Wegsleepverordening Heemstede 2022

Geldend van 08-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Wegsleepverordening Heemstede 2022

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 maart 2022;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de

Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te

kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening Heemstede 2022

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  RVV 1990: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • -

  wet: Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  besluit: Besluit wegslepen van voertuigen;

 • -

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • -

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzingen van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats van bewaring voertuigen

Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangegeven het terrein van Bergnet Haarlem, Hulswitweg 18, 2031 BG te Haarlem.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten verbonden aan het overbrengen van een voertuig zijn:

  • a.

   de kosten voor het uitrijden;

   • i.

    maandag tot en met vrijdag (09.00 – 18.00) € 80,63

   • ii.

    overige tijdstippen € 100,68

  • b.

   de kosten voor het wegslepen.

   • i.

    maandag tot en met vrijdag (09.00 – 18.00) € 203,02

   • ii.

    overige tijdstippen € 252,80

 • 2.

  De kosten voor het bewaren van een voertuig zijn:

  • a.

   de kosten voor de opslag en afgifte van het voertuig € 64,98 voor de eerste 24 uur;

  • b.

   het bewaarloon per dag € 25,63.

 • 3.

  De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen worden bij besluit van het college aangepast.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorvoertuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De Wegsleepverordening Heemstede 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2022.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 24 mei 2022.