Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2022

Geldend van 08-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2022

1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

a. Verordening:

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2022;

b. Zuid-Kennemerland:

gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort;

c. Wet:

Huisvestingswet 2014;

d. Aanvrager:

persoon door of namens wie een verzoek om een urgentieverklaring is ingediend;

e. Urgentieverklaring:

urgentieverklaring als bedoeld in artikel 2.3.3 t/m 2.3.11 en artikel 4.2.2. van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2022: Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort;

urgentieverklaring als bedoeld in artikel 2.3.3 t/m 2.3.12 en artikel 4.2.2. van de Huisvestingsverordening

Zuid-Kennemerland/IJmond 2022: Haarlem

f. Beleidscommissie:

overlegorgaan op het gebied van wonen, waaraan deelnemen

gemeenten en wooncorporaties in de regio Zuid-Kennemerland en Woonservice;

g. Urgentiecommissie:

Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland;

h. Portefeuillehoudersoverleg:

Portefeuillehoudersoverleg Regionale Samenwerking

Volkshuisvesting waaraan de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten in Zuid-Kennemerland deelnemen.

2 Regionale Urgentiecommissie

Artikel 1. Instelling van de Urgentiecommissie

In Zuid-Kennemerland bestaat een regionale Urgentiecommissie.

Artikel 2. Taak

 • 1.

  De Urgentiecommissie heeft tot taak:

  • a.

   de beoordeling en advisering inzake het afwijzen, toekennen, verlengen en intrekken van een urgentieverklaring, een verzoek tot inschrijftijdverlenging en het toepassen van de hardheidsclausule. Bij urgentieaanvragen van medische aard wordt zo nodig advies ingewonnen bij een onafhankelijk arts. In beide gevallen geldt het advies van de arts als een ‘zwaarwegend’ advies;

  • b.

   het opstellen van een motiveringsverslag dat aan het advies/besluit ten grondslag ligt;

  • c.

   het doen van beleidsvoorstellen op het gebied van de urgentietoekenning aan het Portefeuillehoudersoverleg;

  • d.

   het geven van richtlijnen over de wijze van advisering.

 • 2.

  De Urgentiecommissie heeft tevens tot taak zich op de hoogte te houden van de voor haar werkzaamheden van belang zijnde mogelijkheden voor hulpverlening in het samenwerkingsgebied en pleegt zo nodig daartoe periodiek overleg met vertegenwoordigers van de in het samenwerkingsgebied gevestigde maatschappelijke instellingen.

 • 3.

  De voorzitter van de Urgentiecommissie heeft daarnaast tot taak om conform advies te besluiten inzake het afwijzen, toekennen, verlengen en intrekken van een urgentieverklaring en toepassen van de hardheidsclausule.

Artikel 3. Samenstelling

 • 1.

  De Urgentiecommissie bestaat uit vier leden:

  • a.

   De voorzitter. Dit is de manager van Stichting Woonservice Kennemerland, hierna Woonservice, of diens plaatsvervanger, die namens de gemeenten in Zuid-Kennemerland gemandateerd wordt om het besluit te nemen, ex artikel 10:5 Algemene wet bestuursrecht en artikel 13, derde lid, van de Wet.

  • b.

   Een lid dat wordt voorgedragen door en vanuit de corporaties.

  • c.

   Een lid dat de gemeenten vertegenwoordigt. De gemeenten mandateren deze taak aan Woonservice.

  • d.

   Een lid, niet zijnde het hiervoor genoemde lid, dat de afdelingen binnen de gemeenten vertegenwoordigt die zijn belast met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

 • 2.

  De Urgentiecommissie kan ter advisering worden uitgebreid met een onafhankelijk arts.

Artikel 4. Zittingsduur

 • 1.

  Het lidmaatschap van de Urgentiecommissie eindigt wanneer een lid van functie verandert of door schriftelijke opzegging van een lid.

 • 2.

  Binnen drie maanden zal in een tussentijdse opengevallen plaats worden voorzien. Gedurende die periode wordt de vacante plaats vervuld door de plaatsvervanger.

Artikel 5. Secretariaat

Administratieve ondersteuning, verslaglegging en het formuleren van het advies en besluit (beschikking) worden verzorgd door Woonservice.

Artikel 6. Vergaderingen

De vergaderingen vinden conform een jaarlijks te plannen vergaderschema plaats, waarbij uitgegaan wordt van de frequentie 1 x per twee weken.

De uitnodigingen en stukken zijn, spoedeisende gevallen uitgezonderd, één week doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering voor de leden en de adviserend arts beschikbaar.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Artikel 7. Quorum

Voor het houden van de vergaderingen van de Urgentiecommissie is vereist dat in ieder geval de voorzitter, dan wel zijn plaatsvervanger, en twee leden aanwezig zijn (totaal drie).

Artikel 8. Stemverhouding

De adviezen en besluiten worden opgesteld op basis van consensus.

Bij het niet kunnen bereiken van consensus is de stem van de meerderheid doorslaggevend.

Artikel 9. Niet deelnemen aan de beoordeling

De leden van de Urgentiecommissie nemen niet actief deel aan de vergadering indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 10. Geheimhouding

De leden van de Urgentiecommissie, alsmede allen die bij de uitvoering van deze verordening zijn betrokken, zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun bij het verrichten van hun taak bekend is geworden met betrekking tot de aanvrager.

Artikel 11. Beraadslaging

De Urgentiecommissie beraadslaagt aan de hand van een schriftelijk rapport voorzien van eventuele relevante stukken en stelt vervolgens binnen vier weken haar advies en besluit op.

Wanneer een medisch onderzoek bij de onafhankelijk arts wordt aangevraagd, dient het advies en besluit van de urgentiecommissie uiterlijk binnen 4 weken na bespreking van het schriftelijk medisch advies in de urgentiecommissie te worden vastgesteld.

Artikel 12. Registratie

De gegevens die met betrekking tot een verzoek om toekenning van een urgentie bekend zijn geworden, worden geregistreerd.

Artikel 13. Kosten

De eerste aanvraag van een urgentie is gratis.

Aan woningzoekenden, die binnen een jaar op dezelfde gronden opnieuw een urgentie aanvragen wordt € 50 in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag kan door de Beleidscommissie worden bijgesteld.

Artikel 14. Rapportage

De Urgentiecommissie rapporteert jaarlijks over de periode van januari t/m december. Deze rapportage wordt maximaal vier maanden na het verstrijken van genoemde periode aan het Portefeuillehoudersoverleg en het Regionaal Overleg Sociale Verhuurders aangeboden.

De rapportage geeft in ieder geval cijfermatig inzicht in het aantal toegekende en niet toegekende urgentieverklaringen. In de rapportage wordt tevens aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van de urgentieaanvragen c.q. urgentietoekenningen.

Indien de gegevens in het jaarverslag daartoe aanleiding geven, doet de Urgentiecommissie aanbevelingen c.q. een voorstel tot aanpassing van de werkwijze inzake het toekennen van urgentieverklaringen aan de Beleidscommissie. Gemeenten kunnen op aanvraag tussentijds rapportages ontvangen.

Artikel 15. Inwerkingtreding, citeertitel en intrekking

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2022”.

Dit reglement treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking per 1 januari 2022.

Met de inwerkingtreding vervalt het Reglement regionale urgentiecommissie 2015.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van Heemstede bij besluit van 24 mei 2022