Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid om terrasvergunningen te verlenen aan horecabedrijven (Beleidsregels terrassenbeleid Edam-Volendam)

Geldend van 13-06-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid om terrasvergunningen te verlenen aan horecabedrijven (Beleidsregels terrassenbeleid Edam-Volendam)

Opmerking bij deze publicatie

Met deze publicatie wordt de tekst van het besluit beschikbaar gesteld, omdat dit niet reeds bij de bekendmaking is gebeurd.

Artikel 1 Inleiding

De gemeente Edam-Volendam beschikt over twee fraaie oude kommen en volop recreatie-mogelijkheden. Het toeristische karakter van de gemeente brengt met zich mee, dat er naast winkels ook een concentratie van horecagelegenheden is.

Het drank- en horecavergunningenbestand in de gemeente bestaat momenteel uit zo’n 75 drank- en horecavergunningen. Het grootste deel van de horeca is gevestigd in de centra van de beide kernen. Het zwaartepunt binnen de gemeente is te vinden in het centrum van Volendam. De meeste horeca is gelegen aan “De Dijk”, het meest toeristische stukje Volendam. Ook in het historisch centrum van Edam zijn verschillende horecavestigingen te vinden.

De gemeente heeft twee bekende en bijzondere centrumgebieden. Beiden hebben unieke en specifieke kenmerken en zijn zowel voor toeristen als voor de eigen inwoners aantrekkelijke milieus om te bezoeken. Het concentratiegebied van horeca heeft sterk bijgedragen aan de huidige aantrekkingskracht van beide centra. Vanwege de specifieke kwaliteiten zijn de twee centra blijvend kansrijke milieus voor een divers en aansprekend horeca-aanbod, vooral in samenhang met de ruimtelijke kwaliteit en de overige centrumfuncties.

Het voortzetten van de concentratie van horecavoorzieningen in de beide centrumgebieden voorkomt versnippering en draagt bij aan het levendig en aantrekkelijk houden van de beide milieus. Bovendien kan daarbij optimaal worden ingespeeld op de toeristische aantrekkingskracht van beide gebieden. Dit veronderstelt wel dat er voldoende ruimte geboden wordt aan vernieuwing van de horeca. Een zorgvuldige integratie in de ruimtelijke (historische) setting en afstemming met overige functies in het gebied zijn daarbij randvoorwaarden. 1 WPM Research & Consultancy, Horecavisie Gemeente Edam-Volendam

Terrassen zijn een belangrijk onderdeel van de horeca. Ze bevorderen de levendigheid in de gemeente en vormen een aangename voorziening voor bewoners en bezoekers. Tevens vergroten ze de omzet van de horeca en zijn daarmee voor deze branche een economisch belangrijke factor. Daarnaast is het belang van terrassen ook toegenomen door het landelijk rookbeleid met betrekking tot de horeca.

Voorwaarde is wel dat de terrassen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, terrassen bepalen immers mede het beeld van de openbare ruimte. Daarnaast is duidelijke normstelling noodzakelijk ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de gemeente, terrassen kunnen namelijk ook hinder en overlast veroorzaken. Zowel het voorkomen van overlast, het streven van de gemeente om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, alsmede het verduidelijken van de regelgeving zijn aanleiding om goede afspraken te maken over de eisen die aan terrassen moeten worden gesteld.

Tenslotte mag van de gemeente ook een zakelijke benadering verwacht worden daar waar het gaat om commercieel gebruik van de openbare ruimte. Weliswaar verlevendigen terrassen met name in de kernen van de gemeente het straatbeeld, maar tegelijkertijd is er sprake van een uitbreiding van het vloeroppervlak van het horecabedrijf, waardoor de openbare publieke ruimte tijdelijk verandert in een privaat commercieel gebruik.

Het terrassenbeleid van de gemeente dateert uit 2003 en maakt deel uit van de Nota Horecabeleid. De toenmalige doelstellingen en ontwikkelingen zijn door de jaren heen gewijzigd en het is wenselijk gebleken deze beleidsregels te evalueren en waar nodig te herzien.

