Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Geldend van 11-06-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst,

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het:

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Artikel 1. Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1. Het college regelt de verdeling van zijn portefeuilles, aandachtsgebieden en werkzaamheden.

 • 2. Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

Artikel 2. Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1. Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of een wethouder het nodig acht.

 • 2. Indien een wethouder een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen. De secretaris zorgt na overleg met de voorzitter voor een oproep voor deze vergadering - onder vermelding van de te bespreken onderwerpen - die zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren op een in de gemeente gebruikelijke wijze aan de leden van het college wordt toegezonden.

 • 3. Indien de voorzitter een extra vergadering nodig acht zorgt de secretaris voor een oproep voor deze vergadering - onder vermelding van de te bespreken onderwerpen - die zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren op een in de gemeente gebruikelijke wijze aan de leden van het college wordt toegezonden.

 • 4. De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden. Indien noodzakelijk kan er ook elders danwel digitaal vergaderd worden.

Artikel 3. Verhindering

 • 1. Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de secretaris.

 • 2. Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 4. Agenda

 • 1. Voor elke vergadering wordt, als regel minimaal 48 uur van tevoren, door de secretaris aan de leden van het college een agenda met bespreekstukken toegezonden. De volledige verzameling vergaderstukken ligt voor de leden ter inzage.

 • 2. Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerst lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgave van reden(en) van urgentie uiterlijk acht uur voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

 • 3. In het uiterste geval kunnen in afstemming met de secretaris ook onderwerpen onder de arm meegenomen worden naar de collegevergadering.

Artikel 5. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

 • 2. De secretaris kan de uitvoerende taken van het voorbereiden, het vastleggen van de besluiten en het afhandelen van de collegevergadering overdragen aan een secretarieel ondersteuner.

Artikel 6. Deelneming derden aan de vergadering

 • 1. Het college kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 7. Stemmingen

 • 1. Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2. Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3. Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

 • 4. Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

 • 5. Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 8. Besluitenlijst

 • 1. De secretaris draagt zorg voor het vastleggen van de besluiten.

 • 2. Aan de hand van de besluiten worden de openbare en niet-openbare besluitenlijsten opgesteld en in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 3. De besluitenlijst bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   de besluitvorming per onderwerp.

 • 4. Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 5. Na vaststelling van de besluitenlijsten worden deze ter beschikking gesteld aan de griffie voor toezending aan de leden van de raad.

 • 6. Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de openbare besluitenlijst na vaststelling zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt op de website van de gemeente.

Artikel 9. Openbare vergadering

 • 1. Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2. De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1. Dit reglement treedt in werking op 20 mei 2022 en het op 1 juni 2021 vastgestelde reglement wordt daarmee ingetrokken.

Ondertekening

Staphorst, 20 mei 2022,

Het college van burgemeester en wethouders

Secretaris

M.E. Kragting – de Groot

Burgemeester

J. ten Kate