Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot de betaling van buitengewone kosten aan ontheemden als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne (Beleidsregels buitengewone kosten opvang ontheemden Oekraïne Edam-Volendam)

Geldend van 03-06-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot de betaling van buitengewone kosten aan ontheemden als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne (Beleidsregels buitengewone kosten opvang ontheemden Oekraïne Edam-Volendam)

De burgemeester van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op de artikelen 2, 6, eerste lid onder e, 11 en 12 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne en de artikelen 4:81 en 4:82 van de Algemene wet bestuursrecht,

overwegende dat de burgemeester zorg draagt voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne;

dat die opvang ook de betaling van buitengewone kosten omvat;

dat een ontheemde een vergoeding kan ontvangen voor buitengewone kosten die hij moet maken;

dat die kosten slechts kunnen worden betaald indien vooraf door de burgemeester toestemming is verleend aan de ontheemde voor het maken van die kosten, met uitzondering van kosten die voortvloeien uit noodsituaties waarin geen mogelijkheid bestond tot het verzoeken om toestemming;

dat bij iedere aanvraag moet worden vastgesteld of sprake is van buitengewone kosten in de zin van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

dat het vanwege een efficiënte uitvoering van de betaling van buitengewone kosten wenselijk is in beleidsregels op te nemen hoe de burgemeester van deze bevoegdheid gebruik zal maken door aan te geven welke kosten door de burgemeester in elk geval als buitengewoon worden aangemerkt en waarvoor hij toestemming zal verlenen,

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende Beleidsregels buitengewone kosten opvang ontheemden Oekraïne Edam-Volendam.

Artikel 1 Buitengewone kosten

 • 1. De volgende kosten worden in elk geval als buitengewoon aangemerkt:

  • a.

   kosten voor het afsluiten van een verzekering in het kader van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

  • b.

   kosten voor reiskosten voor een verblijfsrechtelijke procedure;

  • c.

   kosten om acute persoonlijke medische redenen (tenzij de zorgverzekeraar deze kosten bij het CAK kan declareren op grond van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) of de kosten gedekt worden door de zorgverzekering van betrokkene);

  • d.

   kosten voor schoolvervoer van leerplichtige minderjarigen;

  • e.

   kosten voor openbaar vervoer tot een bedrag van maximaal 150 euro per maand voor volwassenen en 75 euro voor kinderen;

 • 2. Indien door de ontheemde vooraf om toestemming wordt verzocht voor het maken van de kosten genoemd onder 1. wordt toestemming verleend.

Artikel 2 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels buitengewone kosten opvang ontheemden Oekraïne Edam-Volendam.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus besloten op 30 mei 2022,

de burgemeester van Edam-Volendam,

L.J. Sievers