Beleidsregels procedurebehandeling concurrerende vergunningaanvragen evenementen Zundert

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels procedurebehandeling concurrerende vergunningaanvragen evenementen Zundert

De burgemeester van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert;

overwegende dat

- door het college en de burgemeester, ieder voor zover bevoegd, beleid is vastgesteld ten aanzien van evenementen in de gemeente Zundert

- ter uitwerking van een aantal kaders van dat beleid het wenselijk hiervoor nadere regels vast te stellen;

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels procedure behandeling concurrerende vergunningaanvragen voor evenementen in de gemeente Zundert

Artikel 1

Een aanvraag wordt aan de hand van de onderstaande stappen getoetst, waarbij bij elke stap aanvragen kunnen afvallen. Onderstaande regels zijn ook van toepassing voor evenementen waarbij volstaan kan worden met een melding.

Artikel 2

Vergunningaanvragen voor evenementen die worden ingediend en niet zijn geplaatst op de gemeentelijke evenementenkalender, worden in beginsel op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer voor een bepaalde dag en plaats een vergunningaanvraag in behandeling is dan wel een evenement op de kalender staat vermeld, worden nieuwe aanvragen c.q. meldingen 'in de wacht gezet'. Mocht niet tot vergunningverlening worden overgegaan, dan wordt een volgende aanvraag in behandeling genomen.

Artikel 3

Bij vergunningaanvragen voor evenementen die geplaatst zijn op de gemeentelijke evenementenkalender, geldt de onder artikel 2 genoemde regeling niet. Deze aanvragen worden allen in behandeling genomen waarbij achtereenvolgens de hieronder vermelde stappen worden doorlopen. Daarbij kunnen bij elke stap evenementen afvallen. Deze stappen zijn:

 • 1.

  Een evenement dat minimaal twee jaar achtereen binnen dezelfde periode heeft plaatsgevonden, heeft voorrang boven een nieuw te organiseren evenement.

 • 2.

  Bij verschillende aanvragen voor een gelijksoortig evenement binnen dezelfde periode geldt, na het bepaalde onder a, het navolgende:

  • a.

   Organisatoren gevestigd in de gemeente Zundert hebben voorrang op organisatoren buiten de gemeente Zundert;

  • b.

   Organisatoren gevestigd in het dorp waar het evenement plaatsvindt, hebben voorrang op organisatoren uit andere dorpen in de gemeente.

  • c.

   Onder de periode genoemd onder a en b wordt verstaan: een aaneengesloten tijdvak van veertien dagen, tenzij voor specifieke evenementen een apart tijdvak is vastgesteld.

 • 3.

  Wanneer bovenstaande afwegingen er in resulteren dat er nog steeds concurrerende aanvragen zijn, dan wordt er via loting een keuze gemaakt tussen de resterende aanvragen. De loting gebeurt door een ambtenaar van de gemeente, in het bijzijn van een collega-ambtenaar en een vertegenwoordiger van elke betrokken organisatie.

Artikel 4

De burgemeester kan, in bijzondere gevallen, een bepaling of bepalingen van deze beleidsregels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 5

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2014.

Artikel 6

Deze beleidsregels kunnen worden geciteerd als: Beleidsregels behandeling concurrerende vergunningaanvragen evenementen Zundert.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 4 december 2013

de burgemeester van Zundert,

L.C. Poppe-de Looff

Toelichting op de Beleidsregels procedure behandeling concurrerende vergunningaanvragen voor evenementen in de gemeente Zundert

Algemeen

Wettelijke grondslag beleidsregels

Op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bestuursorgaan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefend, danwel door hem gedelegeerde bevoegdheid.

Nota evenementenbeleid

Het college en de burgemeester van Zundert hebben op 2 juni 2013 de nota 'Een bruisend en leefbaar Zundert in balans'; Nota Evenementenbeleid Gemeente Zundert 2013-2016 vastgesteld. Deze nota treedt op 1 januari 2014 in werking.

Met deze beleidsnota wil de gemeente de rol van evenementen erkennen en bevestigen en de kaders aangeven waarbinnen publieksactiviteiten in Zundert mogelijk zijn. Tevens heeft het document tot doel om helderheid te scheppen naar externe partijen (zoals organisatoren van activiteiten) en interne partijen (zoals de verschillende ambtelijke afdelingen) over hoe de gemeente Zundert met evenementen omgaat. Door een duidelijker en consistenter beleid kan niet alleen de dienstverlening door de gemeente op dit gebied worden verbeterd maar kan deze tevens benut worden om tot een optimale taakverdeling tussen de verschillende ambtelijke organisatieonderdelen te komen die betrokken zijn bij evenementen. Dat zal op haar beurt de bestuurlijke slagvaardigheid ten goede komen.

Naast beleidsaspecten die in deze nota zelf zijn uitgewerkt, biedt het document ook grondslagen voor een verdere uitwerking van diverse elementen in nieuwe - of door aanpassing van bestaande – verordeningen of beleidsregels. Eén van de onderwerpen die verder dient te worden uitgewerkt is het vaststellen van beleidsregels waarin wordt aangegeven hoe de gemeente (i.c. het bestuursorgaan de burgemeester) omgaat met 'concurrerende vergunningaanvragen'.

Cumulatie van evenementen

In de al eerder genoemde nota evenementenbeleid is bepaald dat er grenzen worden gesteld aan het maximaal aantal toe te laten evenementen per locatie en per periode. Niet alleen om op deze wijze de overlast voor omwonenden in een dorp te beperken maar ook om te zorgen dat er voldoende capaciteit bij de gemeentelijke organisatie en de hulpdiensten aanwezig is in het kader van toezicht en handhaving. Het aanbrengen van een beperking ten aanzien van een cumulatie van evenementen, betekent dat er zich situaties kunnen voordoen dat verschillende organisaties op een gelijk moment een evenement willen organiseren. Om in redelijkheid tot een besluit te komen bij 'concurrerende aanvragen' dient een afwegingskader gehanteerd te worden. Daartoe zijn deze beleidsregels opgesteld. De procedure is zodanig vorm gegeven dat:

• Een bestaand evenement voorrang heeft op een nieuw evenement;

• Organisatoren gevestigd in de gemeente Zundert voorrang hebben op organisatoren van buiten de gemeente Zundert;

• Organisatoren gevestigd in het dorp waar het evenement plaatsvindt, voorrang hebben op organisatoren uit andere dorpen in de gemeente Zundert.