Regeling mandaten aan Woonservice Kennemerland Heemstede 2022

Geldend van 08-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Regeling mandaten aan Woonservice Kennemerland Heemstede 2022

Het college van de gemeente Heemstede;

gelet op artikelen 2.3.3 t/m 2.3.11 en 4.2.2 van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2022;

overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Regeling mandaten aan Woonservice Kennemerland Heemstede 2022

Artikel 1 Bevoegdheid manager Woonservice Kennemerland of diens plaatsvervanger

 • 1. De manager van Woonservice Kennemerland of diens plaatsvervanger wordt mandaat gegeven om namens het college verzoeken te behandelen en besluiten te nemen zoals bedoeld in het Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2022, inzake:

  • a.

   het afwijzen, toekennen, verlengen en intrekken van een (verzoek tot) urgentieverklaring;

  • b.

   het afwijzen, toekennen, verlengen en intrekken van een (verzoek tot) inschrijftijdverlenging;

  • c.

   het toepassen van de hardheidsclausule,

 • overeenkomstig de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2022.

 • 2. De manager van Woonservice Kennemerland of diens plaatsvervanger mandaat te verlenen om het college te vertegenwoordigen in bezwaarprocedures in het kader van genomen besluiten zoals bedoeld in het Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2022.

Artikel 2 Bevoegdheid medewerker Woonservice Kennemerland

De medewerker van Woonservice Kennemerland mandaat te verlenen om namens het college zitting te nemen in de Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland zoals bedoeld in het Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2022, inzake:

 • a.

  het afwijzen, toekennen, verlengen en intrekken van een (verzoek tot) urgentieverklaring;

 • b.

  het afwijzen, toekennen, verlengen en intrekken van een (verzoek tot) inschrijftijdverlenging;

 • c.

  het toepassen van de hardheidsclausule,

overeenkomstig de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2022.

Artikel 3 Intrekking oude regelingen

De mandaten van 23 juni 2015, 24 mei 2016 en 23 januari 2018 zijn ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mandaten aan Woonservice Kennemerland Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 24 mei 2022.