Zo kwam de afgelopen jaren vanuit ondernemers de wens naar voren tot een verruiming van het terrassenseizoen. Het komt meer en meer voor dat ondernemers ook in de maanden buiten het terrassenseizoen bezoekers de mogelijkheid willen bieden op het terras te zitten. In het nieuwe terrassenbeleid wordt deze gelegenheid geboden, er wordt geen onderscheid meer gemaakt in zomer- en winterseizoen. Bij de eerstvolgende evaluatie zal worden bezien of de verruiming van het seizoen niet leidt tot onaanvaardbare overlast.

Een andere belangrijke wijziging is de overgang naar meer algemene regels. Waar voorheen naast de oppervlakte van het terras ook het toegestane aantal tafels en stoelen werd vastgelegd in de terrasvergunning is thans gekozen voor een andere insteek. In de vergunning wordt de oppervlakte van het terras bepaald, echter de inrichting van het terras is -onder bepaalde voorwaarden- vrij. Door middel van markeringen in het wegdek c.q. de bestrating worden de grenzen van het terras aangegeven. Dit vergemakkelijkt tevens het toezicht en de handhaving.

Er is naar gestreefd de regelgeving beperkt te houden. In het kader van de deregulering is het aantal voorwaarden beperkt gebleven. Aan de andere kant kan vrijheid van regelgeving betekenen dat het gewenste doel, kwaliteit van de omgeving, wordt aangetast. Vooralsnog bestaat de opvatting dat het gewenste resultaat toch wordt bereikt -dit is immers ook in het belang van de ondernemer- en indien dit niet het geval is zullen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Artikel 2 Doel en uitgangspunten

Het doel van het terrassenbeleid is helderheid te geven in beleid, regelgeving, uitvoering en handhaving. Vanuit het streven naar meer kwaliteit van de openbare ruimte en vanuit het motief om hinder en overlast door terrassen te voorkomen, gelden de volgende uitgangspunten.

Uitgangspunten

Het wel of niet toestaan van een terras is afhankelijk van de ruimte, het gebruik of de functie van een gebied. De volgende uitgangspunten dienen te worden gehanteerd:

 • 1.

  Het bewerkstelligen van een goede doorstroming in de openbare ruimte van voetgangers, rolstoelgebruikers, voetgangers met kinderwagens en overige daarmee gelijk te stellen gebruikers, bevoorradend verkeer en calamiteitenverkeer;

 • 2.

  Er mag geen onevenredige hinder of overlast ontstaan door:

  • -

   geluidhinder voor bewoners in de omgeving;

  • -

   belemmering van winkelend publiek en overige gebruikers van de weg;

  • -

   belemmering van de toegang tot woningen en andere gebouwen;

  • -

   belemmering van de toegang en etalages van winkels;

  • -

   belemmering van de (nood)uitgang van een horecapand waartoe het terras behoort.

 • 3.

  Het terras moet zo mogelijk een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en mag de bouwkundige en cultuurhistorische kwaliteit niet verstoren.

 • 4.

  Ten behoeve van detailhandel zijn terrassen niet toegestaan. Bij de bepaling of sprake is van een perceel dat bestemd is voor detailhandel is de omschrijving in het bestemmingsplan doorslaggevend.

  In afwijking van vorenstaande zijn op de aangegeven gebieden op het Europaplein (bijlage A) terrassen ook ten behoeve van detailhandel toegestaan. Een pand dat detailhandel bedrijft én een terras wenst te exploiteren dient in ieder geval te beschikken over een toilet en een faciliteit met drinkwater om daarmee de handen te kunnen wassen. Het schenken van (zwak-) alcoholhoudende dranken is in combinatie met detailhandel op grond van de Drank- en horecawet niet toegestaan.

  De uitgangspunten leiden tot een aantal concrete voorwaarden, waaraan een terras in de gemeente Edam-Volendam moet voldoen. De voorwaarden staan in dit beleid omschreven.

Artikel 3 Juridisch kader

Voor het realiseren van een terras op de weg of een gedeelte van de weg is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) altijd van toepassing. De APV richt zich met name op de bruikbaarheid en herkenbaarheid van de weg alsmede de openbare orde en veiligheid.

Een aanvraag voor een terrasvergunning wordt op basis van de volgende regelgeving beoordeeld:

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Definitie horecabedrijf

Artikel 2:27 sub a APV omschrijft een horecabedrijf als volgt: ´de voor het publiek toegankelijk, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.´

Definitie terras

Artikel 2:27 sub b APV geeft de begripsomschrijving van terras: ´een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.´

De grondslag voor het al of niet verstrekken van een terrasvergunning is gelegen in artikel 2:10 A APV:

Lid 1 Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van het college een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan´.

Lid 2 Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

 • a.

  indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de openbare plaats, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats;

 • b.

  indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 • c.

  in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • d.

  indien, wanneer het de plaatsing of inrichting van een terras betreft, het pand ten behoeve waarvan een (terras)vergunning wordt aangevraagd krachtens het ter plaats geldende bestemmingsplan geen horecabestemming heeft.

`In artikel 1:8 APV staan algemene weigeringsgronden welke van toepassing kunnen zijn bij een vergunning:

De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu.

Daarnaast kunnen op grond van artikel 1:4 APV voorschriften of beperkingen aan een vergunning of ontheffing worden gekoppeld.

Sluitingstijden terras

Terrassen mogen dagelijks geëxploiteerd worden van 09.00 uur tot 22:00 uur. In de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag mag het terras in een daartoe aangewezen gebied (zie bijlage 1) geëxploiteerd worden tot 24.00 uur. Reden voor voornoemde sluitingstijden, is gelegen in het risico van ordeverstoring en in het snel ervaren van overlast door derden in nachtelijke uren. Voorkomen moet worden dat het woon- en leefklimaat voor omwonenden teveel wordt aangetast. Veel horecagelegenheden zijn nu eenmaal dicht gelegen bij of grenzen aan woningen.

Drank- en Horecawet

Gemeenten hebben een belangrijke taak bij de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Een ondernemer die alcohol wil schenken of sterke drank wil verkopen moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Omdat het terras deel uit maakt van de horeca-inrichting, moet het terras ook worden vermeld op de drank- en horecavergunning. Dit betekent o.a. dat een drank- en horecavergunning moet worden ingetrokken als zich feiten en omstandigheden op het terras hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat, indien de vergunning van kracht blijft, dit gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid. Het is alleen toegestaan om alcoholhoudende dranken op een terras te verstrekken, als dit terras expliciet vermeld staat op de drank- en horecavergunning, danwel hiervoor ontheffing is verleend.

Wet milieubeheer

De terrassen van de horeca-inrichtingen vallen sinds 1 januari 2008 onder het ´Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer´, ook wel Activiteitenbesluit genoemd. Het Activiteitenbesluit is voor terrassen met name van belang voor de geluidsnormen. In het Activiteitenbesluit worden gedetailleerde maximale geluidsniveaus in de horeca-inrichting beschreven, echter er staan geen specifieke terrasvoorschriften in vermeld. Dat wil zeggen dat de algemene voorschriften over geluidhinder en indirecte hinder ook van toepassing zijn op terrassen. Zo zal binnen de reguliere geluidsgrenzen live muziek op het terras in beginsel niet mogelijk zijn. Overeenkomstig het bepaalde in het Activiteitenbesluit blijft, bij het bepalen van geluidsniveaus, buiten beschouwing het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein. Daarnaast wordt het stemgeluid van terrasbezoekers buiten beschouwing gelaten.

Wet Ruimtelijke Ordening

In de bestemmingsplannen, die worden vastgesteld in het kader van deze wet, wordt aangegeven op welke panden een horecabestemming rust. Slechts panden met een horecabestemming komen in aanmerking voor een terrasvergunning. Ook panden waarop een detailhandelsbestemming rust maar waarvoor een ontheffing is verleend ten behoeve van het gebruik voor horeca kunnen onder bepaalde voorwaarden voor een terrasvergunning in aanmerking komen.

Woningwet/Monumentenwet

In artikel 11 van de Monumentenwet 1988 staat vermeld dat het is verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen, af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen, te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. De Woningwet bepaalt in welk geval een bouwvergunning nodig is.

