Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcohol en verkoop en gebruik lachgas Druten

Geldend van 03-06-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcohol en verkoop en gebruik lachgas Druten

Het college van burgemeester en wethouders van Druten;

Gelet op artikel 2:48 eerste lid en artikel 2:48a tweede en vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Druten;

Overwegende dat:

 • -

  het gebruik van alcoholhoudende dranken op openbare plaatsen op diverse plekken in de gemeente leidt tot overlast;

 • -

  artikel 2:48 eerste lid van de APV bepaalt dat het college gebieden kan aanwijzen waar het gebruik van alcoholhoudende drank verboden is;

 • -

  voor het verminderen van overlast het wenselijk is om van deze bevoegdheid gebruik te maken;

 • -

  om verplaatsing van overlast zoveel mogelijk te voorkomen het wenselijk is om deze gebieden ruim aan te wijzen, zodat het verbod geldt overal binnen de bebouwde kom van de gemeente, en de uiterwaarden bij de Waal;

 • -

  het gebruik van lachgas als genotsmiddel kan leiden tot schade aan de gezondheid, maar ook op diverse plekken in de gemeente leidt tot overlast;

 • -

  artikel 2:48a eerste lid van de APV bepaalt dat het verboden is om lachgas als genotsmiddel te gebruiken indien hierdoor hinder ontstaat of de openbare orde in gevaar komt;

 • -

  artikel 2:48a tweede lid van de APV bepaalt dat het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat gebieden kan aanwijzen waar het verboden is om lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben;

 • -

  artikel 2:48a vierde lid van de APV bepaalt dat het college gebieden kan aanwijzen waar het verboden is om lachgas te koop aan te bieden, te verkopen, te verstrekken of af te leveren, indien dit kennelijk bedoeld is als genotsmiddel gebruikt te worden;

 • -

  het wenselijk is om van deze bevoegdheid gebruik te maken zodat naast het gebruik ook opgetreden kan worden tegen de verkoop van lachgas;

 • -

  om verplaatsing van overlast zoveel mogelijk te voorkomen het wenselijk is om deze gebieden ruim aan te wijzen, zodat het verbod geldt overal binnen de bebouwde kom van de gemeente, en de uiterwaarden bij de Waal;

 • -

  er een wetsvoorstel is om het gebruik van lachgas als genotsmiddel te verbieden, maar dit wetsvoorstel naar verwachting niet op korte termijn aangenomen zal worden en in werking zal treden (het Besluit houdende wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst);

Besluit

Artikel 1

De gebieden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening aan te wijzen als gebied waar het verboden is:

 • a.

  voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zicht te hebben;

 • b.

  op een openbare plaats lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben; én

 • c.

  op een openbare plaats lachgas te koop aan te bieden, te verkopen, te verstrekken of af te leveren, indien dit kennelijk is bedoeld om als genotsmiddel gebruikt te worden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in haar vergadering van 24 mei 2022.

burgemeester en wethouders

B.P.P. Janssen,

gemeentesecretaris

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

burgemeester

Bezwaarschriftbijsluiter

Hoe maakt u bezwaar tegen dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dat doet u door een brief te schrijven aan de instantie die het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook gaan om een besluit van de raad of de burgemeester.

U stuurt uw bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders (of raad of burgemeester) van Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten.

Let op: uw bezwaarschrift per e-mail indienen is niet mogelijk!

Bezwaarschrift

De brief waarmee u bezwaar maakt heet bezwaarschrift.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • a.

  uw naam en adres

 • b.

  de datum

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • d.

  de reden waarom u bezwaar maakt

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en stuur zo mogelijk een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Termijn

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit: dat is de dag ná de datum, waarop het besluit is verzonden. Uw bezwaar moet vóór het einde van de termijn bij ons binnen zijn.

Voorlopige voorziening

Wanneer u bezwaar maakt, blijft het besluit - in ieder geval totdat een beslissing op het bezwaarschrift is genomen - in stand. Om te voorkomen dat er onherstelbare gevolgen ontstaan, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing, die geldt totdat op uw bezwaar is beslist. In het geval van een omgevingsvergunning kan zo’n voorziening inhouden, dat voorlopig niet gebouwd mag worden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening wordt op korte termijn behandeld. U stuurt uw schriftelijke verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Voor een voorlopige voorziening betaalt u een vergoeding: griffierecht. Een natuurlijk persoon betaalt bij de rechtbank € 50, - voor zaken die betrekking hebben op uitkering, huurtoeslag of belastingzaken. Voor de overige zaken betaalt een natuurlijk persoon

€ 184, -. Een rechtspersoon (vereniging, stichting, NV, BV) betaalt altijd € 365, -.

Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2022.

Digitaal voorlopige voorziening instellen

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoekschrift in te dienen bij genoemde rechtbank via https://formulier.rechtspraak.nl/burger/bestuur/beroepschrift/rechtbank.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Druten, te bereiken via 088 – 432 70 00.

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling