Aanwijzingsbesluit voor het verbod van het ten gehore brengen van elektronisch versterkte muziek op vaarwegen

Geldend van 09-06-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor het verbod van het ten gehore brengen van elektronisch versterkte muziek op vaarwegen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westland

gelet op het bepaalde in artikel 5:31a van de Algemene plaatselijke verordening Westland 2019 (hierna: APV) dat luidt:

Artikel 5:31a Overlast vaarwegen

 • 1.

  Het is de schipper of de eigenaar van een vaartuig op openbaar water verboden handelingen te verrichten, waardoor voor overige waterrecreanten, omwonenden en voor de omgeving, hinder of overlast wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Het is de opvarenden, passagiers of bemanningsleden van een vaartuig op openbaar water verboden handelingen te verrichten, waardoor voor de overige waterrecreanten, omwonenden en voor de omgeving, hinder of overlast wordt veroorzaakt.

 • 3.

  Het is de schipper of de eigenaar van een vaartuig op openbaar water verboden toe te staan dat door opvarenden, passagiers of bemanningsleden op of nabij zijn vaartuig handelingen worden verricht, waardoor voor overige waterrecreanten, omwonenden en de omgeving, hinder of overlast wordt of kan worden veroorzaakt.

 • 4.

  Het is de schipper of de eigenaar, opvarenden, passagiers of bemanningsleden van een vaartuig verboden op openbaar water, dat deel uitmaakt van een door het college ter voorkoming van (geluids-)overlast aangewezen gebied, elektronisch versterkte muziek ten gehore te brengen.

 • 5.

  De verboden uit dit artikel gelden niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening .

overwegende:

dat binnen de gemeente Westland een uitgebreid vaarwegenstelsel ligt;

dat deze vaarwegen met elkaar verbonden zijn en de verschillende dorpen over het water te bereiken zijn;

dat het aantrekkelijk is voor jong en oud om op deze vaarwegen te recreëren en te ontspannen;

dat deze vaarwegen intensief worden bevaren door tal van vaartuigen en dat het intensieve

gebruik van de vaarwegen helaas gepaard gaat met vormen van overlast;

dat er in toenemende mate meldingen worden ontvangen door politie en gemeente over schuiten en andere vaartuigen met veelal jongeren die (te) veel alcohol nuttigen en vervolgens overlast bezorgen aan andere vaarrecreanten en omwonenden door zich niet aan de normale verkeers- en gedragsregels te houden;

dat de meldingen hoofdzakelijk afkomstig zijn uit gebieden waar dichte bebouwing is en hebben voor het overgrote deel betrekking op de harde muziek die via luidsprekers ten gehore wordt gebracht vanaf zogenaamde Westlanders (platbodems/schuiten);

dat zowel uit de meldingen als de constateringen blijkt dat deze vorm van (geluids-)overlast zowel overdag als in de nachtelijke uren voorkomt;

besluiten:

de volgende vaarwegen aan te wijzen waar het op grond van artikel 5:31a, vierde lid, van de APV Westland 2019 verboden is, ter voorkoming van (geluids-)overlast, elektronisch versterkte muziek ten gehore te brengen, waarbij de exacte begrenzing is geduid in de bij dit besluit behorende tekening:

Kwintsheul:

 • Lange Watering vanaf aanvang bebouwde kom ((bord H01*RVV) thv perceel 31 en de gehele Holle Watering tot de Gantel

 • De Gantel vanaf Holle Watering tot einde bebouwing (Gouwlaan 67)

Poeldijk:

 • De Gantel tussen de Nieuwe Tuinen en de Nieuwe Vaart

 • De Nieuwe Vaart vanaf van Elswijkbaan tot de Strijp (Honselersdijk)

Monster:

 • Groote Gantel tussen de Rijnsburgerweg en de Poelwatering

 • De Monstersevaart en de Vlotwatering

’s-Gravenzande:

 • ’s-Gravenzandsevaart vanaf de Groote Gantel

 • Poelwatering tussen de Groote Gantel en de Naaldwijksevaart

Naaldwijk:

 • De Naaldwijksevaart tussen de Poelwatering en de Strijp (Honselersdijk)

Honselersdijk:

 • De Strijp tussen de Naaldwijksevaart en de brug over de Middelbroekweg (Zwaansheulbrug)

 • Lopend Gat tussen de Nieuwe Vaart en de Strijp

 • Omgelegde Dijksloot vanaf de Strijp

Maasdijk

 • Onder de Oranjesluis (Oranjekanaal)

Westerlee:

 • Leewater

De Lier:

 • Lee of Lierwatering en de Bree-Lee vanaf de Verlengde Strijp

Inwerktreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de officiele bekendmaking.

Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit verbod op electronische muziek op vaarwegen”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,

A.C. Spindler

de burgemeester,

B.R. Arends

Bijlage 1 Tekening van Westlandse vaarwegen waar het verboden is elektronische muziek ten gehore brengen te brengen.

Vaarwegen waar artikel 5:31a lid 4 APV Westland van toepassing is (verbod op elektronisch versterkte muziek

corsanr:22-0084874

afbeelding binnen de regeling

Kwintsheul:

 • Lange Watering vanaf aanvang bebouwde kom ((bord H01*RVV) thv perceel 31 en de gehele Holle Watering tot de Gantel

 • De Gantel vanaf Holle Watering tot einde bebouwing (Gouwlaan 67)

Poeldijk:

 • De Gantel tussen de Nieuwe Tuinen en de Nieuwe Vaart

 • De Nieuwe Vaart vanaf van Elswijkbaan tot de Strijp (Honselersdijk)

Monster:

 • Groote Gantel tussen de Rijnsburgerweg en de Poelwatering

 • De Monstersevaart en de Vlotwatering

’s-Gravenzande:

 • ’s-Gravenzandsevaart vanaf de Groote Gantel

 • Poelwatering tussen de Groote Gantel en de Naaldwijksevaart

Naaldwijk:

 • De Naaldwijksevaart tussen de Poelwatering en de Strijp

Honselersdijk:

 • De Strijp tussen de Naaldwijksevaart en de brug over de Middelbroekweg (Zwaansheulbrug)

 • Lopend Gat tussen de Nieuwe Vaart en de Strijp

 • Omgelegde Dijksloot vanaf de Strijp

De Lier:

 • Lee of Lierwatering en de Bree-Lee vanaf de Verlengde Strijp

Westerlee:

 • Leewater.

Maasdijk:

 • Onder de Oranjesluis (Oranjekanaal)

 

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de argumenten voor het bezwaar;

 • e.

  de handtekening van de indiener;

 • f.

  indien u bezwaar maakt namens een instelling: Een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen.

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 3700/3220. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht ( https://loket.rechtspraak.nl/). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder "bezwaar maken" downloaden. U kunt ook telefonisch con-tact opnemen met het Klant Contactcentrum op het telefoonnummer 14 0174.