Tabakswet

De invoering van het rookverbod op 1 juli 2008 heeft gevolgen voor het gebruik van de terrassen en de openbare ruimte. De terrassen worden veel intensiever gebruikt, ook ´s avonds. Horecaondernemers voelen zich – en dat is begrijpelijk - geroepen om rokers buiten te faciliteren. Dit varieert van het plaatsen van een asbak tot het creëren van een volledig verwarmd en overkapt terras met verlichting. Dit alles heeft echter ook gevolgen voor de geluidsoverlast en kan ook leiden tot grotere risico´s rond openbare orde en veiligheid.

Evenementennota

Bij het organiseren en houden van evenementen kan zich de situatie voordoen dat een gesitueerd terras een belemmering vormt en dat een terras verkleind moet worden of in het geheel niet geplaatst kan worden. De burgemeester bepaalt wanneer er sprake is van belemmering in het kader van de openbare orde en de (verkeers)veiligheid. In een dergelijk geval dient het genot van het terras gedurende de duur van het evenement te worden opgeschort. Daarnaast is het in enkele gevallen mogelijk dat een terras vergroot kan worden tijdens een evenement, of dat er ruimere openingstijden ten behoeve van terrassen worden toegestaan. Dit dient per situatie afzonderlijk beoordeeld te worden naar de omstandigheden van het geval.

Algemene wet bestuursrecht

In deze wet worden de procedures, termijnen, bezwaarmogelijkheden e.d. geregeld. De vergunningaanvraagprocedures moeten hieraan voldoen.

Warenwet

In de Warenwet staan regels voor de etikettering en de samenstelling van waren. De wet stelt ook eisen aan de hygiëne en degelijkheid van producten. Waren op terrassen moeten voldoen aan de eisen in de Warenwet. De Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op deze wet.

Artikel 4 Toetsingscriteria

Voor de beoordeling of een terras is toegestaan en welke afmeting dat terras dan mag hebben gelden in ieder geval de volgende criteria.

 • 1.

  Het bevoegd orgaan toetst op basis van openbare orde, openbare veiligheid, vrijheid van verkeer, volksgezondheid, welstand, bescherming van het milieu alsmede planologische aspecten de aangevraagde locatie en terrasafmeting.

 • 2.

  Het terras moet gelegen zijn in de onmiddellijke omgeving van het horecabedrijf. Op het Europaplein geldt voor horecabedrijven en detailhandelsbedrijven dat de terrassen zijn toegestaan op de aangegeven gebieden (bijlage A).

 • 3.

  De terrasafmeting is in beginsel niet breder dan de gevelbreedte van het pand ten behoeve waarvan de vergunning wordt aangevraagd.

 • 4.

  Ten behoeve van hulpdiensten dient te allen tijde een ongehinderde doorrijdbreedte van 4,00 meter en een doorrijdhoogte van 4,20 meter vrij gehouden te worden.

 • 5.

  Brandkranen en (nood)uitgangen moeten vrij toegankelijk zijn en dienen te allen tijde vrij te worden gehouden van materialen en obstakels.

 • 6.

  Voor de materialisering en kleurstelling van de terrasonderdelen wordt voor de terrassen op het Europaplein aangesloten bij het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR), vastgesteld op 14 december 2017. Voorbeelden van toe te passen materialen/kleuren zijn opgenomen in bijlage B.

Artikel 5 Voorwaarden

Indien een terrasvergunning wordt verleend geschiedt dat onder de volgende voorwaarden:

Artikel 1 Vergunning en duur

 • 1.

  Een vergunning is zowel persoons- als inrichtingsgebonden.

 • 2.

  Een vergunning wordt in beginsel verleend voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning anders is bepaald of de aard van de vergunning zich daartegen verzet.

Artikel 2 Terrasseizoen

 • 1.

  Het terrasseizoen loopt jaarlijks van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 3 Terrastijden

 • 1.

  Het terras mag dagelijks geëxploiteerd worden van 09:00 uur tot 22:00 uur.

 • 2.

  Voor de terrassen die gesitueerd zijn in het gebied zoals gearceerd op de plattegronden in de bijlage 1 geldt dat zij in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag geëxploiteerd mogen worden tot 24:00 uur.

 • 3.

  Tijdens evenementen kan, indien aangevraagd, door middel van een vergunningvoorschrift incidenteel besloten worden tot het hanteren van een afwijkende sluitingstijd.

 • 4.

  Na sluitingstijd van het terras mogen er geen bezoekers worden toegelaten tot het terras.

