Beleidsregel Algemene regels uitstallingen, reclameborden en spandoeken 2019

Geldend van 07-03-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Algemene regels uitstallingen, reclameborden en spandoeken 2019

Burgemeester en wethouders van Teylingen;

gelet op

artikel 2:10, eerste, tweede, derde en vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 2012;

en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht:

overwegende dat

 • -

  het op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden is om de openbare plaats anders te gebruiken dan de publieke functie daarvan als:

  • 1.

   degene die voornemens is de openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie niet voorafgaand aan dit gebruik een melding doet aan het college en tot het gebruik overgaat zonder dat het college dit gebruik heeft goedgekeurd;

  • 2.

   het beoogde gebruik hinder oplevert, schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

  • 3.

   het gebruik het plaatsen van reclameborden of spandoeken betreft;

 • -

  in het belang van de openbare orde, het voorkomen van de belemmering van de bruikbaarheid van de weg, het garanderen van een vrije doorgang voor voetgangers of de woon- en leefomgeving het college nadere regels kan stellen ten aanzien van uitstallingen;

 • -

  het college bevoegd is om meldingen goed te keuren en ontheffingen te verlenen van de hiervoor onder 1 tot en met 3 genoemde verboden;

 • -

  uitstallingen, reclameborden en spandoeken hinder kunnen opleveren voor de weggebruiker, en dat door de plaatsing van dergelijke voorwerpen op of aan de weg sprake kan zijn van gevaar voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg;

 • -

  dat het college evenwel ruimte wenst te geven voor het plaatsen van uitstallingen, reclameborden en spandoeken ten behoeve van economische activiteiten binnen de gemeente in casu ondernemingen binnen de winkelgebieden en de winkelcentra in Teylingen, voor zover dit geen belemmering vormt voor de bruikbaarheid van de weg;

 • -

  dat het college daarom nadere regels wenst vast te stellen voor uitstallingen in de winkelgebieden en winkelcentra in Teylingen, waarin wordt aangegeven wanneer uitstallingen wel of niet zijn toegestaan, zodat daarmee de bruikbaarheid van de weg wordt bevorderd;

 • -

  dat het college daarom beleidsregels wenst vast te stellen voor het plaatsen van reclameborden en spandoeken in de winkelgebieden en winkelcentra in Teylingen, daar dit nu in zijn algeheel verboden is en het college duidelijk wil maken in welke gevallen zij hiervoor ontheffing wil verlenen;

 • -

  dat de algemene regels die het college wenst vast te stellen ten aanzien van uitstallingen gelden als nadere regels als bedoeld in artikel 2:10, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • -

  dat de algemene regels die het college wenst vast te stellen ten aanzien van reclameborden en spandoeken gelden als beleidsregels waarin wordt aangegeven hoe het college invulling geeft aan de bevoegdheid om ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening.

BESLUITEN vast te stellen:

Beleidsregel uitstallingen, reclameborden en spandoeken Teylingen 2019

1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  Uitstalling: een los voorwerp geplaatst op de weg voor een pand, dat een onmiskenbare relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming en verplaatsbaar is, niet zijnde een winkelwagen of reclamebord en dat niet valt onder het gemeentelijke terrassenbeleid.

 • 2.

  Openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder 3.

 • 3.

  Weg: de weg zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 4.

  Winkelgebied: een gebied waar detailhandel (geclusterd) voorkomt.

 • 5.

  Winkelcentrum: een gebouw of een reeks gebouwen waarin meerdere winkels zijn gevestigd, verbonden door gangen die het voor mensen gemakkelijk maken om van winkel naar winkel te lopen.

 • 6.

  Reclameborden: reclameborden en reclamespandoeken, zoals bijvoorbeeld banners, op een losse voet geplaatst op de weg voor een pand en met een onmiskenbare relatie met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming.

