Regeling vervallen per 12-06-2023

Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Doormanplein en omgeving 2022

Geldend van 11-06-2022 t/m 11-06-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Doormanplein en omgeving 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht,

Gelet op

 • -

  artikel 2:48 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Barendrecht 2020 waarin de gemeenteraad aan het college de bevoegdheid heeft verleend om te kunnen besluiten tot het aanwijzen van een gebied waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden is op een openbare plaats om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • -

  het plan van aanpak overlast Havenhoofd en Doormanplein dat op 8 februari 2022 in het college is vastgesteld en waarin voor het Oude Dorp (Doormanplein) de handhaving op overlastgevend alcoholgebruik op straat wordt genoemd als een noodzakelijke maatregel om overlast tegen te gaan;

Overwegende dat

 • het Doormanplein een uitgaanslocatie is waar met name in de weekenden sprake is van overlast die bestaat uit schreeuwen en gillen, het plegen van vernielingen, het lastigvallen van passanten en buurtbewoners, het verontreinigen van de omgeving met afval, wildplassen en verkeersoverlast door brommers en scooters;

 • uit meldingen van handhaving is gebleken dat de overlast op en rond het Doormanplein mede wordt veroorzaakt door alcoholgebruik in de buitenruimte;

 • de politie in haar brief van 21 april 2022 aan de burgemeester adviseert een aanwijzingsbesluit alcoholverbod op te stellen voor het Doormanplein en ter voorkoming van een direct waterbedeffect de omliggende straten, Dorpsstraat, Oude Haven, Piet Heinstraat en Singel eveneens op de te nemen in het aanwijzingsbesluit.

 • door het instellen van het alcoholverbod ex artikel 2:28 lid 2 APV handhaving en politie in staat worden gesteld om preventief op te treden tegen het gebruik van alcohol op straat voordat er daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt;

 • door het instellen van het alcoholverbod ex artikel 2:28 lid 2 APV de ervaren overlast wordt teruggedrongen tot een acceptabel en beheersbaar niveau en daardoor een horeca- en woonomgeving wordt gecreëerd die aantrekkelijk is en blijft voor inwoners, bezoekers en ondernemers;

 • het alcoholverbod ex 2:28 lid 2 APV een noodzakelijke aanvulling is op reeds genomen maatregelen om de overlast tegen te gaan zoals de inzet van horecastewards en de aanwezigheid en inzet van handhaving en politie;

 • het alcoholverbod ex artikel 2:28 lid 2 APV een tijdelijke maatregel is welke in eerste instantie wordt ingesteld voor de duur van een jaar.

Besluit vast te stellen:

Het aanwijzingsbesluit Alcoholverbod Doormanplein en omgeving 2022

Artikel 1. Gebiedsbeschrijving verboden drankgebruik

De hiernavolgende gebieden, waarvan hieronder de begrenzingen aangegeven, met daarbij die wegen, straten en plaatsen die de begrenzing aangeven daaronder begrepen, worden aangewezen als gebieden waarin het verboden is op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben als bedoeld in artikel 2:48, tweede lid, van de APV Barendrecht 2020:

Doormanplein, Dorpsstraat vanaf kruising Schaatsbaan tot aan kruising Hoefslag, gebied rondom Dorpskerk, Watertoren, D’ouwe School en gebouw de Ontmoeting, Piet Heinstraat vanaf Dorpsstraat tot aan eerste Barendrechtseweg , eerste Barendrechtseweg tot aan Schaatsbaan, Schaatsbaan tot aan Oude Haven, Oude Haven, Singel.

De aangewezen gebieden zijn aangeduid op de plattegrond in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie voor de duur van 1 jaar

Artikel 3. Citeertitel.

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Doormanplein en omgeving 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 23 mei 2022

door het College van Burgemeester en Wethouders, namens burgemeester en wethouders van Barendrecht

de secretaris

G.J. Bravenboer

de burgemeester

drs. G. Veldhuijzen

Bijlage: Gebieden alcoholverbod als bedoeld in artikel 1

afbeelding binnen de regeling

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 • a.

  Naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.