Artikel 4 Opruimen terrasmeubilair buiten openingstijden

 • 1.

  Indien terrasmeubilair niet inpandig kan worden opgeslagen dient het terrasmeubilair opgestapeld te worden en op een afdoende wijze te worden beveiligd. De Gemeente Edam-Volendam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, vandalisme etc.

 • 2.

  Het opslaan of opstapelen van het meubilair na gebruik dient zodanig plaats te vinden dat geen gevaar dan wel overlast/hinder voor derden ontstaat.

 • 3.

  In afwijking van de vorige leden geldt voor de terrassen op het Europaplein dat het gehele terras (meubilair, schotten en andere materialen) inpandig opgeslagen moet worden, indien het terras langer dan 24 uur achtereen niet wordt geëxploiteerd.

Artikel 5 Terrassenafmeting en markering

 • 1.

  Door middel van markeringen in de bestrating c.q. een andere fysieke afscheiding wordt de oppervlakte ten behoeve van het gebruik van het terras aangegeven.

 • 2.

  Het is de vergunninghouder niet toegestaan enige beschadiging aan de bestrating aan te brengen.

 • 3.

  De vergunninghouder moet ervoor zorg dragen dat niet wordt afgeweken van de bij de terrasvergunning gevoegde tekening.

Artikel 6 Inrichting terras

 • 1.

  Op het terras mogen slechts zitplaatsen worden aangeboden.

 • 2.

  Bij de evenementen Volendammerdag, Pieperrace, Volendammer kermis, Waterdag, Kaaspop en Edammer kermis is het toegestaan statafels zonder zitgelegenheid te bieden. Bij overige evenementen dient ontheffing te worden aangevraagd voor het plaatsen van statafels zonder zitgelegenheid.

 • 3.

  Terrasschotten mogen uitsluitend haaks op de gevel worden aangebracht en mogen maximaal 1,50 meter hoog zijn. Terrasschotten mogen de grenzen van het terras niet overschrijden.

 • 4.

  Parasols c.q. zonneschermen mogen in uitgeklapte toestand de grenzen van het terras niet overschrijden (artikel 2:10B lid 1 onder b).

 • 5.

  Op het Europaplein mogen terrasafscheidingen wel parallel aan, maar niet langs de openbare weg worden geplaatst.

 • 6.

  Op het Europaplein mogen geen reclame-uitingen worden geplaatst.

 Artikel 7 Brandveiligheid

 • 1.

  Voor aankleding en versiering van terrassen en het meubilair mogen geen licht brandbare materialen worden gebruikt, tenzij deze geïmpregneerd zijn met speciale brandvertragende middelen. Al deze middelen moeten minimaal voldoen aan brandvoortplantingsklasse 2.

 • 2.

  Bij toepassing van geweven stoffen moeten deze moeilijk ontvlambaar zijn, dan wel brandvertragend en geïmpregneerd. Deze materialen moeten minimaal voldoen aan brandvoortplantingsklasse 2.

 • 3.

  Wanneer materialen worden geïmpregneerd of behandeld met een moeilijk brandbare stof, moet dit kunnen worden aangetoond door middel van een certificaat, waaruit blijkt dat het materiaal voldoende tegen brandvoortplanting is behandeld. Hier geldt eveneens de minimale eis van brandvoortplantingsklasse 2.

 • 4.

  Eventueel te plaatsen terrasverwarming dient te voldoen aan NEN-EN 14543, uitgave 2005. Tevens dienen verplaatsbare terrasverwarmers voldoende stabiel te zijn en te worden geborgd aan de grond. De toestellen dienen goed te functioneren, inclusief de aanwezige beveiligingen. Daarnaast mogen terrasverwarmers niet te dicht bij makkelijk ontvlambare materialen worden geplaatst.

Artikel 8 Algemene bepalingen 

 • 1.

  Het gebruik van het terras mag niet leiden tot ontoelaatbare overlast voor de directe woonomgeving.

 • 2.

  Op het terras mag in beginsel geen livemuziek ten gehore worden gebracht. In incidentele gevallen, bijvoorbeeld bij evenementen, kan hiervoor vergunning worden verleend.

 • 3.

  De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat het terras en de directe omgeving daarvan schoon worden gehouden.

