Besluit tot het aanwijzen van toezichthouders ondermijningsteam Gelderland-Midden tot toezichthouders voor de gemeente Scherpenzeel

Geldend van 09-06-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit tot het aanwijzen van toezichthouders ondermijningsteam Gelderland-Midden tot toezichthouders voor de gemeente Scherpenzeel

De burgemeester van de gemeente Scherpenzeel en het college van de gemeente Scherpenzeel, ieder voor zover bevoegd;

gezien het voorstel toezichthouders ondermijningsteam Gelderland-Midden, deze toezichthouders aan te wijzen als toezichthouders voor de gemeente Scherpenzeel;

gelet op artikel 6:2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Scherpenzeel;

gelet op het bepaalde in artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van de Alcoholwet jo. artikel 3.2, tweede lid, van de Alcoholregeling en artikel 3.3 van de Alcoholregeling;

gelet op artikel 34, tweede lid en derde lid, van de Wet op de kansspelen;

gelet op de artikelen 5:11 t/m 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het in de gemeente vigerende handhavingsbeleid;

overwegende dat:

 • Het besluit is genomen door de burgemeester in het DVO op 17-03-2022 dat het 'Convenant samenwerking ondermijningsteam Gelderland-Midden is overeengekomen dat de toezichthouders die werkzaam zijn voor het ondermijningsteam Gelderland-Midden belast dienen te worden met het toezicht op de naleving en/of handhaving binnen het grondgebied van elk van de deelnemende gemeenten;

 • het wenselijk is te voorzien in een formele aanwijzing van deze toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften en deze ook te belasten met de opsporing van strafbare feiten;

de toezichthouders van het ondermijningsteam Gelderland-Midden voldoen aan de eisen die gesteld zijn in artikel 3.3. van Alcoholregeling,

als toezichthouder aan te wijzen voor de navolgende wetten en verordeningen, voor zover het om bevoegdheden van de burgemeester van de gemeente Scherpenzeel gaat:

 • I.

  de volgende verordeningen/wetten met bijbehorende regels:

  • -

   De Alcoholwet;

  • -

   De Wet op de kansspelen;

  • -

   Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Scherpenzeel;

  • -

   Wet basisregistratie personen;

  • -

   Huisvestingswet/Huisvestingsverordening gemeente Scherpenzeel;

  • -

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)/Woningwet;

  • -

   Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden gemeente Scherpenzeel;

 • Als voornoemde verordeningen/wetten met bijbehorende regelingen in de toekomst wijzigen, heeft dit aanwijzingsbesluit tevens betrekking op de opvolgende c.q. gewijzigde verordening/wet of bijbehorende regeling.

 • II.

  ter uitvoering hiervan het Hoofd RIEC Oost-Nederland/voorzitter Samen Weerbaar machtiging te verlenen om namens de burgemeester de benodigde legitimatiepassen af te geven en te ondertekenen.

 • III.

  dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie ervan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college en de burgemeester van de gemeente Scherpenzeel op 19 april 2022.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

W.A. Atsma

secretaris

H.E. van Dijk-van Ommering

loco- burgemeester

H.E. van Dijk-van Ommering

loco- burgemeester van Scherpenzeel