Beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen gemeente Zundert

Geldend van 19-12-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen gemeente Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in de artikelen 5:4 t/m 5:19 van Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen, artikel 160, lid 1, sub e van de Gemeentewet en artikel 4:81 van de Algemene Wet bestuursrecht

B e s l u i t :

vast te stellen de:

Beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen gemeente Zundert

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidregels wordt verstaan onder:

 • a.

  de (aangewezen) ambtenaar: medewerkers clusters Burgerzaken/Receptie en medewerkers servicedienst;

 • b.

  de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Zundert;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1. alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard;

 • 2. alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Hoofdstuk 2 Inhoudelijke bepalingen

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1. Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis te Zundert tijdens openingstijden aangifte worden gedaan;

 • 2. Daarnaast kan op de website www.zundert.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan;

 • 3. Aangifte geschiedt door middel van een vastgesteld formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. Indien sprake is van een portemonnee met inhoud wordt deze inhoud nauwkeurig vastgelegd. Contant geld wordt in bewaring gegeven bij het cluster Burgerzaken. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte;

 • 4. De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan;

 • 5. Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   reisdocumenten of rijbewijzen;

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers;

  • c.

   dieren.

 • 6. Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring;

 • 7. Gevonden fietsen worden opgeslagen en zijn in beheer bij de Servicedienst;

 • 8. Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1. De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt een bewijs van inbewaringstelling;

 • 2. Een gevonden voorwerp met een waarde tot €450,- wordt 3 maanden bewaard;

 • 3. Een gevonden voorwerp met een waarde boven €450,- wordt één jaar bewaard;

 • 4. De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

 • a.

  een sieraad een juwelier;

 • b.

  een bril een opticien;

 • c.

  een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel;

 • d.

  elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel;

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp. In het geval van twijfel over de waarde van het gevonden voorwerp zal het voorwerp in ieder geval gedurende één jaar bewaard worden alsof het een waarde heeft van meer dan € 450,-.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden en verloren voorwerpen worden gepubliceerd op www.zundert.nl in het overzicht gevonden en verloren voorwerpen.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf;

 • 2. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant cq. rechthebbende zich niet legitimeert;

 • 3. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant cq. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8 Verkoop of schenking van gevonden, niet geclaimde voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

 • 1. Na afloop van de bewaartermijn worden niet geclaimde gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden en voorwerpen met een hoge waarde, geschonken aan een maatschappelijke organisatie in de gemeente Zundert of vernietigd;

 • 2. Het college kan beslissen dat sieraden en voorwerpen met een hoge waarde na afloop van de bewaartermijn verkocht worden aan een opkoper;

 • 3. (fiets)wrakken worden vernietigd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zundert.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 26-11-2013

burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

ing. F.J.J. Priem

de burgemeester,

L.C. Poppe-de Looff