 • 4.

  De vergunninghouder is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om hinder en overlast, veroorzaakt door de op een terras aanwezige bezoekers, in de onmiddellijke omgeving van het terras te voorkomen en beperken. Onder onmiddellijke omgeving van het terras wordt verstaan een straal van ongeveer 25 meter om de inrichting.

 • 5.

  De terrassen dienen op een eerste aanzegging te worden ontruimd, indien dit tijdelijk noodzakelijk is in het belang van de openbare orde of veiligheid, in verband met de uitvoering van werken van de gemeente of derden, of omdat het voor de terrassen bestemde gedeelte van de openbare weg voor andere doeleinden in gebruik wordt gegeven. De vergunninghouder kan daarbij geen aanspraak maken op enige schadeloosstelling.

 • 6.

  De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade leiden al het gevolg van zijn of haar activiteiten. De vergunninghouder vrijwaart de gemeente onvoorwaardelijk voor alle aanspraken wegens geleden dan wel aan derden toegebrachte schade, ontstaan als gevolg van c.q. in verband met het gebruik van de vergunning.

Artikel 6 Vergunningprocedure

 • 1.

  Een terrasvergunning dient te worden aangevraagd door middel van het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier kan worden gedownload van de gemeentelijke website: www.edam-volendam.nl, of is verkrijgbaar bij de stafsectie Bestuursondersteuning van de gemeente. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 2.

  De aanvraag dient minimaal 8 weken voor de gewenste datum van openstelling te worden ingediend.

 • 3.

  Bij de aanvraag dient een situatieschets te worden overgelegd waarbij het terras op schaal is ingetekend op een door de gemeente te leveren plattegrond. Deze plattegrond kan worden aangevraagd bij de stafsectie Bestuursondersteuning. De situatieschets maakt deel uit van de aanvraag en dient ook te worden ondertekend door de aanvrager. Voor de terrassen op het Europaplein wordt tevens de materialisering en kleurstelling van de verschillende terrasonderdelen weergegeven.

 • 4.

  Een aanvraag voor een terrasvergunning kan worden gepubliceerd in de lokale media. Hierbij krijgen derde belanghebbenden gedurende 14 dagen de gelegenheid hun zienswijze op de aanvraag te geven. De aanvrager wordt hier in een voorkomend geval schriftelijk over geïnformeerd.

 • 5.

  De aanvraag wordt in ieder geval getoetst aan de criteria uit Hoofdstuk 4 ´Toetsingscriteria´ van het Terrassenbeleid gemeente Edam-Volendam. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

 • 6.

  De aanvraag kan voor advisering worden doorgezonden aan politie en gemeentelijke diensten.

 • 7.

  Het bevoegd orgaan neemt binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag een beslissing. De beslistermijn wordt opgeschort overeenkomstig artikelen 4:5 en 4:15 Algemene wet bestuursrecht, indien de aanvraag niet volledig is. Voornoemde beslistermijn kan met ten hoogste 8 weken worden verlengd, indien in verband met de omstandigheden van de aanvraag in redelijkheid geen tijdige beslissing kan worden genomen. Hiervan kan in ieder geval sprake zijn, indien een zienswijzeprocedure wordt gevolgd als bedoeld onder 4. De aanvrager wordt hiervan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk van de verlenging in kennis gesteld

Artikel 7 Tijdelijke terrassen tijdens evenementen

Voor een tijdelijk terras of een tijdelijke terrasuitbreiding dient een afzonderlijke aanvraag te worden ingediend. Voor terrassentijdens evenementen kunnen afwijkende regels worden gesteld.

Artikel 8 Toezicht en handhaving

Op de naleving van de voorschriften verbonden aan een terrasvergunning wordt toegezien door

toezichthouders van de gemeente. Indien een terras wordt geëxploiteerd zonder vergunning of in strijd met de voorwaarden uit de vergunning kunnen bestuursrechtelijke maatregelen worden opgelegd.

A. Geen vergunning verleend

 • 1.

