APV Middelburg 2015 – Aanwijzingsbesluit van plaatsen waar het verboden is fietsen en bromfietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde stallingsmogelijkheden (Stadhuis)

Geldend van 15-06-2022 t/m heden

Intitulé

APV Middelburg 2015 – Aanwijzingsbesluit van plaatsen waar het verboden is fietsen en bromfietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde stallingsmogelijkheden (Stadhuis)

Zaaknummer 313841

Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg;

overwegende:

 • dat ingevolge artikel 5.10, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 hun college plaatsen kan aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

 • dat dit verbod onder andere is ingesteld rondom het stadhuis aan de Markt te Middelburg;

 • dat rondom het Tympaanplein (zijnde het gedeelte van de Markt tussen de Varkensmarkt en de Pottenmarkt) op uitgaansavonden massaal fietsen worden geparkeerd waardoor de doorgangen naar en van de Vlasmarkt en de Pottenmarkt worden versperd voor onder andere de hulpdiensten, wat overlast geeft en kan leiden tot schade aan de openbare gezondheid;

 • dat daarom het parkeerverbod voor fietsen en bromfietsen wordt uitgebreid met het gedeelte van de Markt tussen de Helm en de Pottenmarkt;

gelet op artikel 5.10, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

besluit:

 • 1.

  voor de toepassing van artikel 5.10, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 aan te wijzen het gebied rondom het stadhuis in Middelburg zoals aangeven op de bij dit besluit behorende kaart, bestaande uit:

  • de Helm,

  • een strook van 9 meter op de Markt aan de zuidzijde van het stadhuis,

  • het gedeelte van de Markt tussen de Helm en de Pottenmarkt,

  • het gedeelte van de Lange Noordstraat tussen de Markt en de Sint Sebastiaanstraat,

  • de Keldermansstraat,

  • het gedeelte van de Bachtensteene tussen de Lombardstraat en de Lange Noordstraat,

  • het gedeelte van de Stadhuisstraat tussen de Simpelhuisstraat en de Lange Noordstraat;

 • 2.

  dit besluit in werking te laten treden direct na bekendmaking, onder intrekking van het aanwijzingsbesluit van 10 november 2015.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Middelburg

in hun vergadering van 7 juni 2022.

de secretaris,                                   de burgemeester,

mr. A. van den Brink                       mr. H.M. Bergmann

Mededelingen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan: Burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Een belanghebbende die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen bezwaar heeft gemaakt, kan geen beroep instellen bij de rechtbank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht).

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht (artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht).

Belanghebbende

U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop een besluit betrekking heeft. Bij een willekeurige verkeersdeelnemer is dat onderscheid onvoldoende aanwezig.

Online bezwaar maken

Uw bezwaarschrift kunt u ook digitaal indienen. U vindt het webformulier via de link www.middelburg.nl/bezwaar.

Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u uw inlogcode van DigiD nodig.

Voorlopige voorziening

Vereisen uw belangen met spoed tijdelijke maatregelen? Dan kunt u, nadat u bezwaar hebt gemaakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het verzoek hiertoe richt u aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 184 voor particulieren en € 365 voor organisaties.

Ondertekening