarts.

Ook kan gevraagd worden om een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband.

Artikel 3. Verruiming mogelijkheid voor aangepast vervoer

Basis in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldebroek 2022, artikel 18.

 • 1.

  Aangepast vervoer wordt toegekend:

  • a.

   aan leerlingen tot en met groep 6 van het speciaal basisonderwijs (SBO);

  • b.

   aan leerlingen tot en met het 13e levensjaar, die een school bezoeken voor het speciaal onderwijs (SO) en waarbij er een openbaar vervoersverbinding is zonder overstap;

  • c.

   aan leerlingen tot en met het 14e levensjaar, die een school bezoeken voor het speciaal onderwijs (SO).

 • 2.

  Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing wanneer door de ouders/verzorgers een andere vergoeding is aangevraagd en deze door het college is toegekend.

Artikel 4. Scheiden ouders: twee woningen

Een kind van gescheiden ouders kan twee woningen hebben in de zin van de verordening. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van co‐ouderschap, waarbij het kind zowel bij de ene als bij de andere ouder verblijft, is er sprake van twee hoofdverblijven. Waar de leerling staat ingeschreven doet niet ter zake; doorslaggevend is de feitelijke verblijfplaats van de leerling.

Om aanspraak te maken op bekostiging van leerlingenvervoer moeten beide ouders afzonderlijk, voor de dagen dat het kind doordeweeks bij hen verblijft, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is.

De gemeente toetst de aanvraag aan de eigen Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldebroek 2022, waarbij onder meer wordt bekeken of er sprake is van een woning in de zin van de verordening, of de school wel de dichtstbijzijnde toegankelijke is en of voldaan is aan de afstandsgrens. Het komt voor dat slechts in één van beide gemeenten aanspraak op leerlingenvervoer bestaat, doordat de school niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school is.

Artikel 5. Buitenschoolse opvang

In de verordening is aangegeven dat leerlingenvervoer het vervoer tussen de woning en de school betreft. De woning is gedefinieerd als ‘de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft’. Het college staat vervoer van school naar een opvangadres na schooltijd, anders dan het woonadres toe indien voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden.

 • 1.

  De leerling bezoekt een basisschool, speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

 • 2.

  De leerling maakt gebruik van aangepast vervoer.

 • 3.

  Het opvangadres ligt binnen de gemeentegrens van Oldebroek

 • 4.

  Er is één opvangadres naast het huisadres toegestaan.

 • 5.

  Er is sprake van een vast patroon, dat wil zeggen één vast opvangadres alsook op vaste dagen per week.

 • 6.

  Gedurende het schooljaar wordt één opvangadres gehanteerd. Wanneer er sprake is van wijziging wordt dit tijdig aangekondigd. Er kan geen sprake zijn van steeds wisselende opvangadressen.

 • 7.

  Het vervoer vindt plaats in aansluiting op de reguliere eindtijd van de school volgens de schoolgids. Vervoer vanaf het opvangadres naar het thuisadres behoort in geen enkel geval tot de mogelijkheden. Hiervoor zijn de ouders verantwoordelijk.

 • 8.

  Een volwassene dient, ter plekke aanwezig te zijn om de leerling op te vangen. De chauffeur moet de leerling aan de volwassene kunnen overdragen bij de taxi(bus). Wanneer de leerling wordt opgevangen bij de buitenschoolse opvang, dient een medewerker in dienst van de buitenschoolse opvang ter plekke te zijn. De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid vanaf het moment dat de leerling de taxi(bus) heeft verlaten.

 • 9.

  De maximale individuele reistijd van 90 minuten van de leerlingen die vervoerd worden op de aangepaste route niet mag worden overschreden.

 • 10.

  Indien het vervoer naar het opvangadres leidt tot individueel vervoer of om andere redenen leidt tot substantieel hogere kosten dan het vervoer naar het woonadres, behoudt het college zich het recht voor het vervoer niet toe te staan.

Artikel 6. Vervoer naar jeugdhulp

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk het vervoer vanuit school naar een voorziening van jeugdhulp met behulp van het leerlingenvervoer te regelen. De gemeente bepaald in samenspraak met het CJG in hoeverre er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Hierbij moet in ieder geval voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  Er moet een geldige beschikking voor de desbetreffende jeugdhulp aanwezig zijn.

 • b.

  De mogelijkheden van het gezin om zelf of via het netwerk het vervoer te regelen is onderzocht, maar heeft uitgewezen geen reële oplossing te bieden.

Artikel 7. Ontzeggen van de toegang tot het vervoer door de gemeente

Het college kan een leerling aan wie een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer is verstrekt, tijdelijk of voor de rest van het schooljaar de toegang tot dit vervoer ontzeggen indien bij herhaling is gebleken dat de leerling door agressief gedrag of anderszins de orde in de taxibus verstoort of de veiligheid van taxibus en inzittenden in gevaar brengt.

Onderstaande protocol treedt in werking als er klachten bij het beheerbureau van ViaVé worden ingediend in verband met agressief gedrag van leerlingen tijdens het vervoer.

 • 1.

  Het beheerbureau van ViaVé vraagt de vervoerder om de klacht op te lossen. De vervoerder treedt in overleg met de ouders van de leerling.

 • 2.

