Nadere regels plaatsing terrassen op openbare plaatsen gemeente Zundert

Geldend van 08-06-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels plaatsing terrassen op openbare plaatsen gemeente Zundert

gelet op artikel 2:10 lid 3 sub a jo lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2020;

overwegende dat het wenselijk is over te gaan tot nadere regulering van het gebruik van (objecten op) terrassen en ter voorkoming van ongevallen, schade, gevaar voor het verkeer, de onbruikbaarheid van openbare plaatsen of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel de belemmering van het doelmatig beheer en onderhoud van openbare plaatsen;

besluit:

vast te stellen de

Nadere regels plaatsing terrassen op openbare plaatsen gemeente Zundert

'Nadere regels plaatsing terrassen op openbare plaatsen gemeente Zundert 2022 vast te stellen',onder gelijktijdige intrekking van de 'Nadere regels plaatsing terrassen op openbare plaatsengemeente Zundert' uit 2009

Artikel 1. Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020, de beleidsregels terrassen gemeente Zundert en de Algemene wet bestuursrecht;

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2020;

 • b.

  Inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen zekere grenzen pleegt te worden verricht;

 • c.

  Horeca-inrichting: een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:27 APV;

 • d.

  Terras: Een buiten de, in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval een terras, maakt voor de toepassing van deze afdeling deel uit van die besloten ruimte.

Artikel 2. Criteria voor het plaatsen van terrassen

 • 1. Het is voor een horeca-inrichting toegestaan een terras, zonder vergunning, te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   het terras levert geen gevaar, schade of hinder op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

  • b.

   op wegen of weggedeelten, bestaande uit een rijbaan en een trottoir, wordt het terras zodanig ter hoogte van de eigen onderneming op het trottoir geplaatst dat een onbelemmerde doorgang van minimaal 1,20 meter breed aanwezig is voor voetgangers en rolstoelgebruikers. Deze afstand wordt gemeten vanaf de scheiding van het trottoir met een fietspad, dan wel de rijbaan;

  • c.

   De vrije doorgang voor brandweervoertuigen door, van en naar straten dient volledig gehandhaafd te blijven. Hiertoe dient een permanent vrije rijloper aanwezig te blijven met een breedte van 4 meter en een hoogte van 4,20 meter;

  • d.

   de exploitant of beheerder zorgt ervoor dat dagelijks, in de periode dat deze gesloten is, het terras(meubilair) en de op en in nabijheid van het terras op de weg achtergebleven stoffen of voorwerpen worden verwijderd of dat het meubilair dusdanig verankerd wordt dat er geen gebruik van het meubilair kan plaatsvinden. De aanwezigheid van het terras(meubilair) mag niet tot overlast leiden;

 • 2. Het terras mag niet worden geplaatst:

  • a.

   indien de locatie van het terras een belemmering vormt voor aan, onder, op of boven de weg te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, (de voorbereiding van) evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang;

  • b.

   tijdens een evenement, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang tenzij hiervoor door de burgemeester toestemming is verleend op grond van artikel 2:25 van de APV.

Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen

Door of namens het bestuursorgaan, de politie of de brandweer gegeven aanwijzingen in het kader van het algemeen belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder ander betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van het terras en/of daarop aanwezige voorwerpen (zoals bijvoorbeeld glaswerk) zonder dat de exploitant aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 4. Huurovereenkomst

Het college maakt afspraken over grondgebruik in een huurovereenkomst. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de openbare ruimte, dan moet hier vooraf een melding van worden gedaan.

Artikel 5. Schade

Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van het terras zal door de gemeente voor rekening van de exploitant worden hersteld.

Artikel 6. Bijzondere omstandigheden

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze nadere regels.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels plaatsing terrassen op openbare plaatsen gemeente Zundert.

Ondertekening

Zundert, 3 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Zundert

De secretaris

J.W.F. Compagne

de burgemeester

J.G.P. Vermue