2. Toepassingsgebied

 • 1. Deze regels zijn van toepassing op alle uitstallingen en reclameborden in de winkelcentra en winkelgebieden van Teylingen.

 • 2. Artikel 3.1 is niet van toepassing op uitstallingen en reclameborden in de Dorpsstraat te Warmond, daar waar de straat te smal is om naast een uitstalling of reclamebord een vrije doorgang te behouden.

3. Toegankelijkheid

 • 1. Er moet minimaal een vrije doorgang zijn van 1,20 meter breedte van het trottoir, indien aanwezig, die onbelemmerd gebruikt kan worden door voetgangers, waaronder gebruikers van rollators, invalidenwagens en kinderwagens. Daarnaast moeten trottoiropgangen altijd toegankelijk zijn.

 • 2. Uitstallingen en reclameborden mogen alleen worden geplaatst tegen de gevel.

 • 3. Uitstallingen en reclameborden mogen maximaal 1 meter breed zijn, gemeten vanuit de gevel, zolang kan worden voldaan aan het eerste lid.

 • 4. De toegangspaden tot de ingang van het pand en tot eventuele nooduitgangen dienen over de volle deurbreedte geheel vrij gehouden te worden.

 • 5. Toegang tot naast- en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven dient over de volle deurbreedte te worden vrijgehouden.

4. Tijden

 • 1. Uitstallingen en reclameborden mogen alleen zijn opgesteld tijdens de wettelijk toegestane openingstijden van de betreffende onderneming. De (winkel)straat wordt schoon en leeg achtergelaten.

 • 2. Uitstallingen en reclameborden moeten voldoende stabiel staan.

 • 3. Het plaatsen en geplaatst zijn van uitstallingen of reclameborden mag geen gevaar voor de omgeving en/of gevaar voor de voorbijgangers opleveren.

5. Bijzondere omstandigheden

Uitstallingen of reclameborden dienen onmiddellijk te worden verwijderd of verplaatst:

 • -

  op last van de politie, de brandweer of medewerkers van de gemeente in geval van bijzondere omstandigheden;

 • -

  als dat nodig is in verband met werkzaamheden aan de openbare weg;

 • -

  als dat nodig is in verband met werkzaamheden aan of langs de gevel;

 • -

  als dat nodig is in verband met evenementen.

6. Hardheidsclausule

Wanneer de toepassing van de algemene regels leidt tot onbillijkheden van overwegende aard, of inbreuk op de veiligheid of het algemeen belang, kan het college afwijken van de regeling.

7. Inwerkingtreding

Deze algemene regels treden in werking 8 dagen na publicatie.

8. Duur/geldigheid

Deze algemene regels zijn geldig voor onbepaalde tijd.

9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Algemene regels uitstallingen, reclameborden en spandoeken Teylingen 2019”.

Ondertekening

Teylingen, 19 februari 2019

Burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris

Juul J.G. Covers

Burgemeester

Carla G.J. Breuer

Toelichting bij Algemene regels uitstallingen, reclameborden en spandoeken Teylingen 2019

Artikel 2 Toepassingsgebied

In de Dorpsstraat in Warmond is het niet overal mogelijk een vrije doorgang te garanderen als er uitstallingen en reclameborden zijn geplaatst. Dit zou betekenen dat er geen uitstallingen en reclameborden mogen staan. Dit is zowel voor de ondernemers als voor de bewoners een onwenselijke situatie. In de Dorpsstraat lopen voetgangers vaak op de rijbaan omdat de stoepen zeer smal zijn, er weinig verkeer is en de verkeerssituatie overzichtelijk is. Daarom wordt voor de Dorpsstraat een uitzondering gemaakt. Per bedrijf wordt bepaald wat de omvang van de uitstallingen en reclameborden mag zijn.

Als op een andere locatie een terras wordt gemeld, maar geen vrije doorgang kan worden gegarandeerd, wordt beoordeeld of de verkeerssituatie toestaat dat een uitzondering wordt gemaakt.