  Als een tweede klacht binnenkomt en er sprake is van verwijtbaar gedrag van de leerling volgt een waarschuwingsbrief aan de ouders/verzorgers. In deze brief wordt vermeld dat bij aanhoudende klachten en/of gedragingen uitsluiting volgt van het aangepast vervoer.

 • 3.

  Bij een volgende klacht wordt stap 2 herhaald en volgt een tweede waarschuwingsbrief. Het college zorgt in deze fase voor een extra zitplaats in de taxibus om begeleiding van de leerling door één van de ouders mogelijk te maken. Als er een begeleider meegaat, anders dan de ouder of verzorger en hier kosten aan zijn verbonden, zijn de kosten voor de ouder/verzorger;

 • 4.

  Bij een volgende klacht kan een schorsing per direct volgen, voor een periode van één volle schoolweek. Er volgt een derde waarschuwingsbrief aan ouders/verzorgers;

 • 5.

  Bij een volgende klacht volgt met een vierde brief totale uitsluiting van het vervoer tot het eind van het schooljaar met een minimum van drie maanden, exclusief vakanties (schorsing aan het eind van het schooljaar kan dus doorlopen in het nieuwe schooljaar). Indien ouders na schorsing opnieuw gebruik willen maken van het leerlingenvervoer dan moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

 • 6.

  Bij een volgende klacht vindt onmiddellijke uitsluiting plaats voor een periode van 5 schooldagen. De gemeente zorgt in deze fase voor een extra zitplaats in de taxi om begeleiding van de leerling door de ouders mogelijk te maken. Als er een begeleider meegaat anders dan de ouder of verzorger en hier kosten aan zijn verbonden, zijn de kosten voor de ouder/verzorger. Wanneer ouders niet willen of kunnen voorzien in een begeleider vindt totale uitsluiting plaats van aangepast vervoer.

Afhankelijk van de ernst van de gedraging van de leerling en de omstandigheden kan worden afgeweken van dit protocol.

Artikel 8. Afmelding leerling voor gebruik van taxivervoer

Voor een fijne en efficiënte rit naar school, is het belangrijk dat de taxi niet onnodig voor de deur van een leerling staat als hij/zij niet naar school gaat. Daarom is het nodig dat ouders/verzorgers hun kind afmelden via de daarvoor beschikbare app, mailadres of telefoon. Als ouders/verzorgers in een schooljaar structureel (10 x binnen 3 maanden) hun kind niet hebben afgemeld, dan kan de gemeente € 5,- per vergeten melding in rekening brengen bij de ouders. Op deze manier wil de gemeente dit soort situaties inperken.

Artikel 9. Het vaststellen van de reistijd

Het vaststellen van de reistijd per openbaar vervoer vindt plaats op basis de door de REISinformatiegroep bv beschikbaar gestelde informatie via 0900-9292, www.9292ov.nl en mobiel.9292ov.nl. Voor het vaststellen van de reistijd per aangepast vervoer, wordt Viavé geraadpleegd.

Artikel 10. Uitbetaling van een vervoersvoorziening en terugvordering

Basis in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldebroek 2022, artikel 16 en 17

Een aan de ouders/verzorgers toegekende vergoeding voor eigen vervoer wordt aan het einde van het schooljaar uitbetaald. Een aan ouders/verzorgers van leerlingen toegekende vergoeding voor het gebruik van openbaar vervoer wordt na het inleveren van een overzicht van de gemaakte reizen en kosten maandelijks uitbetaald.

Het college hanteert het uitgangspunt dat ten onrechte ontvangen tegemoetkomingen voor leerlingenvervoer altijd van de ouder worden teruggevorderd tenzij er sprake is van dringende redenen om van terugvordering af te zien;

 • 1.

  Er kan slechts sprake zijn van dringende redenen bij zeer bijzondere individuele omstandigheden.

 • 2.

  Hier gaat het alleen om de vordering die verband houdt met ten onrechte ontvangen tegemoetkoming leerlingenvervoer.

Artikel 11. Inning eigen bijdrage en draagkrachtafhankelijke bijdrage

Basis in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldebroek 2022, artikel 23 en 24

Indien het inkomen van de ouders minder bedraagt dan € 27.450,‐. dienen de ouders dit aan te tonen door het overleggen van een IB60 formulier van de belastingdienst.

Een draagkrachtafhankelijke bijdrage is bedoeld voor ouders/verzorgers van wie de kinderen een school voor basisonderwijs bezoeken en waarvan de school ten minste 20 kilometer van de woning ligt.

Voor het bepalen van de draagkrachtafhankelijke bijdrage, dienen de ouders hun inkomen ook aan te tonen met een IB60 formulier van de belastingdienst.

Bij gescheiden wonende ouders is het inkomen van het huishouden van de verzorgende ouder bepalend.

Artikel 12. Intrekking oude regeling

De uitvoeringsregel leerlingenvervoer 2017 wordt per 31 juli 2022 ingetrokken.

Artikel 13. Inwerkingtreding

De uitvoeringsregel bekostiging leerlingenvervoer 2022 treedt in werking op 1 augustus 2022

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 31 mei 2022,

Burgemeester en wethouders van gemeente Oldebroek

De secretaris,

P. Lensselink

de burgemeester van gemeente Oldebroek,

T.H. Haseloop-Amsing