DB-besluit Mandaat districtshoofden

Geldend van 01-06-2022 t/m heden

Intitulé

DB-besluit Mandaat districtshoofden

Inzagetermijn van 1 juni 2022 tot 13 juli 2022.

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 17 mei 2022 een besluit genomen over het mandaat districtshoofden.

Maatregelen

Met dit besluit wordt de districtshoofden mandaat verleend voor het nemen en (laten) uitvoeren van besluiten (projectplan Waterwet) tot eenvoudige droogtemaatregelen in oppervlaktewateren (A, B en C-watergangen) zonder toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure onder voorwaarden.

Inzage

Het DB-besluit ligt op werkdagen van 09.00-16.00 uur ter inzage op de volgende locaties:

District kantoor Beneden Aa, Dorpstraat 18 te Loosbroek

District kantoor Boven Aa, Piet Mondriaanstraat 11 te Deurne

District kantoor Raam, Gildekamp 2 te Cuijk.

District kantoor Hertogswetering, Het Wargaren 28 te Lith

Tevens is het DB-besluit als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

Niet eens met de beslissing?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun bezwaar kenbaar maken.

Het bezwaarschrift moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

 • Naam en adres;

 • Dagtekening van het bezwaarschrift;

 • Omschrijving of kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • De gronden van het bezwaar;

 • Handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u sturen aan waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster juridische zaken, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Het is mogelijk om via onze website digitaal bezwaar in te dienen via: https://www.aaenmaas.nl/regelen/bezwaar-beslissing-bestuur/

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. P. Daverveld. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 088-1788000 of per mail via pdaverveld@aaenmaas.nl

Ondertekening

‘s-Hertogenbosch, 1 juni 2022

DB-BESLUIT

ONDERWERP: MANDAAT DISTRICTSHOOFDEN

AGENDAPUNT: 3.4.2

BESLUITNUMMER: 17052022/3.4.2

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas;

gelet op het bepaalde in de Waterwet (artikel 5.4 Waterwet) en de Omgevingswet die naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treedt;

overwegende dat het noodzakelijk is om in geval van dreigend watertekort en ter bestrijding van de verdroging zoveel mogelijk water in het watersysteem vast te houden en daartoe slagvaardig en passende maatregelen te kunnen nemen;

B E S L U I T:

De districtshoofden mandaat te verlenen voor het nemen en (laten) uitvoeren van besluiten (projectplan Waterwet) tot eenvoudige droogtemaatregelen in oppervlaktewateren (A, B en C-watergangen) zonder toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure onder de volgende voorwaarden:

 • voor de duur van maximaal 3 jaar; én

 • mits kleinschalig en eenvoudig van aard, hetgeen betekent dat de maatregel eenvoudig, snel en relatief goedkoop uit te voeren is en zo nodig eenvoudig, snel en goedkoop zonder daarbij schade aan te richten aan eigendommen van derden dan wel van het waterschap weer ongedaan kan worden gemaakt; én

 • het risico op wateroverlast is onderzocht middels een projectplan en aantoonbaar beperkt is;

 • Het hydrologisch effect van de maatregelen op het watersysteem is bepaald en positief bijdraag aan droogte bestrijding, rekening houdend met de afspraken omtrent peilbeheer (bijvoorbeeld: verdringingsreeks, nota peilbeheer e.d.);en • Het ecologische effect van de maatregel op het watersysteem is beoordeeld en niet negatief is voor het watersysteem; en

 • Er uit toetsing blijkt dat er geen vismigratie opgave op de betreffende waterloop is gelegen; en

 • de kring van belanghebbenden beperkt is en deze belanghebbenden geen bezwaar hebben tegen uitvoering van de maatregel. Met beperkt wordt verstaan vijf tot tien belang hebbende; én

 • Er toetsing op PIB opgave en de daarbij horende planning heeft plaats gevonden.

dan wel, na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor voornoemde maatregel de benodigde vergunning eigen dienst aan te vragen, dan wel daartoe melding te doen bij het bevoegd gezag wanneer deze zijn vrijgesteld van de vergunningplicht;

een ander onder de verplichting tot frequente terugkoppeling over de genomen en uitgevoerde besluiten dan wel vergunningaanvragen c.q. meldingen aan de portefeuillehouder / dagelijks bestuur middels de bestaande Portefeuillehouder overleggen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17 mei 2022

de secretaris,

Pieter Sennema

de dijkgraaf,

Mario Jacobs