Regeling vervallen per 01-06-2024

Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023

Geldend van 25-11-2022 t/m 31-05-2024

Intitulé

Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 (artikelen 3, 4 en 6).

Besluiten:

Vast te stellen de Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  programma economie en vrijetijdsbesteding: het onderdeel van de programmabegroting 2022 waarmee de economie en vrijetijdsbesteding in Twenterand wordt gestimuleerd;

 • b.

  doelenboom: de wijze waarop de gemeente Twenterand haar beleid en doelstellingen structureert, met binnen het programma economie en vrijetijdsbesteding onder andere de beleidsvelden:

  • -

   cultuur;

  • -

   toerisme;

  • -

   sport;

 • c.

  beoogde maatschappelijke effecten: de doelstellingen die worden beoogd in de samenleving, met binnen de beleidsvelden van het programma economie en vrijetijdsbesteding:

  • -

   de leefbaarheid en individuele ontwikkeling is toegenomen (cultuur);

  • -

   een vrijetijdseconomie die de leefbaarheid versterkt (toerisme);

  • -

   inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond (sport);

 • d.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017;

 • e.

  structurele subsidie: subsidie die voor drie of meer achtereenvolgende jaren is verstrekt aan de subsidieontvanger voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten.

Artikel 2 Toepassing ASV

De ASV is geheel van toepassing voor zover hiervan in deze subsidieregeling niet nadrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Aanvraag

De subsidie op grond van deze regeling wordt schriftelijk of digitaal met Digid of E-herkenning aangevraagd met het aanvraagformulier dat in de bijlage bij deze subsidieregeling is opgenomen.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Het college kan op grond van deze regeling subsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan de beoogde maatschappelijke effecten en bijbehorende doelen, zoals benoemd in de doelenboom van het programma economie en vrijetijdsbesteding in de programmabegroting, zoals opgenomen in de volgende leden van dit artikel.

 • 2. De leefbaarheid en individuele ontwikkeling is toegenomen:

  • a.

   ontmoetingsplekken en podia voor kunst, cultuur en evenementen zijn beschikbaar;

  • b.

   (digitale) lees- en taalvaardigheden zijn ontwikkeld;

  • c.

   creatieve vaardigheden zijn ontwikkeld;

  • d.

   huidige cultureel erfgoed is behouden.

 • 3. Een vrijetijdseconomie die de leefbaarheid versterkt:

  er is een sterk recreatief en toeristisch aanbod.

 • 4. Inwoners zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond:

  75% van de inwoners sport en beweegt in 2023.

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeling

 • 1. Het subsidieplafond op grond van deze regeling bedraagt in totaal € 828.206,00 voor het kalenderjaar 2023.

 • 2. Indien het college aanvragen voor subsidie niet weigert op grond van de ASV en de som van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan rangschikt het college de aanvragen op basis van een rangordelijst en gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   het college stelt voor het vaststellen van de rangordelijst een ambtelijke commissie in;

  • b.

   de volgorde op de rangordelijst wordt in aflopend gewicht bepaald door de volgende criteria:

   • 1)

    het gegeven dat de aanvrager al drie of meer achtereenvolgende jaren subsidie heeft ontvangen voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten;

   • 2)

    de bijdrage aan de doelstellingen als genoemd in artikel 4 van deze subsidieregeling;

   • 3)

    de prijs- kwaliteitsverhouding;

  • c.

   de ambtelijke commissie legt haar keuzes inhoudelijk en schriftelijk vast binnen de termijnen als van toepassing op basis van de ASV;

  • d.

   het college honoreert de aanvragen vervolgens naar de volgorde op de rangordelijst.

 • 3. Bij de beoordeling van de begroting van de aanvrager neemt het college alleen posten die direct verband houden met de activiteit in ogenschouw en het college laat uitgaven voor consumpties, logies, prijzen etc. bij de verlening en vaststelling van de subsidie buiten beschouwing. Een eventuele post “onvoorzien” bedraagt ten hoogste 5% van de totaal subsidiabele kosten.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing hiervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 7 Slotbepalingen, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juni 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt ingetrokken op 1 juni 2024, met dien verstande dat deze subsidieregeling van toepassing blijft bij vaststelling van subsidies over 2023.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling economie en vrijetijdsbesteding Twenterand 2023.

Ondertekening

Vriezenveen, 24 mei 2022

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

P.F.G. Rossen

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen

Bijlage aanvraagformulier

Gegevens aanvrager

Naam organisatie

 

KvK-nummer

Straatnaam en huisnummer

 

Postcode en plaats

 

Contactpersoon

 

Telefoonnummer

E-mailadres

 

Bankrekeningnummer (IBAN)

 

Ten name van

 

Gegevens aanvraag

Hoogte

Hoogte gevraagde subsidie in 2023

€ ………,..

Doelstellingen

Aan welke doelstellingen uit de programmabegroting wordt een bijdrage geleverd?

 

Activiteiten

Beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd

 

Begroting < € 25.000,00

Is een begroting van de kosten van de activiteiten toegevoegd?

Deze begroting bevat in ieder geval een gedetailleerde begroting van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

□ Ja, zie bijlage……….

Begroting vanaf € 25.000,00

Is bij subsidie vanaf € 25.000,00 een begroting van de kosten van de activiteiten toegevoegd?

Deze begroting bevat in ieder geval een winst- en verliesrekening inclusief toelichting van (het onderdeel van) de organisatie die de subsidie aanvraagt, alsmede een gedetailleerde begroting van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

□ Ja, zie bijlage……….

Dekkingsplan

Is een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten toegevoegd?

Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan

□ Ja, zie bijlage……….

Reserves en voorzieningen

Wat is bij de gevraagde subsidie vanaf € 25.000,00 de stand van alle reserves en voorzieningen op het moment van de aanvraag?

Reserves: € …….,..

Voorzieningen: € ………..,..

Ondertekening aanvraag

Plaats

Datum

Naam en functie

Handtekening