Besluit aanwijzing functionarissen wet BRP

Geldend van 08-06-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing functionarissen wet BRP

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zandvoort

overwegende de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders voor het bijhouden van een actuele, betrouwbare, juiste en volledige basisadministratie persoonsgegevens;

gelet op het bepaalde in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 2.8 en 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

BESLUIT:

Artikel I: Aanwijzing afnemen verklaring onder ede

De bevoegdheid tot het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de Wet basisregistratie personen bedoelde verklaring (verklaring onder ede) is toegekend aan medewerkers burgerzaken en backoffice binnen afdeling Klantcontactcentrum.

Daarnaast is deze bevoegdheid tot 31 december 2022 toegekend aan de volgende personen:

 • Medewerker 1, medewerker balie, host en backoffice binnen afdeling Klantcontactcentrum

 • Medewerker 2, medewerker balie, host en backoffice binnen afdeling Klantcontactcentrum

Artikel II: Aanwijzing toezichthouders

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 4.2 van de wet BRP zijn aangewezen:

 • Juridisch adviseurs binnen afdeling Veiligheid en Handhaving

 • Inspecteurs basisregistratie binnen afdeling Veiligheid en Handhaving

 • Integraal handhaver binnen afdeling Veiligheid en Handhaving

 • Projectleider woonfraude binnen afdeling Veiligheid en Handhaving

 • Projectcoördinator handhaving en ondermijning binnen afdeling Veiligheid en Handhaving

 • Sociaal rechercheur binnen afdeling Schulden Minima en Sociale Recherche

 • Medewerker administratie en onderzoek binnen afdeling Klantcontactcentrum

Artikel III: Duur aanwijzing

De in het onderhavige aanwijzingsbesluit vermelde aanwijzing wordt verleend voor de duur dat de medewerker werkzaam is bij het genoemde organisatieonderdeel binnen de gemeente Haarlem.

Artikel IV: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Het besluit ‘wijziging van de aanwijzing van toezichthouders BRP’ van 10 juli 2018 wordt gelijktijdig ingetrokken met de inwerkingtreding van dit nieuwe aanwijzingsbesluit.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit aanwijzing functionarissen wet BRP’

Ondertekening

Aldus besloten te Haarlem op 17 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zandvoort

Namens het college,

M. van der Pijl

Afdelingsmanager Klantcontactcentrum