Besluit portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders en volgorde locoburgemeester bestuursperiode 2022-2026

Geldend van 11-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 20-05-2022

Intitulé

Besluit portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders en volgorde locoburgemeester bestuursperiode 2022-2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst,

overwegende dat:

 • op 14, 15 en 16 maart 2022 verkiezingen voor de gemeenteraad hebben plaatsgevonden;

 • op 19 mei 2022 door de nieuwe gemeenteraad de wethouders zijn benoemd;

 • het als gevolg hiervan noodzakelijk is om de portefeuilleverdeling en de volgorde van locoburgemeester (opnieuw) te regelen;

gelet op het bepaalde in de artikelen 52, 77, eerste lid en 171, tweede lid van de Gemeentewet, afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders,

besluit vast te stellen, het:

Besluit portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders en volgorde locoburgemeester bestuursperiode 2022-2026

Artikel 1. Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders

Voor de bestuursperiode 2022-2026 wordt de in bijlage 1 opgenomen portefeuilleverdeling vastgesteld.

Artikel 2. Volgorde locoburgemeester

De burgemeester wordt bij zijn afwezigheid in de volgende volgorde vervangen:

 • a.

  Eerste locoburgemeester: Lucas Mulder

 • b.

  Tweede locoburgemeester: Alwin Mussche

 • c.

  Derde locoburgemeester: Herriët Brinkman

Artikel 3. Slotbepalingen

 • 1. Eerdere besluiten tot verdeling van portefeuilles of tot aanwijzing van de locoburgemeester worden met dit besluit ingetrokken.

 • 2. Dit besluit wordt gepubliceerd, treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 20 mei 2022.

Ondertekening

Staphorst, 20 mei 2022,

Het college van burgemeester en wethouders,

Secretaris

M.E. Kragting – de Groot

Burgemeester

J. ten Kate

Bijlage 1. Portefeuilleverdeling 2022-2026

Burgemeester Jan ten Kate

 • Algemeen bestuur

 • Integriteit en rechtsbescherming

 • Openbare orde en veiligheid

 • Burgerparticipatie

 • Informatiebeveiliging

 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking

Wethouder Lucas Mulder

 • Ruimtelijke ordening

 • Wonen

 • Financiën

 • Gegevensbeheer

 • Economie (algemeen en bedrijventerreinen)

 • Landbouw

 • Milieu

 • Rijksmonumenten

 • Gemeentelijke gebouwen

Wethouder Alwin Mussche

 • Energie en klimaat

 • Sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en (arbeids)participatie)

 • Gezondheid

 • Afval

 • Bibliotheek

 • Cultuur

 • Inkoop en aanbesteding

 • Dorps- en wijkraden

 • Openbare werken

 • Groen en landschap

Wethouder Herriët Brinkman

 • Toezicht en handhaving

 • Wet open overheid

 • Onderwijs

 • Personeel en organisatie

 • Recreatie en toerisme

 • Economie (detailhandel winkelgebied)

 • Verkeer en vervoer

 • Evenementen

 • Sport