  Indien een terras zonder vergunning is geplaatst, dient na constatering daarvan in beginsel de exploitatie hiervan onmiddellijk te worden gestaakt en krijgt de overtreder twee weken, te rekenen vanaf het moment van constatering van de overtreding, om een vergunningaanvraag in te dienen. Van de overtreding wordt een schriftelijk rapport opgesteld. Indien de illegale situatie niet kan worden gelegaliseerd en de overtreder weigert om het terras te verwijderen, zal een handhavingsprocedure worden opgestart. Deze bestaat uit het opleggen van een last onder dwangsom of het toepassen van bestuursdwang (op kosten van de overtreder verwijderen van het illegale terras).

 • 2.

  Indien een terras c.q. het gebruik van het terras de openbare orde nadelig beïnvloedt, schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, wordt het terras, bij weigering van de overtreder om dit zelf te doen, onmiddellijk op kosten van de overtreder verwijderd.

B. Wel vergunning verleend

 • 1.

  Indien er zaken worden geconstateerd die niet in overeenstemming zijn met de in dit beleid geformuleerde aanvullende regels en/of de verleende vergunning, dan wordt primair strafrechtelijk opgetreden door de BOA of de politie en kan proces-verbaal worden opgemaakt, dan wel een waarschuwing worden gegeven, afhankelijk van de aard van de overtreding.

 • 2.

  Blijft de overtreder in gebreke om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen c.q. wordt na herstel van de eerste overtreding binnen 13 maanden een nieuwe overtreding geconstateerd, dan wordt een bestuursrechtelijke handhavingsprocedure opgestart, dat wil zeggen een dwangsom opgelegd of bestuursdwang toegepast. Eveneens kan dit leiden tot het intrekken van de vergunning.

Artikel 9 Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een terrasvergunning dient de aanvrager altijd leges te betalen. De bedragen zijn gebaseerd op de Legesverordening en zien slechts op de administratieve kosten voor vergunningverlening.

Indien het terras is gesitueerd op gemeentegrond dient de vergunninghouder voor de jaarlijkse ingebruikname van openbare grond een vergoeding te betalen op basis van de geldende Verordening precariobelasting.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In dit terrassenbeleid worden algemene regels geformuleerd die tot doel hebben te komen tot een effectieve en efficiënte behandeling van vergunningaanvragen en de handhaving van deze regels. Het bevoegd orgaan handelt overeenkomstig dit beleid, tenzij dat voor één of meer belanghebbende(n) gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 11 Evaluatie

Deze beleidsregels zullen een jaar na datum van inwerkingtreding worden geëvalueerd.

Artikel 12 Slotbepaling

 • -

  Dit beleid treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • -

  Dit beleid kan worden aangehaald als ´Terrassenbeleid gemeente Edam-Volendam´.

 • -

  Met de vaststelling van dit beleid komt al het eerdere terrassenbeleid van de gemeente Edam-Volendam te vervallen.

Deze beleidslijn is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 29 mei 2012.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

mr. D.K.W. Hendriks

de burgemeester,

W.J.F.M. van Beek

Bijlage 1 Terraslocaties en inrichtingseisen

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Aanvraagformulier

AANVRAAGFORMULIER TERRASVERGUNNING

Dit formulier s.v.p. ingevuld én ondertekend sturen naar: Gemeente Edam-Volendam Postbus 180 1130 AD Volendam Aanvrager

Naam: ………………………………………………………………………..

Voornamen voluit: ……………………………………………………………………….

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………..

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………..

Burgerservicenummer: ………………………………………………………………………..

(voorheen sofinummer)

E-mailadres* ………………………………………………………………………..

Horeca-inrichting

Naam: ………………………………………………………………..

Straat en nummer: ………………………………………………………………..

Postcode en plaats: ………………………………………………………………..

Telefoonnummer: ………………………………………………………………...

Afmetingen en situering terras

Situering terras: …………………………………………………………………………………

Breedte Lengte Oppervlakte

………………… …………………. ………………………………….

Omschrijving meubilair (materiaal, vorm, kleur) ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bijlage

Bij deze aanvraag moet een situatietekening (schaal…) worden overlegd, waarop de inrichting van het terras is aangegeven en de plaats die het terras inneemt ten opzichte van de omgeving waarin het terras zich bevindt.

Ondertekening 

Aanvrager verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats: ………………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………..

Handtekening aanvrager ………………………………………………………………..

* niet verplicht